Je tu výprodej až -50% – nyní ještě více zlevněných produktů. Nakupujte online a v prodejnách.Žena »Muž »Děvčata »Chlapci »Home »

Hledat

Pravidla pro dárkové karty

 

 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ DÁRKOVÝCH KARET RESERVED

 

1. Výrazy užité v manuálu mají následující výrazy:

 

a. Pořadatel: LPP Czech Republic, s.r.o., IČ: 266 98 714, sídlem Praha 9 - Prosek, Prosecká 852/66, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C/88159.

b. Prodejna: prodejna značky Reserved, která se nachází na území České republiky a je označena symbolem pro vydávání a přijímání Dárkových karet Reserved.

c. Dárková karta Reserved – karta obsahující body a sloužící jako elektronický voucher pro nákup Zboží Reserved v Prodejnách.

d. Kupující – osoba, která na Prodejně zakoupí Dárkovou kartu Reserved.

e. Uživatel – vlastník Dárkové karty Reserved a/nebo osoba nakládající s Dárkovou kartou Reserved.

f. Zboží Reserved – zboží dostupné na Prodejnách.

2. Pořadatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu Dárkovou kartu Reserved (s libovolným počtem bodů), pokud Kupující zaplatí pořadateli částku ve výši hodnoty uvedené na Dárkové kartě Reserved. Dárková karta Reserved platí pouze na území České republiky a pouze po níže stanovenou dobu platnosti.

3. Peněžní prostředky vydané Kupujícím za nákup Dárkové karty Reserved přecházejí do vlastnictví Pořadatele v okamžiku předání Dárkové karty Reserved Kupujícímu.

4. Hodnota Dárkové karty Reserved se rovná počtu bodů na kartě, kdy 1 bod je roven 1,- Kč.

5. V okamžiku, kdy Uživatel nakoupí Zboží Reserved za použití Dárkové karty Reserved, počet bodů na jeho Dárkové kartě Reserved se sníží o stejnou hodnotu, jako je cena zakoupeného Zboží Reserved v Kč.

6. Pokud je cena Zboží Reserved nižší než výše bodů na Dárkové kartě Reserved, nevyčerpané body na Dárkové kartě Reserved zůstávají k dalšímu užití.

7. Dárkovou kartu Reserved nelze směnit za hotovost.

8. Dárková karta Reserved je platná nejdéle po dobu 12 měsíců od data jejího zakoupení. Doba platnosti nemůže být prodloužena.

9. Dárkovou kartu Reserved je možné užívat pouze po její aktivaci a pouze v Prodejnách.

10. Prodávat Dárkové karty Reserved je vyhrazeno pouze Prodejnám.

11. Po převzetí Dárkové karty Reserved Kupujícím nenese Pořadatel žádnou odpovědnost za ztrátu, zničení, poškození, zneužití či odcizení Dárkové karty Reserved.

12. Transakce provedená prostřednictvím Dárkové karty Reserved je platná i v případě, kdy Uživatel získal a/nebo nakládá s Dárkovou kartou Reserved neoprávněně.

13. V případě ztráty, zničení, poškození, zneužití nebo odcizení Dárkové karty Reserved nemá Uživatel a/nebo Kupující právo vůči Pořadateli na reklamaci Dárkové karty Reserved či právo na náhradu jakékoli škody, není-li dále stanoveno jinak.

14. Pokud má Uživatel zájem uplatnit a použít Dárkovou kartu Reserved, musí ji předložit na pokladně v příslušné Prodejně, ve které realizuje nákup Zboží Reserved.

15. Pořadatel je povinen informovat Kupujícího a Uživatele o následujícím:

 

a. Dárkovou kartu Reserved lze uplatnit pouze v Prodejnách,

b. Dárkovou kartu Reserved nelze směnit za hotovost,

c platnost Dárkové karty Reserved je časově omezena. Po uplynutí doby platnosti nelze platnost Dárkové karty Reserved        prodloužit.

Pořadatel má právo odmítnout přijetí Dárkové karty v následujících případech:

a. Dárková karta Reserved je již po době platnosti,

b. Dárkovou kartu Reserved nelze z technických důvodů použít. Jedná se zejména o tyto případy:

i. nelze ji připojit k počítačovému systému Pořadatele,

ii. poškození Dárkové karty Reserved neumožňuje načíst konkrétní data.

 

c. Pořadatel má důvodné pochybnosti o tom, že Uživatel nakládá s Dárkovou kartou Reserved oprávněně.

16. Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost uplatnění Dárkové karty Reserved, která vznikla za podmínek, které nemůže Pořadatel ovlivnit. Jedná se zejména o dočasnou ztrátu elektronického nebo telefonního spojení na Prodejně.

17. Po uplynutí doby platnosti Dárkové karty Reserved nemá Uživatel právo žádat jakékoliv peněžní plnění po Pořadateli, a to ani v případě, že body na Dárkové kartě Reserved zůstaly nevyčerpány.

 

 

18. V případě, kdy je cena zakoupeného Zboží Reserved vyšší než počet bodů na Dárkové kartě Reserved, je Uživatel povinen zaplatit tento rozdíl penězi hotově nebo platební kartou nebo je oprávněn zaplatit tento rozdíl pomocí jiné Dárkové karty Reserved.

19. V případě poškození Dárkové karty z důvodů stojícím mimo osobu kupujícího a/nebo Uživatele má Uživatel právo reklamovat takové poškození u Pořadatele na Prodejně. V případě uznání reklamace Pořadatelem mu bude vystavena nová Dárková karta Reserved se stejným počtem bodů a platností, jako měl k dispozici na reklamované Dárkové kartě Reserved.

20. Pořadatel se zavazuje k písemnému vyjádření ohledně reklamace Dárkové karty Reserved nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace Uživatelem.

21. Reklamace Dárkových karet Reserved se vyřizují pouze v pracovních hodinách Prodejen a nová Dárková karta Reserved může taktéž být vydána pouze v pracovních hodinách té Prodejny, ve které Uživatel uplatnil reklamaci.

22. V případě vrácení nebo uznané reklamace Zboží Reserved zakládající právo Uživatele na vrácení ceny Zboží Reserved, které bylo zakoupeno pomocí Dárkové karty Reserved, obdrží Uživatel stejné množství bodů na nově vydanou Dárkovou kartu Reserved, které odpovídá hodnotě vráceného (reklamovaného) Zboží Reserved. Nová Dárková karta Reserved má platnost 12 měsíců od data vydání.

23. V případě vrácení Zboží Reserved (mimo reklamaci) zakládající právo na vrácení ceny Zboží Reserved, i přesto, že toto Zboží Reserved nebylo zakoupeno pomocí Dárkové karty Reserved, obdrží osoba vracející Zboží Reserved na místo navrácení peněžních prostředků nově vydanou Dárkovou kartu Reserved obsahující množství bodů, které odpovídá hodnotě vráceného Zboží Reserved. Takto vydaná Dárková karta Reserved má platnost 12 měsíců od data vydání.

24. V případě uznané reklamace Zboží Reserved zakládající právo na vrácení ceny Zboží Reserved, které nebylo zakoupeno pomocí Dárkové karty Reserved, obdrží osoba vracející Zboží Reserved nově vydanou Dárkovou kartu Reserved obsahující množství bodů, které odpovídá hodnotě vráceného Zboží Reserved, avšak jen tehdy, pokud s takovým postupem souhlasí. Takto vydaná Dárková karta Reserved má platnost 12 měsíců od data vydání. V případě nesouhlasu se shora uvedeným postupem bude této osobě vyplacena zpět kupní cena reklamovaného Zboží Reserved v peněžních prostředcích.

25. Kupující v okamžiku nákupu Dárkové karty Reserved prohlašuje, že se seznámil s podmínkami užití Dárkové karty Reserved a zavazuje se tyto podmínky dodržovat. Uživatel v okamžiku získání Dárkové karty Reserved prohlašuje, že se seznámil s podmínkami užití Dárkové karty Reserved a zavazuje se tyto podmínky dodržovat.

26. Uživatel zakoupením Zboží Reserved na základě Dárkové karty Reserved souhlasí s provedením transakce v takovém rozsahu, v jakém ji umožňují podmínky užití Dárkových karet Reserved vydané Pořadatelem.

27. Dárková karta Reserved neslouží jako kreditní či platební karta, elektronický platební ani peněžní prostředek a není platebním prostředkem ve smyslu právního řádu České republiky

28. Pro veškerá ostatní práva a povinnosti, která nejsou upravena v těchto podmínkách, platí obecně závazné právní předpisy právního řádu České republiky.

29. Dle příslušných obecně závazných právních předpisů nepodléhá dodání (prodej) Dárkové karty Reserved Uživateli a/nebo Kupujícímu dani z přidané hodnoty, neboť se nejedná o právní jednání podléhající dani z přidané hodnoty. Uživatel a/nebo Kupující má právo, pokud o to výslovně požádá nejpozději v okamžiku dodání (převzetí) Dárkové karty Reserved, aby mu Pořadatel vydal doklad o zaplacení Dárkové karty Reserved – nejedná se však o daňový doklad ani o zjednodušený daňový doklad.

30. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky kdykoliv bez udání důvodů. Tyto podmínky lze najít na webových stránkách https://www.reserved.com/cz/cz/ a na pokladnách Prodejen.

 

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů!

Neustále hledáme nová řešení, abychom mohli lépe reagovat na Vaše očekávání při používání naší Služby. Respektujeme Vaše soukromí a dbáme na ochranu Vašich údajů, proto Vás v souvislosti s aktualizací provozu Služby žádáme o přečtení nové verze Zásad ochrany osobních údajů, kde uvádíme zásady nakládání s osobními údaji, rozsah jejich zpracování a práva a povinnosti, které v této souvislosti máte.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

  1. Správcem Vašich osobních údajů (dále jen: SOÚ) je: LPP S.A. se sídlem v Gdaňsku, ul. Łąkowa 39/44 KRS č. 0000000778;
  2. Můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen: POÚ) na e-mailové adrese: dataprivacy@lpp.com nebo klasickou poštou na výše uvedenou adresu POÚ.
  3. V případě záležitostí týkajících se Vašich osobních údajů se můžete obrátit na support.cz@reserved.com
  4. Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě vašeho výslovného souhlasu za účelem zasílání obchodních informací (newsletteru) o aktuálních akčních nabídkách, novinkách o produktech a službách značek patřících LPP ( Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp).
  5. Vaše osobní údaje budou zpracovávány, dokud neodvoláte svůj souhlas s odběrem newsletteru.
  6. Pokud jste registrovaným uživatelem našeho internetového obchodu, můžete svůj souhlas spravovat v sekci „Můj účet“.