Hledat
Žena
Muž
Děvčata
Chlapci
Home
Speciální nabídka

Pravidla pro dárkové karty

Vydavatelem dárkové karty je LPP Czech Republic, s.r.o., sídlem Praha 9, Prosecká 852/66, 190 00, IČO: 26698714, zapsaná ve veřejném rejstříku: OR vedený Městským soudem v Praze sp. zn. C/88159.

Doba platnosti dárkové karty je 12 měsíců ode dne její aktivace.

Dárková karta slouží jako elektronický voucher platný po aktivaci na prodejně a nejedná se o platební kartu či jiný platební prostředek.

Dárková karta může být použita výlučně na prodejnách Reserved na území České republiky.

Vydavatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi dárkovou kartu Reserved (s libovolným počtem bodů), pokud zákazník zaplatí vydavateli částku ve výši hodnoty uvedené na dárkové kartě Reserved.

Hodnota dárkové karty Reserved se rovná počtu bodů na kartě, kdy 1 bod je roven 1,- Kč.

V okamžiku, kdy zákazník nakoupí zboží Reserved za použití dárkové karty Reserved, počet bodů na jeho dárkové kartě se sníží o stejnou hodnotu, jako je cena zakoupeného zboží Reserved v Kč.

Pokud je cena zboží Reserved nižší než výše bodů na dárkové kartě, nevyčerpané body na dárkové kartě Reserved zůstávají k dalšímu užití.

V případě, kdy je cena zakoupeného zboží vyšší než počet bodů na dárkové kartě, je zákazník povinen zaplatit tento rozdíl penězi hotově nebo platební kartou nebo je oprávněn zaplatit tento rozdíl pomocí jiné dárkové karty Reserved.

Po převzetí dárkové karty Reserved zákazníkem nenese vydavatel žádnou odpovědnost za ztrátu, zneužití či odcizení dárkové karty Reserved.

V případě nefunkčnosti dárkové karty nezaviněné zákazníkem bude zákazníkovi zdarma vydána karta nová. Za tímto účelem je možné navštívit jakoukoliv prodejnu Reserved na území České republiky a předat na pokladně nefunkční dárkovou kartu. Nová dárková karta bude potom vystavena nejdéle do 14 dnů.

Po uplynutí doby platnosti dárkové karty Reserved nemá zákazník právo žádat jakékoliv peněžní plnění po vydavateli, a to ani v případě, že body na dárkové kartě Reserved zůstaly nevyčerpány.

Zákazník v okamžiku nákupu dárkové karty Reserved prohlašuje, že se seznámil s podmínkami užití dárkové karty Reserved a zavazuje se tyto podmínky dodržovat.

Dle příslušných obecně závazných právních předpisů nepodléhá dodání (prodej) dárkové karty Reserved zákazníkovi dani z přidané hodnoty, neboť se nejedná o právní jednání podléhající dani z přidané hodnoty. Zákazník má právo, pokud o to výslovně požádá nejpozději v okamžiku dodání (převzetí) dárkové karty Reserved, aby mu vydavatel vydal doklad o zaplacení dárkové karty Reserved – nejedná se však o daňový doklad ani o zjednodušený daňový doklad.

Pro veškerá ostatní práva a povinnosti, která nejsou upravena v těchto podmínkách, platí obecně závazné právní předpisy právního řádu České republiky.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky kdykoliv bez udání důvodů.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů!

Neustále hledáme nová řešení, abychom mohli lépe reagovat na Vaše očekávání při používání naší Služby. Respektujeme Vaše soukromí a dbáme na ochranu Vašich údajů, proto Vás v souvislosti s aktualizací provozu Služby žádáme o přečtení nové verze Zásad ochrany osobních údajů, kde uvádíme zásady nakládání s osobními údaji, rozsah jejich zpracování a práva a povinnosti, které v této souvislosti máte.