Αναζήτηση

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η προστασία των πληροφοριών και ο σεβασμός του απορρήτου σας, καθώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Στόχος μας είναι να εξασφαλίζουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και την ευκολία που σας παρέχει η χρήση των ιστότοπών μας. Η παρούσα Πολιτική καθορίζει τους κανόνες και το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

 

Όροι και ορισμοί:

 • Ιστότοπος – το ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση reserved.com/gr/el/.
 • Χρήστης – ένα φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
 • LPP – η εταιρεία LPP S.A. με έδρα στο Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, εγγεγραμμένη στο Εθνικό Δικαστικό Μητρώο που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο Gdańsk-Północ στο Gdańsk, 7ο Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, με αριθ. KRS 778 (εφεξής, «LPP»), με μετοχικό κεφάλαιο 3.708.482 PLN (πλήρως εισφερόμενο), αριθ. REGON 190852164, ΑΦΜ 583-10-14-898.
 • ΓΚΠΔ – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.

 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων είναι ο ακόλουθος:

Η εταιρεία LPP S.A. με έδρα στο Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, εγγεγραμμένη στο Εθνικό Δικαστικό Μητρώο που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο Gdańsk-Północ στο Gdańsk, 7ο Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, με αριθ. KRS 778, με μετοχικό κεφάλαιο 3.708.482 PLN (πλήρως εισφερόμενο), αριθ. REGON 190852164, ΑΦΜ 583-10-14-898.

Η LPP έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίον μπορείτε να επικοινωνείτε για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την άσκηση των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων:

- ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk

- μέσω email στο: dataprivacy@lppsa.com

 

Σκοποί και νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στον βαθμό που απαιτείται για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης και για την προσφορά άλλων υπηρεσιών μας, όπως:

 1. παροχή ιστότοπων και εφαρμογών για κινητές συσκευές, προκειμένου να παρουσιάσουμε και να πωλήσουμε τα προϊόντα μας,
 2. παροχή τοπικών υπηρεσιών, καθώς και αυτών που προσφέρονται στα φυσικά καταστήματα της LPP και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και εκθέσεων στις οποίες συμμετέχει η LPP,
 3. έναρξη τακτικών και κυκλικών προγραμμάτων προώθησης,
 4. διεκπεραίωση των συναφθεισών συναλλαγών, η οποία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την εξόφληση πληρωμών και την αποστολή αγαθών,
 5. χειρισμός και επεξεργασία αιτημάτων που σχετίζονται με τα δικαιώματα των καταναλωτών, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της νόμιμης εγγύησης ή της επιστροφής αγαθών, τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, καθώς και μέσω άμεσης επικοινωνίας (τηλέφωνο, email),
 6. παροχή πληροφοριών, μηνυμάτων, ενημερωτικών δελτίων και άλλων άμεσων επικοινωνιών της LPP,
 7. εγγύηση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της σταθερότητας των υπηρεσιών μας σε κάθε επίπεδο,
 8. η αξιολόγηση και η δυνατότητα μέτρησης των δεδομένων που σχετίζονται με τη διαδικασία αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών και ακυρώσεων που πραγματοποιεί ο Χρήστης,
 9. προσφορά, παράδοση και επεξεργασία καρτών δώρων και εκπτώσεων,
 10. παρουσίαση των προϊόντων της LPP με βάση τις προτιμήσεις σας στον τομέα της μόδας.

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης εκτέλεσης και παροχής των υπηρεσιών που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει της συναφθείσας σύμβασης πώλησης (Άρθρο 6, Παράγραφος 1 (β) του ΓΚΠΔ). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, το έννομο συμφέρον της LPP που απορρέει από την επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί τη νομική βάση (Άρθρο 6, Παράγραφος 1(στ) του ΓΚΠΔ).

2. Παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 1. ανάλυση της συχνότητας των προϊόντων που εμφανίζονται στον ιστότοπο και παρουσίαση αγαθών και υπηρεσιών της LPP που αντιστοιχούν στο ιστορικό αγορών σας και στις προτιμήσεις σας,
 2. εξατομίκευση της παρουσίασης προϊόντων και υπηρεσιών των εμπορικών σημάτων της LPP με βάση τα δεδομένα που έχετε παράσχει,
 3. προσαρμογή των προβολών στην ιστοσελίδα και δημιουργία προτάσεων που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας στον τομέα της μόδας.

Για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιούμε δεδομένα συσκευής και δεδομένα πρόσβασης, καθώς και ανάλογα δεδομένα που λαμβάνουμε από τους συνεργάτες μας. Η εξατομικευμένη παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο άνετα και εύκολα και εγγυάται τη διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων που προσφέρουμε. Με την εξατομίκευση, μπορούμε να παρουσιάσουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την αντιστοίχιση των προϊόντων μας στις προτιμήσεις σας είναι το έννομο συμφέρον της LPP με τη μορφή άμεσης εμπορικής προώθησης (Άρθρο 6, Παράγραφος 1 (στ) του ΓΚΠΔ).

3. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς, ανάλυση δεδομένων

Στο πλαίσιο της ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας αγοράς, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τις δικές μας διαφημιστικές ανάγκες, προκειμένου να πράξουμε τα εξής:

 1. να δημιουργούμε ομάδες-στόχους χρηστών (και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook) με παρόμοια ενδιαφέροντα και προσδοκίες, παρόμοια προσέγγιση στη χρήση του ιστότοπου ή στις αγορές (τμηματοποίηση),
 2. να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με δημογραφικά δεδομένα, προτιμήσεις αναφορικά με τη μόδα, συνήθειες αγορών και χρήσης του ιστότοπου και για να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών των εμπορικών σημάτων της LPP,
 3. να εντοπίζουμε και να προβλέπουμε τις τάσεις της μόδας,
 4. να δημιουργούμε προβλέψεις για τις ηλεκτρονικές αγορές,
 5. να προωθούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
 6. να σχεδιάζουμε και να αναλύουμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης εντός των ομάδων-στόχων,
 7. να βελτιώνουμε και να προσαρμόζουμε τις δραστηριότητες προώθησης όσον αφορά τα δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σας παρουσιάσουμε ενδιαφέροντα προϊόντα όλων των εμπορικών σημάτων της LPP σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιώντας στατιστικά δεδομένα τα οποία είναι συγκεντρωτικά και ανώνυμα, καθώς και δεδομένα τα οποία μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο μέσω πρόσθετων βημάτων.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον της LPP με τη μορφή άμεσης εμπορικής προώθησης (Άρθρο 6, παράγραφος 1 (στ) του ΓΚΠΔ).

4. Ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας με σκοπό την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας (δημιουργία εφαρμογών για κινητά, ανάπτυξη τεχνολογιών, εξατομίκευση των υπηρεσιών μας) και την αντιστοίχισή τους με τις προτιμήσεις σας. Κατά τον τρόπο αυτόν, χρησιμοποιούμε συγκεντρωτικά, ψευδωνυμοποιημένα ή ανωνυμοποιημένα δεδομένα, τα οποία διευκολύνουν και επιταχύνουν την επίλυση προβλημάτων στις ηλεκτρονικές αγορές και είναι επωφελή για το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουμε τους ακόλουθους στόχους:

 1. δημιουργία τεχνικών λύσεων που αφορούν την εξάλειψη των προβλημάτων που σχετίζονται με την αναζήτηση των κατάλληλων προϊόντων προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία αγορών σας,
 2. εκσυγχρονισμός των διαύλων επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας με τη χρήση αυτοματοποιημένων λύσεων επικοινωνίας (π.χ. chatbot),
 3. βελτιστοποίηση των εξατομικευμένων υπηρεσιών και τεχνολογιών όσον αφορά την ανάλυση δεδομένων, την προώθηση των εμπορικών σημάτων της LPP και τις ηλεκτρονικές αγορές,
 4. ανάπτυξη τεχνολογιών για την εγγύηση της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής, των προσωπικών δεδομένων και την πρόληψη της απάτης,
 5. βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών και λογιστικών διαδικασιών που συνίστανται στην επιτάχυνση και απλούστευση της εκτέλεσης των συναπτόμενων συμβάσεων και των προσφερόμενων υπηρεσιών,
 6. συνεχής ανάπτυξη τεχνικών λύσεων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της εξατομίκευσης των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών,
 7. εφαρμογή και ανάπτυξη λύσεων για την αυτοματοποιημένη επίλυση προβλημάτων που αναφέρουν οι πελάτες,
 8. πρόληψη της απάτης,
 9. ανάπτυξη και επαλήθευση λύσεων λογισμικού που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των αναγκαίων επιχειρηματικών και λογιστικών διαδικασιών.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας που περιλαμβάνει την ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών, η οποία είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης και την προσαρμογή των προϊόντων και υπηρεσιών στις ανάγκες σας (Άρθρο 6, Παράγραφος 1 (στ) του ΓΚΠΔ).

5. Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών

Με σκοπό τη βελτίωση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και την προστασία των συμφερόντων της LPP, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με τους εξής σκοπούς:

 1. βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών που παρέχεται από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, ιδίως μέσω της εφαρμογής λύσεων που εκσυγχρονίζουν την επεξεργασία των αναφερόμενων προβλημάτων (αυτοματοποίηση υπηρεσιών),
 2. πρόληψη της απάτης,
 3. διασφάλιση της συμμόρφωσης όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών που απορρέουν από τη σύναψη της σύμβασης (δικαίωμα υποβολής παραπόνων ή επιστροφής αγαθών),
 4. δέουσα συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της LPP που συνδέονται με τη σύναψη συμβάσεων πώλησης (τεκμηρίωση συναλλαγών και αποθήκευση φορολογικών εγγράφων),
 5. απόδειξη της συμμόρφωσης της επιχείρησής μας όσον αφορά τη νομοθεσία, ιδίως σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
 6. διασφάλιση των απαιτήσεων της LPP.

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, το οποίο αναφέρεται στη βελτιστοποίηση της επιχείρησής μας, και εάν η απαίτηση επεξεργασίας δεδομένων προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών), τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση της επιχείρησής μας με την εν λόγω νομοθεσία (Άρθρο 6, Παράγραφος 1 (στ) του ΓΚΠΔ).

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε

 1. Για την εγγραφή του λογαριασμού σας στον ιστότοπο: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε και να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας στον ιστότοπο: όνομα και επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φύλο, διεύθυνση (οδός, αριθμός κτηρίου, αριθμός διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη ή κωμόπολη, χώρα), αριθμό φορολογικού μητρώου ή προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου).
 3. Για την αποστολή πληροφοριών (ενημερωτικό δελτίο) σχετικά με προωθητικές ενέργειες, ειδικές προσφορές, κωδικούς προσφορών: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης.
 4. Για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης που έχετε καταχωρίσει στον ιστότοπο: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση (οδός, αριθμός κτηρίου, αριθμός διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη ή κωμόπολη, χώρα), αριθμό φορολογικού μητρώου ή προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου), λεπτομέρειες των αγορών σας στον ιστότοπο.
 5. Για την εκτέλεση συμβάσεων που συνάπτονται χωρίς την εγγραφή σας στον ιστότοπο: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση (οδός, αριθμός κτηρίου, αριθμός διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη ή κωμόπολη, χώρα), αριθμό φορολογικού μητρώου (σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου).
 6. Προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που έχετε ορίσει: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 7. Προκειμένου να γίνονται διακανονισμοί μαζί σας για τα προϊόντα που επιστρέφετε: αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
 8. Προκειμένου να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: όνομα, επώνυμο, στοιχεία συναλλαγής (διεύθυνση αποστολής, παραγγελθέντα είδη), στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της οδού, του αριθμού κτηρίου, του αριθμού διαμερίσματος, του ταχυδρομικού κώδικα, της πόλης ή κωμόπολης, της χώρας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού τηλεφώνου), ηχητικά δεδομένα - προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα της εξυπηρέτησης πελατών, ενδέχεται να καταγράψουμε τηλεφωνικές κλήσεις, γεγονός για το οποίο σας ενημερώνουμε στην αρχή της κλήσης.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 1. Να διαγράψετε τον λογαριασμό σας μόνοι σας, ακολουθώντας τη διαδικασία διαγραφής λογαριασμού στην ενότητα «Τα δεδομένα μου».
 2. Να διαγράψετε τα δεδομένα σας χωρίς να αιτιολογήσετε τον λόγο. Ανάλογα με την περίπτωση, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή του λογαριασμού σας στον ιστότοπο.
 3. Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας εν όλω ή εν μέρει και για συγκεκριμένο σκοπό.
 4. Να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή σε συγκεκριμένη έκταση.
 5. Να διορθώσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε επίσης να κάνετε τις αλλαγές μόνοι σας αφού συνδεθείτε στον ιστότοπο και μεταβείτε στην ενότητα «Τα δεδομένα μου».
 6. Να καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο.
 7. Να μεταφέρετε τα δεδομένα σας σε άλλη οντότητα. Για τον σκοπό αυτόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, προσδιορίζοντας το όνομα και τη διεύθυνση της οντότητας στην οποία πρόκειται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας και το πεδίο εφαρμογής των δεδομένων, ήτοι ποιες πληροφορίες πρόκειται να διαβιβάσουμε. Η διαβίβαση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μόλις επιβεβαιωθεί το αίτημά σας. Αυτό είναι απαραίτητο για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των εν λόγω δεδομένων και για να επιβεβαιώσουμε ότι το αίτημα προέρχεται από εσάς.
 8. Να ενημερωθείτε σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 9. Να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην Πολωνία είναι ο Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με διεύθυνση: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Η υποβολή αιτημάτων και η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν θα έχει καμία επίπτωση στις ολοκληρωμένες ενέργειές μας. Θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με την έκβαση του αιτήματός σας εντός ενός μηνός.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές σας για το χρονικό διάστημα που προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία ή για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας με τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία συνδέονται με την αξιολόγηση παραπόνων ή την επιστροφή αγαθών. Η διαγραφή των δεδομένων σας δεν διακόπτει την επεξεργασία τους ως προς το συγκεκριμένο θέμα.

Επικοινωνίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να μας στείλετε οποιεσδήποτε ανακοινώσεις ή αιτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας ένα κανάλι της επιλογής σας:

 1. Αποστολή email στη διεύθυνση: support.gr@reserved.com.
 2. Τηλεφωνική κλήση στο: + 30 21 1234 0981.
 3. Φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο.
 4. Επιστολή προς: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για τα εξής χρονικά διαστήματα:

 1. για το διάστημα ύπαρξης του λογαριασμού σας στον ιστότοπο,
 2. για το διάστημα που απαιτείται από τη φορολογική νομοθεσία (δεδομένα συναλλαγών), ήτοι 5 έτη από το τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο προέκυψε η φορολογική μας υποχρέωση,
 3. για το διάστημα που προκύπτει από τη χρήση της Εξυπηρέτησης Πελατών (με οποιαδήποτε μορφή), ήτοι 2 έτη από κάθε επικοινωνία,
 4. για τις διαφημιστικές μας δραστηριότητες (ενημερωτικό δελτίο) μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας,
 5. για την άμεση προώθηση των προϊόντων μας, έως ότου εκφράσετε πραγματική και νόμιμη αντίρρηση,
 6. για το διάστημα στο οποίο βρίσκεστε σε αναμονή για ειδοποίηση διαθεσιμότητας προϊόντος, ήτοι έως 6 μήνες μετά το αίτημά σας,
 7. για στατιστικές δραστηριότητες, διεκδίκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων (π.χ. καταγγελιών) έως ότου λήξει η προθεσμία που προβλέπεται για την αξίωση από την ισχύουσα νομοθεσία.

Μεταφορά δεδομένων για επεξεργασία και κοινή χρήση δεδομένων

Μεταφέρουμε τα δεδομένα σας για επεξεργασία στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων στους συνεργάτες μας και στις εταιρείες του Ομίλου LPP. Περιλαμβάνεται, ενδεικτικά, το προσωπικό των αποθηκών και των σημείων πώλησης. Για τη μέγιστη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής ή υπηρεσιών ανάλυσης (π.χ. που συνδέονται με την προετοιμασία εξατομικευμένης παρουσίασης των προϊόντων ή την τμηματοποίηση των χρηστών), παρόχους υπηρεσιών cloud (π.χ. μέσω της χρήσης λογισμικού στους διακομιστές των παρόχων), μέρη που αποστέλλουν αλληλογραφία για την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας (ενημερωτικό δελτίο). Παρέχουμε επίσης δεδομένα σε οντότητες που συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης που συνάπτεται στον ιστότοπο, π.χ. σε εταιρείες ταχυμεταφορών και φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών. Οι εν λόγω φορείς καθίστανται υπεύθυνοι επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων από τη στιγμή της κοινοποίησης των προαναφερθέντων. Ο κατάλογος των έμπιστων συνεργατών στους οποίους διαβιβάζουμε ή με τους οποίους μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμος ΕΔΩ.

Εκτός από τους στόχους που καθορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους ή σε άλλες οντότητες. Ως εκ τούτου, δεν θα λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό πέρα από το δικό μας. Δεν παρέχουμε υπηρεσίες προώθησης σε τρίτους.

Εγγυόμαστε την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με τη χρήση αποτελεσματικών και κατάλληλα επιλεγμένων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

Μεταφορά δεδομένων εκτός του ΕΟΧ

Στο πλαίσιο της χρήσης από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των εργαλείων για την υποστήριξη των τρεχουσών λειτουργιών, τα οποία παρέχονται π.χ. από την Google, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) ή σε άλλη χώρα όπου ο συνεργάτης της Google διατηρεί εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Η ορθή διαχείριση των επεξεργασμένων Προσωπικών Δεδομένων εκτός του ΕΟΧ διασφαλίζεται με την εφαρμογή εξωτερικών συμβάσεων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που βασίζονται σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

Εμπορικές πληροφορίες - Ενημερωτικό Δελτίο

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο δίνοντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Παρέχοντας αυτά τα δεδομένα συμφωνείτε να λαμβάνετε εμπορικές πληροφορίες που προέρχονται αποκλειστικά από την LPP (μέσω email ή γραπτού μηνύματος). Χρησιμοποιούμε μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τις τάσεις, τις ειδικές προσφορές, τις εκπτώσεις, τους κωδικούς προσφοράς (για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να μοιραστούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας με τους έμπιστους συνεργάτες μας) και τις ημιτελείς αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ενδέχεται, επίσης, να σας ζητηθεί να εκφράσετε τη γνώμη σας μέσω ερευνών.

Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που υπάρχει σε κάθε μήνυμα ενημερωτικού δελτίου ή στέλνοντας email στη διεύθυνση: support.gr@reserved.com.

Ειδοποίηση αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων

Κατόπιν αιτήματός σας, μπορούμε να σας στείλουμε ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που έχετε ορίσει. Όταν το προϊόν είναι διαθέσιμο, θα λάβετε ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει. Τα προσωπικά δεδομένα δίνονται ελεύθερα, αλλά είναι απαραίτητα αν θέλετε να λάβετε την ειδοποίηση.

Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από ιστότοπους και κινητές συσκευές

Για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών προς εσάς (όπου αυτό είναι απαραίτητο ή προκύπτει από το δικό μας έννομο συμφέρον ή τρίτων), έχουμε το δικαίωμα να λαμβάνουμε και να καταχωρούμε αυτόματα δεδομένα που μεταδίδονται στον διακομιστή από προγράμματα περιήγησης ή συσκευές σας (π.χ. για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων πληροφορικής ή την ασφάλεια άλλων Χρηστών). Τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν π.χ. cookies, μια διεύθυνση IP, παραμέτρους λογισμικού και υλικού, ιστότοπους στους οποίους περιηγηθήκατε, έναν αριθμό ταυτότητας της κινητής συσκευής, πληροφορίες χρήσης εφαρμογών και άλλα δεδομένα σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα που χρησιμοποιείτε. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών υποστηρίζει την ορθή λειτουργία των ιστοσελίδων και σας επιτρέπει την άνετη χρήση και την πλήρη πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν δεδομένα πληροφορικής, τα οποία επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Αποθηκεύονται στις τελικές σας συσκευές. Τα αρχεία επιτρέπουν την αναγνώριση της συσκευής και την κατάλληλη προσαρμογή της εμφάνισης του ιστότοπου στις προτιμήσεις σας. Τα cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να συνδεθείτε σωστά στον ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες χωρίς διακοπές. Τα cookies μας ενημερώνουν για τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπο, αλλά δεν επιτρέπουν την πλήρη ταυτοποίησή σας. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για τους εξής σκοπούς:

 1. προσαρμογή του περιεχομένου του ιστότοπου στις προτιμήσεις σας και για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των ιστοσελίδων,
 2. δημιουργία στατιστικών στοιχείων που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίον χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, ώστε να μπορούμε να εμφανίζουμε περιεχόμενο που να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις σας ως προς τη μόδα,
 3. διατήρηση της συνεδρίας,
 4. παροχή διαφημιστικού περιεχομένου σχετικά με τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, μεταβείτε ΕΔΩ.

Σύνδεση με λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης

Μπορείτε να εγγραφείτε στους ιστότοπούς μας και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε την επιλογή σύνδεσης μέσω του λογαριασμού σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Google κλπ.). Ο τρόπος εγγραφής ή σύνδεσης εξαρτάται από εσάς. Η σύνδεσή σας πιστοποιείται από τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. Επιπροσθέτως, λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με το εύρος των δεδομένων που μας παρέχονται από τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, πρόκειται για δεδομένα που απαιτούνται και επαρκούν για την ταυτοποίησή σας και για την ασφαλή δημιουργία ενός λογαριασμού στους ιστότοπούς μας. Τα δεδομένα προέρχονται από το δημόσιο προφίλ σας και περιλαμβάνουν κυρίως το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα αναφορικά με τον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως δεν μπορούμε να δημοσιεύουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, μεταβείτε στην ενότητα πολιτικής απορρήτου του συγκεκριμένου ιστότοπου (π.χ. Facebook https://www.facebook.com/policy.php ή Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιήσατε για να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας, δεν μας ενημερώνει για τη διαγραφή του λογαριασμού σας στον εν λόγω ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και για την απόφασή σας να μην συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού αυτού. Για τον λόγο αυτόν, τα δεδομένα σας που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνδεση θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων μας. Όσο είστε συνδεδεμένοι στον ιστότοπό μας, μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας μόνοι σας, ξεκινώντας τη διαδικασία διαγραφής του λογαριασμού σας στην ενότητα «Τα δεδομένα μου».

Ακόμη και αν διαγράψετε τα δεδομένα σας, δεν παύουμε απαραίτητα την επεξεργ