Πολιτική Απορρήτου / Privacy policy

Πολιτική Απορρήτου

Η ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η προστασία των πληροφοριών και ο σεβασμός του απορρήτου σας, καθώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Στόχος μας είναι να εξασφαλίζουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και την ευκολία που σας παρέχει η χρήση των ιστότοπών μας. Η παρούσα Πολιτική καθορίζει τους κανόνες και το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

 

Όροι και ορισμοί:

 • Ιστότοπος – το ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση reserved.com/gr/en/.
 • Χρήστης – ένα φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
 • LPP – η εταιρεία LPP S.A. με έδρα στο Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, εγγεγραμμένη στο Εθνικό Δικαστικό Μητρώο που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο Gdańsk-Północ στο Gdańsk, 7ο Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, με αριθ. KRS 778 (εφεξής, «LPP»), με μετοχικό κεφάλαιο 3.704.846 PLN (πλήρως εισφερόμενο), αριθ. REGON 190852164, ΑΦΜ 583-10-14-898.
 • ΓΚΠΔ – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.

 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων είναι ο ακόλουθος:

Η εταιρεία LPP S.A. με έδρα στο Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, εγγεγραμμένη στο Εθνικό Δικαστικό Μητρώο που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο Gdańsk-Północ στο Gdańsk, 7ο Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, με αριθ. KRS 778, με μετοχικό κεφάλαιο 3.704.846 PLN (πλήρως εισφερόμενο), αριθ. REGON 190852164, ΑΦΜ 583-10-14-898.

Η LPP έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίον μπορείτε να επικοινωνείτε για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την άσκηση των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων:

- ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk

- μέσω email στο: dataprivacy@lppsa.com

 

Σκοποί και νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στον βαθμό που απαιτείται για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης και για την προσφορά άλλων υπηρεσιών μας, όπως:

 1. παροχή ιστότοπων και εφαρμογών για κινητές συσκευές, προκειμένου να παρουσιάσουμε και να πωλήσουμε τα προϊόντα μας,
 2. παροχή τοπικών υπηρεσιών, καθώς και αυτών που προσφέρονται στα φυσικά καταστήματα της LPP και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και εκθέσεων στις οποίες συμμετέχει η LPP,
 3. έναρξη τακτικών και κυκλικών προγραμμάτων προώθησης,
 4. διεκπεραίωση των συναφθεισών συναλλαγών, η οποία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την εξόφληση πληρωμών και την αποστολή αγαθών,
 5. χειρισμός και επεξεργασία αιτημάτων που σχετίζονται με τα δικαιώματα των καταναλωτών, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της νόμιμης εγγύησης ή της επιστροφής αγαθών, τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, καθώς και μέσω άμεσης επικοινωνίας (τηλέφωνο, email),
 6. παροχή πληροφοριών, μηνυμάτων, ενημερωτικών δελτίων και άλλων άμεσων επικοινωνιών της LPP,
 7. εγγύηση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της σταθερότητας των υπηρεσιών μας σε κάθε επίπεδο,
 8. η αξιολόγηση και η δυνατότητα μέτρησης των δεδομένων που σχετίζονται με τη διαδικασία αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών και ακυρώσεων που πραγματοποιεί ο Χρήστης,
 9. προσφορά, παράδοση και επεξεργασία καρτών δώρων και εκπτώσεων,
 10. παρουσίαση των προϊόντων της LPP με βάση τις προτιμήσεις σας στον τομέα της μόδας.

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης εκτέλεσης και παροχής των υπηρεσιών που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει της συναφθείσας σύμβασης πώλησης (Άρθρο 6, Παράγραφος 1 (β) του ΓΚΠΔ). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, το έννομο συμφέρον της LPP που απορρέει από την επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί τη νομική βάση (Άρθρο 6, Παράγραφος 1(στ) του ΓΚΠΔ).

2. Παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

 1. ανάλυση της συχνότητας των προϊόντων που εμφανίζονται στον ιστότοπο και παρουσίαση αγαθών και υπηρεσιών της LPP που αντιστοιχούν στο ιστορικό αγορών σας και στις προτιμήσεις σας,
 2. εξατομίκευση της παρουσίασης προϊόντων και υπηρεσιών των εμπορικών σημάτων της LPP με βάση τα δεδομένα που έχετε παράσχει,
 3. προσαρμογή των προβολών στην ιστοσελίδα και δημιουργία προτάσεων που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας στον τομέα της μόδας.

Για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιούμε δεδομένα συσκευής και δεδομένα πρόσβασης, καθώς και ανάλογα δεδομένα που λαμβάνουμε από τους συνεργάτες μας. Η εξατομικευμένη παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο άνετα και εύκολα και εγγυάται τη διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων που προσφέρουμε. Με την εξατομίκευση, μπορούμε να παρουσιάσουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την αντιστοίχιση των προϊόντων μας στις προτιμήσεις σας είναι το έννομο συμφέρον της LPP με τη μορφή άμεσης εμπορικής προώθησης (Άρθρο 6, Παράγραφος 1 (στ) του ΓΚΠΔ).

3. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς, ανάλυση δεδομένων

Στο πλαίσιο της ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας αγοράς, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τις δικές μας διαφημιστικές ανάγκες, προκειμένου να πράξουμε τα εξής:

 1. να δημιουργούμε ομάδες-στόχους χρηστών (και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook) με παρόμοια ενδιαφέροντα και προσδοκίες, παρόμοια προσέγγιση στη χρήση του ιστότοπου ή στις αγορές (τμηματοποίηση),
 2. να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με δημογραφικά δεδομένα, προτιμήσεις αναφορικά με τη μόδα, συνήθειες αγορών και χρήσης του ιστότοπου και για να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών των εμπορικών σημάτων της LPP,
 3. να εντοπίζουμε και να προβλέπουμε τις τάσεις της μόδας,
 4. να δημιουργούμε προβλέψεις για τις ηλεκτρονικές αγορές,
 5. να προωθούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
 6. να σχεδιάζουμε και να αναλύουμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης εντός των ομάδων-στόχων,
 7. να βελτιώνουμε και να προσαρμόζουμε τις δραστηριότητες προώθησης όσον αφορά τα δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σας παρουσιάσουμε ενδιαφέροντα προϊόντα όλων των εμπορικών σημάτων της LPP σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιώντας στατιστικά δεδομένα τα οποία είναι συγκεντρωτικά και ανώνυμα, καθώς και δεδομένα τα οποία μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο μέσω πρόσθετων βημάτων.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον της LPP με τη μορφή άμεσης εμπορικής προώθησης (Άρθρο 6, παράγραφος 1 (στ) του ΓΚΠΔ).

4. Ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας με σκοπό την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας (δημιουργία εφαρμογών για κινητά, ανάπτυξη τεχνολογιών, εξατομίκευση των υπηρεσιών μας) και την αντιστοίχισή τους με τις προτιμήσεις σας. Κατά τον τρόπο αυτόν, χρησιμοποιούμε συγκεντρωτικά, ψευδωνυμοποιημένα ή ανωνυμοποιημένα δεδομένα, τα οποία διευκολύνουν και επιταχύνουν την επίλυση προβλημάτων στις ηλεκτρονικές αγορές και είναι επωφελή για το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουμε τους ακόλουθους στόχους:

 1. δημιουργία τεχνικών λύσεων που αφορούν την εξάλειψη των προβλημάτων που σχετίζονται με την αναζήτηση των κατάλληλων προϊόντων προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία αγορών σας,
 2. εκσυγχρονισμός των διαύλων επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας με τη χρήση αυτοματοποιημένων λύσεων επικοινωνίας (π.χ. chatbot),
 3. βελτιστοποίηση των εξατομικευμένων υπηρεσιών και τεχνολογιών όσον αφορά την ανάλυση δεδομένων, την προώθηση των εμπορικών σημάτων της LPP και τις ηλεκτρονικές αγορές,
 4. ανάπτυξη τεχνολογιών για την εγγύηση της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής, των προσωπικών δεδομένων και την πρόληψη της απάτης,
 5. βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών και λογιστικών διαδικασιών που συνίστανται στην επιτάχυνση και απλούστευση της εκτέλεσης των συναπτόμενων συμβάσεων και των προσφερόμενων υπηρεσιών,
 6. συνεχής ανάπτυξη τεχνικών λύσεων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της εξατομίκευσης των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών,
 7. εφαρμογή και ανάπτυξη λύσεων για την αυτοματοποιημένη επίλυση προβλημάτων που αναφέρουν οι πελάτες,
 8. πρόληψη της απάτης,
 9. ανάπτυξη και επαλήθευση λύσεων λογισμικού που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των αναγκαίων επιχειρηματικών και λογιστικών διαδικασιών.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας που περιλαμβάνει την ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών, η οποία είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης και την προσαρμογή των προϊόντων και υπηρεσιών στις ανάγκες σας (Άρθρο 6, Παράγραφος 1 (στ) του ΓΚΠΔ).

5. Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών

Με σκοπό τη βελτίωση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και την προστασία των συμφερόντων της LPP, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με τους εξής σκοπούς:

 1. βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών που παρέχεται από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, ιδίως μέσω της εφαρμογής λύσεων που εκσυγχρονίζουν την επεξεργασία των αναφερόμενων προβλημάτων (αυτοματοποίηση υπηρεσιών),
 2. πρόληψη της απάτης,
 3. διασφάλιση της συμμόρφωσης όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών που απορρέουν από τη σύναψη της σύμβασης (δικαίωμα υποβολής παραπόνων ή επιστροφής αγαθών),
 4. δέουσα συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της LPP που συνδέονται με τη σύναψη συμβάσεων πώλησης (τεκμηρίωση συναλλαγών και αποθήκευση φορολογικών εγγράφων),
 5. απόδειξη της συμμόρφωσης της επιχείρησής μας όσον αφορά τη νομοθεσία, ιδίως σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων,
 6. διασφάλιση των απαιτήσεων της LPP.

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, το οποίο αναφέρεται στη βελτιστοποίηση της επιχείρησής μας, και εάν η απαίτηση επεξεργασίας δεδομένων προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών), τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση της επιχείρησής μας με την εν λόγω νομοθεσία (Άρθρο 6, Παράγραφος 1 (στ) του ΓΚΠΔ).

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε

 1. Για την εγγραφή του λογαριασμού σας στον ιστότοπο: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε και να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας στον ιστότοπο: όνομα και επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φύλο, διεύθυνση (οδός, αριθμός κτηρίου, αριθμός διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη ή κωμόπολη, χώρα), αριθμό φορολογικού μητρώου ή προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου).
 3. Για την αποστολή πληροφοριών (ενημερωτικό δελτίο) σχετικά με προωθητικές ενέργειες, ειδικές προσφορές, κωδικούς προσφορών: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης.
 4. Για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης που έχετε καταχωρίσει στον ιστότοπο: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση (οδός, αριθμός κτηρίου, αριθμός διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη ή κωμόπολη, χώρα), αριθμό φορολογικού μητρώου ή προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου), λεπτομέρειες των αγορών σας στον ιστότοπο.
 5. Για την εκτέλεση συμβάσεων που συνάπτονται χωρίς την εγγραφή σας στον ιστότοπο: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση (οδός, αριθμός κτηρίου, αριθμός διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη ή κωμόπολη, χώρα), αριθμό φορολογικού μητρώου (σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου).
 6. Προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που έχετε ορίσει: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 7. Προκειμένου να γίνονται διακανονισμοί μαζί σας για τα προϊόντα που επιστρέφετε: αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
 8. Προκειμένου να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: όνομα, επώνυμο, στοιχεία συναλλαγής (διεύθυνση αποστολής, παραγγελθέντα είδη), στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της οδού, του αριθμού κτηρίου, του αριθμού διαμερίσματος, του ταχυδρομικού κώδικα, της πόλης ή κωμόπολης, της χώρας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού τηλεφώνου), ηχητικά δεδομένα - προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα της εξυπηρέτησης πελατών, ενδέχεται να καταγράψουμε τηλεφωνικές κλήσεις, γεγονός για το οποίο σας ενημερώνουμε στην αρχή της κλήσης.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 1. Να διαγράψετε τον λογαριασμό σας μόνοι σας, ακολουθώντας τη διαδικασία διαγραφής λογαριασμού στην ενότητα «Τα δεδομένα μου».
 2. Να διαγράψετε τα δεδομένα σας χωρίς να αιτιολογήσετε τον λόγο. Ανάλογα με την περίπτωση, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή του λογαριασμού σας στον ιστότοπο.
 3. Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας εν όλω ή εν μέρει και για συγκεκριμένο σκοπό.
 4. Να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή σε συγκεκριμένη έκταση.
 5. Να διορθώσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε επίσης να κάνετε τις αλλαγές μόνοι σας αφού συνδεθείτε στον ιστότοπο και μεταβείτε στην ενότητα «Τα δεδομένα μου».
 6. Να καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο.
 7. Να μεταφέρετε τα δεδομένα σας σε άλλη οντότητα. Για τον σκοπό αυτόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, προσδιορίζοντας το όνομα και τη διεύθυνση της οντότητας στην οποία πρόκειται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας και το πεδίο εφαρμογής των δεδομένων, ήτοι ποιες πληροφορίες πρόκειται να διαβιβάσουμε. Η διαβίβαση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μόλις επιβεβαιωθεί το αίτημά σας. Αυτό είναι απαραίτητο για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των εν λόγω δεδομένων και για να επιβεβαιώσουμε ότι το αίτημα προέρχεται από εσάς.
 8. Να ενημερωθείτε σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 9. Να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην Πολωνία είναι ο Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με διεύθυνση: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Η υποβολή αιτημάτων και η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν θα έχει καμία επίπτωση στις ολοκληρωμένες ενέργειές μας. Θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με την έκβαση του αιτήματός σας εντός ενός μηνός.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές σας για το χρονικό διάστημα που προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία ή για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας με τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία συνδέονται με την αξιολόγηση παραπόνων ή την επιστροφή αγαθών. Η διαγραφή των δεδομένων σας δεν διακόπτει την επεξεργασία τους ως προς το συγκεκριμένο θέμα.

Επικοινωνίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να μας στείλετε οποιεσδήποτε ανακοινώσεις ή αιτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας ένα κανάλι της επιλογής σας:

 1. Αποστολή email στη διεύθυνση: support.gr@reserved.com.
 2. Τηλεφωνική κλήση στο: + 30 21 1234 0981.
 3. Φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο.
 4. Επιστολή προς: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για τα εξής χρονικά διαστήματα:

 1. για το διάστημα ύπαρξης του λογαριασμού σας στον ιστότοπο,
 2. για το διάστημα που απαιτείται από τη φορολογική νομοθεσία (δεδομένα συναλλαγών), ήτοι 5 έτη από το τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο προέκυψε η φορολογική μας υποχρέωση,
 3. για το διάστημα που προκύπτει από τη χρήση της Εξυπηρέτησης Πελατών (με οποιαδήποτε μορφή), ήτοι 2 έτη από κάθε επικοινωνία,
 4. για τις διαφημιστικές μας δραστηριότητες (ενημερωτικό δελτίο) μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας,
 5. για την άμεση προώθηση των προϊόντων μας, έως ότου εκφράσετε πραγματική και νόμιμη αντίρρηση,
 6. για το διάστημα στο οποίο βρίσκεστε σε αναμονή για ειδοποίηση διαθεσιμότητας προϊόντος, ήτοι έως 6 μήνες μετά το αίτημά σας,
 7. για στατιστικές δραστηριότητες, διεκδίκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων (π.χ. καταγγελιών) έως ότου λήξει η προθεσμία που προβλέπεται για την αξίωση από την ισχύουσα νομοθεσία.

Μεταφορά δεδομένων για επεξεργασία και κοινή χρήση δεδομένων

Μεταφέρουμε τα δεδομένα σας για επεξεργασία στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων στους συνεργάτες μας και στις εταιρείες του Ομίλου LPP. Περιλαμβάνεται, ενδεικτικά, το προσωπικό των αποθηκών και των σημείων πώλησης. Για τη μέγιστη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής ή υπηρεσιών ανάλυσης (π.χ. που συνδέονται με την προετοιμασία εξατομικευμένης παρουσίασης των προϊόντων ή την τμηματοποίηση των χρηστών), παρόχους υπηρεσιών cloud (π.χ. μέσω της χρήσης λογισμικού στους διακομιστές των παρόχων), μέρη που αποστέλλουν αλληλογραφία για την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας (ενημερωτικό δελτίο). Παρέχουμε επίσης δεδομένα σε οντότητες που συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης που συνάπτεται στον ιστότοπο, π.χ. σε εταιρείες ταχυμεταφορών και φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών. Οι εν λόγω φορείς καθίστανται υπεύθυνοι επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων από τη στιγμή της κοινοποίησης των προαναφερθέντων. Ο κατάλογος των έμπιστων συνεργατών στους οποίους διαβιβάζουμε ή με τους οποίους μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμος ΕΔΩ.

Εκτός από τους στόχους που καθορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους ή σε άλλες οντότητες. Ως εκ τούτου, δεν θα λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό πέρα από το δικό μας. Δεν παρέχουμε υπηρεσίες προώθησης σε τρίτους.

Εγγυόμαστε την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με τη χρήση αποτελεσματικών και κατάλληλα επιλεγμένων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

Μεταφορά δεδομένων εκτός του ΕΟΧ

Στο πλαίσιο της χρήσης από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των εργαλείων για την υποστήριξη των τρεχουσών λειτουργιών, τα οποία παρέχονται π.χ. από την Google, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) ή σε άλλη χώρα όπου ο συνεργάτης της Google διατηρεί εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Η ορθή διαχείριση των επεξεργασμένων Προσωπικών Δεδομένων εκτός του ΕΟΧ διασφαλίζεται με την εφαρμογή εξωτερικών συμβάσεων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που βασίζονται σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

Εμπορικές πληροφορίες - Ενημερωτικό Δελτίο

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο δίνοντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Παρέχοντας αυτά τα δεδομένα συμφωνείτε να λαμβάνετε εμπορικές πληροφορίες που προέρχονται αποκλειστικά από την LPP (μέσω email ή γραπτού μηνύματος). Χρησιμοποιούμε μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τις τάσεις, τις ειδικές προσφορές, τις εκπτώσεις, τους κωδικούς προσφοράς και τις ημιτελείς αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ενδέχεται, επίσης, να σας ζητηθεί να εκφράσετε τη γνώμη σας μέσω ερευνών.

Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που υπάρχει σε κάθε μήνυμα ενημερωτικού δελτίου ή στέλνοντας email στη διεύθυνση: support.gr@reserved.com.

Ειδοποίηση αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων

Κατόπιν αιτήματός σας, μπορούμε να σας στείλουμε ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που έχετε ορίσει. Όταν το προϊόν είναι διαθέσιμο, θα λάβετε ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει. Τα προσωπικά δεδομένα δίνονται ελεύθερα, αλλά είναι απαραίτητα αν θέλετε να λάβετε την ειδοποίηση.

Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από ιστότοπους και κινητές συσκευές

Για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών προς εσάς (όπου αυτό είναι απαραίτητο ή προκύπτει από το δικό μας έννομο συμφέρον ή τρίτων), έχουμε το δικαίωμα να λαμβάνουμε και να καταχωρούμε αυτόματα δεδομένα που μεταδίδονται στον διακομιστή από προγράμματα περιήγησης ή συσκευές σας (π.χ. για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων πληροφορικής ή την ασφάλεια άλλων Χρηστών). Τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν π.χ. cookies, μια διεύθυνση IP, παραμέτρους λογισμικού και υλικού, ιστότοπους στους οποίους περιηγηθήκατε, έναν αριθμό ταυτότητας της κινητής συσκευής, πληροφορίες χρήσης εφαρμογών και άλλα δεδομένα σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα που χρησιμοποιείτε. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών υποστηρίζει την ορθή λειτουργία των ιστοσελίδων και σας επιτρέπει την άνετη χρήση και την πλήρη πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν δεδομένα πληροφορικής, τα οποία επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Αποθηκεύονται στις τελικές σας συσκευές. Τα αρχεία επιτρέπουν την αναγνώριση της συσκευής και την κατάλληλη προσαρμογή της εμφάνισης του ιστότοπου στις προτιμήσεις σας. Τα cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να συνδεθείτε σωστά στον ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες χωρίς διακοπές. Τα cookies μας ενημερώνουν για τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπο, αλλά δεν επιτρέπουν την πλήρη ταυτοποίησή σας. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για τους εξής σκοπούς:

 1. προσαρμογή του περιεχομένου του ιστότοπου στις προτιμήσεις σας και για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των ιστοσελίδων,
 2. δημιουργία στατιστικών στοιχείων που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίον χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, ώστε να μπορούμε να εμφανίζουμε περιεχόμενο που να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις σας ως προς τη μόδα,
 3. διατήρηση της συνεδρίας,
 4. παροχή διαφημιστικού περιεχομένου σχετικά με τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, μεταβείτε ΕΔΩ.

Σύνδεση με λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης

Μπορείτε να εγγραφείτε στους ιστότοπούς μας και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε την επιλογή σύνδεσης μέσω του λογαριασμού σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Google κλπ.). Ο τρόπος εγγραφής ή σύνδεσης εξαρτάται από εσάς. Η σύνδεσή σας πιστοποιείται από τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. Επιπροσθέτως, λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με το εύρος των δεδομένων που μας παρέχονται από τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, πρόκειται για δεδομένα που απαιτούνται και επαρκούν για την ταυτοποίησή σας και για την ασφαλή δημιουργία ενός λογαριασμού στους ιστότοπούς μας. Τα δεδομένα προέρχονται από το δημόσιο προφίλ σας και περιλαμβάνουν κυρίως το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα αναφορικά με τον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως δεν μπορούμε να δημοσιεύουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, μεταβείτε στην ενότητα πολιτικής απορρήτου του συγκεκριμένου ιστότοπου (π.χ. Facebook https://www.facebook.com/policy.php ή Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιήσατε για να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας, δεν μας ενημερώνει για τη διαγραφή του λογαριασμού σας στον εν λόγω ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και για την απόφασή σας να μην συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού αυτού. Για τον λόγο αυτόν, τα δεδομένα σας που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνδεση θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων μας. Όσο είστε συνδεδεμένοι στον ιστότοπό μας, μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας μόνοι σας, ξεκινώντας τη διαδικασία διαγραφής του λογαριασμού σας στην ενότητα «Τα δεδομένα μου».

Ακόμη και αν διαγράψετε τα δεδομένα σας, δεν παύουμε απαραίτητα την επεξεργασία τους. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές σας για το χρονικό διάστημα που προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία ή προκειμένου να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγοντας στοιχεία που συνδέονται με την ανάλυση παραπόνων ή την επιστροφή αγαθών.

Πρόσθετο (plugin) Facebook

Ο ιστότοπός μας περιέχει ένα πρόσθετο του Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, ΗΠΑ). Το πρόσθετο του Facebook στον ιστότοπό μας επισημαίνεται με το λογότυπο του Facebook. Αυτό το πρόσθετο θα σας συνδέσει απευθείας με το προφίλ μας στον διακομιστή του Facebook. Στη συνέχεια, το Facebook μαθαίνει ότι έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας από τη διεύθυνση IP σας.

Εάν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας ενώ είστε συνδεδεμένοι στο προφίλ σας στο Facebook, το Facebook θα καταγράψει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη. Ακόμη και αν δεν είστε συνδεδεμένοι, το Facebook είναι σε θέση να λάβει πληροφορίες για τη διεύθυνση IP. Θέλουμε να τονίσουμε ότι το Facebook δεν μας ενημερώνει για τα δεδομένα που έχει συλλέξει και για τον τρόπο με τον οποίον τα χρησιμοποιεί. Ο σκοπός και το εύρος των δεδομένων που συλλέγονται από το Facebook δεν μας είναι γνωστά.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου, επικοινωνήστε με το Facebook ή διαβάστε τους όρους χρήσης του κοινωνικού δικτύου: https://www.facebook.com/about/privacy/. Εάν δεν θέλετε να μοιραστείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες μας με το Facebook, σας συνιστούμε να αποσυνδεθείτε πρώτα από τον λογαριασμό σας στο Facebook.

Facebook Pixel

Οι ιστοσελίδες μας περιλαμβάνουν το Facebook Pixel, ώστε να μπορούμε να διαφημίζουμε προϊόντα των εμπορικών μας σημάτων με βάση τα ενδιαφέροντά σας κάθε φορά που επισκέπτεστε το Facebook ή άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν επίσης αυτό το εργαλείο. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να λάβετε μια εξατομικευμένη διαφήμιση, ώστε ο ιστότοπός μας και τα προϊόντα που προσφέρουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέροντα για εσάς και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λαμβάνοντας τέτοια δεδομένα, είμαστε επίσης σε θέση να μετρήσουμε το ποσοστό επιτυχίας των εξατομικευμένων διαφημίσεων και να δημιουργήσουμε αναφορές σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα, καθώς δεν λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του χρήστη. Τα δεδομένα διατηρούνται και επεξεργάζονται από το Facebook και εξαιτίας αυτού είναι δυνατή η σύνδεση με το σωστό προφίλ χρήστη. Το Facebook χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας, επισκεφθείτε το Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνοι σας τη λειτουργία επαναληπτικής προώθησης «Προσαρμοσμένα Κοινά» στις ρυθμίσεις των διαφημίσεων. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

TikTok Pixel

Οι ιστότοποί μας περιέχουν το TikTok Pixel, με αποτέλεσμα κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο του TikTok, να σας παρουσιάζονται διαφημίσεις προϊόντων από τις μάρκες μας που βασίζονται στα ενδιαφέροντά σας. Κατά συνέπεια, έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε εξατομικευμένες διαφημίσεις των προϊόντων μας, οι οποίες είναι όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέρουσες για εσάς και ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λαμβάνοντας τέτοια δεδομένα, είμαστε επίσης σε θέση να μετρήσουμε το ποσοστό επιτυχίας των εξατομικευμένων διαφημίσεων και να δημιουργήσουμε αναφορές σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα, καθώς δεν λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του χρήστη. Τα δεδομένα διατηρούνται και επεξεργάζονται από το TikTok και εξαιτίας αυτού είναι δυνατή η σύνδεση με το σωστό προφίλ χρήστη. Το TikTok χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του TikTok: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Πληροφορίες σχετικά με τα προφίλ της επωνυμίας LPP στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διαθέτουμε προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (εφεξής, «μέσα κοινωνικής δικτύωσης»), όπου δημοσιεύουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα των εμπορικών σημάτων μας. Οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη συμπεριφορά σας με cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες και κατά τη διάρκεια κάθε αλληλεπίδρασης με τα προφίλ μας. Το πλήρες πεδίο εφαρμογής και οι σκοποί της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθορίζονται από τους διαχειριστές τους.

Εάν επισκέπτεστε τα προφίλ μας, αποκτούμε πρόσβαση σε γενικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας και δημογραφικά δεδομένα (όπως ηλικία, φύλο, περιοχή) που δημιουργούνται από τους διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είμαστε πλήρως υπεύθυνοι για τη διαχείριση και την ανάρτηση σε αυτά τα προφίλ, για τις πληροφορίες που αναρτούν οι χρήστες, για τα ιδιωτικά μηνύματα, καθώς και για την επικοινωνία σε συγκεκριμένους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το Facebook και το Instagram διαχειρίζονται η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ιρλανδία («Facebook»).

Το YouTube διαχειρίζεται η Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Καλιφόρνια, ΗΠΑ.

Το Pinterest διαχειρίζεται η Pinterest Inc., 550 Brannan St, Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ.

Εάν έχετε λογαριασμό σε συγκεκριμένο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες που έχουν οριστεί ως δημόσιες με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους άλλους χρήστες του ιστότοπου.

Καθώς επισκέπτεστε το προφίλ, ο διαχειριστής του μέσου κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιεί cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν. Οι πληροφορίες συλλέγονται, για παράδειγμα, για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων του ιστότοπου. Τα στατιστικά στοιχεία περιέχουν μόνο ανώνυμα στατιστικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες που επισκέπτονται το προφίλ και δεν μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν έχουμε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προετοιμασία, για παράδειγμα, στατιστικών στοιχείων του ιστότοπου.

Λόγω των στατιστικών του ιστότοπου που δημιουργούνται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τα προφίλ μας και ποιο από το αναρτημένο περιεχόμενο είναι το πλέον δημοφιλές. Με αυτές τις πληροφορίες, βελτιώνουμε τα προφίλ μας, αντιστοιχίζοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια το περιεχόμενο που αναρτούμε στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Οι διαχειριστές του κάθε ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων σας με σκοπό τη δημιουργία στατιστικών για τον ιστότοπο. Κατά συνέπεια, έκαστος διαχειριστής υποχρεούται να σας ενημερώνει για κάθε θέμα που σχετίζεται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων του ιστότοπου και για τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικότητας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως μέσω της τμηματοποίησης των χρηστών και των δραστηριοτήτων που μας επιτρέπουν να αντιστοιχίσουμε σωστά τα προϊόντα που προσφέρουμε στις ανάγκες σας (σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στους όρους χρήσης των εν λόγω ιστότοπων).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία των δεδομένων που σχετίζονται με τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων του ιστότοπου και για τη δυνατότητα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων απευθείας σε αλληλεπιδράσεις με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταβείτε στη διεύθυνση:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Δήλωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων από την Google Analytics

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς ανάλυσης υπηρεσιών ιστού της Google Inc. («Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ»): Google Analytics, Google Double Click και Google Tag Manager. Το Google Analytics, το Google Double Click και το Google Tag Manager χρησιμοποιούν cookies για την ανάλυση του τρόπου χρήσης των ιστότοπων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies διαβιβάζονται σε διακομιστές της Google στις ΗΠΑ και αρχειοθετούνται.

Εάν η λειτουργία ανωνυμοποίησης IP είναι ενεργοποιημένη ενώ επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η IP του χρήστη συντομεύεται από την Google. Αυτό ισχύει για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα κράτη που αναφέρονται στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP αποστέλλεται στον διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου συντομεύεται. Με αυτόν τον τρόπο, η λειτουργία ανωνυμοποίησης διευθύνσεων IP είναι ενεργή στον ιστότοπό μας.

Κατόπιν αιτήματος του διαχειριστή του ιστοτόπου, η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου και για την προετοιμασία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP που κοινοποιείται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν διατηρείται μαζί με άλλα δεδομένα της Google.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics προκειμένου να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας για να τον βελτιώσουμε και να σας παρουσιάσουμε ελκυστικά προϊόντα των εμπορικών μας σημάτων.

Google Ads (Διαφημίσεις της Google)

Στο πλαίσιο της χρήσης των εργαλείων Google Ads, τα δεδομένα σας μπορούν να αποσταλούν σε άλλους συνεργάτες και παρόχους της LPP. Ο σκοπός της χρήσης του Google Ads είναι η προώθηση προϊόντων των εμπορικών σημάτων μας μέσω διαφημίσεων της Google σε εξωτερικούς ιστότοπους. Βάσει των δεδομένων που λαμβάνουμε από τις διαφημιστικές εκστρατείες, μπορούμε να προσδιορίσουμε το ποσοστό επιτυχίας των προωθητικών μας ενεργειών. Αυτό το επιτυγχάνουμε εμφανίζοντας μόνο διαφημίσεις που συνάδουν με τις προτιμήσεις σας στον τομέα της μόδας και σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας ώστε να τον κάνουμε πιο ελκυστικό για εσάς. Εάν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης της Google, ήτοι του Google Ads, θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας ένα cookie, το οποίο όμως δεν επιτρέπει την πλήρη ταυτοποίησή σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να αφορούν την προβολή συγκεκριμένων διαφημίσεων σε ιστότοπους, στη μηχανή αναζήτησης της Google και από τους συνεργάτες της Google. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης της Google, η Google μπορεί να συνδέσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας με τον λογαριασμό σας. Εάν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης της Google ή δεν έχετε συνδεθεί, η Google μπορεί επίσης να αποθηκεύσει τη διεύθυνση της IP σας.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Χρησιμοποιούμε μηχανισμούς ανάλυσης διαδικτυακών υπηρεσιών της Πλατφόρμας Μάρκετινγκ της Google, όπως το Display & Video 360, το Campaign Manager 360 και το Search Ads 360. Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν την ετικέτα Floodlight DV360 για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προωθητικών και διαφημιστικών εκστρατειών των εμπορικών σημάτων μας. Στόχος είναι η βελτιστοποίηση της προβολής ορισμένων διαφημίσεων ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας και στις προτιμήσεις σας αναφορικά με τη μόδα. Το εργαλείο καθιστά δυνατή τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ, καθώς και πληροφοριών με βάση τη συμπεριφορά σας στους ιστότοπους τρίτων μερών. Η Google χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό cookie για να καταγράψει ποιες διαφημίσεις εμφανίζονται σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης, αποτρέποντας έτσι την εμφάνισή τους για παραπάνω από μία φορά. Επιπλέον, η Google μπορεί να χρησιμοποιεί αναγνωριστικά cookies για να καταγράφει μετατροπές που σχετίζονται με αιτήματα διαφημίσεων. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επώνυμα ή διευθύνσεις κατοικίας. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησής σας να συνδέεται αυτόματα με τον διακομιστή της Google.

Ο σκοπός μας είναι να σας παρουσιάσουμε εκείνα τα προϊόντα των εμπορικών σημάτων μας που συνάδουν με τα ενδιαφέροντά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πλατφόρμα Μάρκετινγκ της Google, μεταβείτε στη διεύθυνση https://marketingplatform.google.com/about/.

Εξαίρεση από τα εργαλεία μάρκετινγκ

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Η επιλογή σας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πλήρη χρήση ορισμένων λειτουργιών του ιστότοπου. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση των δεδομένων χρήσης του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) που συλλέγονται από τα cookies και τη διαβίβασή τους στη Google, καθώς και την κοινή χρήση τους από τη Google, κάνοντας λήψη και εγκαθιστώντας το πρόσθετο που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε εξατομικευμένες παρουσιάσεις των προϊόντων μας ή διαφημίσεις από τους συνεργάτες μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λύσεις:

 1. Να επιλέξετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας απενεργοποιώντας τα cookies τρίτων. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην πολιτική απορρήτου.
 2. Να απενεργοποιήσετε τα cookies για την Παρακολούθηση Μετατροπής, δηλαδή να απενεργοποιήσετε τα cookies από τον τομέα «www.googleadservices.com», https://www.google.de/settings/ads. Αυτές οι ρυθμίσεις αυτές θα διαγραφούν μετά τη διαγραφή των cookies.
 3. Να απενεργοποιήσετε τις εξατομικευμένες διαφημίσεις που αποτελούν μέρος της καμπάνιας «About Ads» στη διεύθυνση https://www.aboutads.info/choices. Οι ρυθμίσεις θα διαγραφούν μετά τη διαγραφή των cookies.
 4. Να επιλέξτε τη μόνιμη απενεργοποίηση στον Firefox, τον Internet Explorer ή το Google Chrome στη διεύθυνση https://www.google.com/settings/ads/plugin. Ωστόσο, θα πρέπει να θυμάστε ότι αυτό μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google, μεταβείτε στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά του ιστότοπου μπορεί να αλλάξουν, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να τροποποιήσουμε την Πολιτική Απορρήτου στο μέλλον. Θα ανακοινώνουμε τις νέες εκδόσεις του εγγράφου στον ιστότοπο. Το έγγραφο παρέχεται για ενημερωτικούς σκοπούς. Αναθεωρήσαμε τις παραπάνω πληροφορίες στις 29/03/2022.

 

Privacy Policy

Our top priority is to protect information and respect your privacy as you use our Website so we take care of appropriate security measures and your convenience of using our websites. This Policy lays down the rules and scope of our processing of your data and your related rights and responsibilities.

 

Terms and definitions:

 • Website – the online shop on reserved.com/gr/en/.
 • User – a natural person using the Website.
 • LPP – LPP S.A. with its registered office in Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, entered in the National Court Register kept by the District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, 7th Commercial Division of the National Court Register, at KRS No. 778 (hereinafter: “LPP”), with a share capital of PLN 3,704,846 (fully contributed), REGON No. 190852164, NIP No. 583-10-14-898.
 • GDPR – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.

 

The data Controller is:

LPP S.A. with its registered office in Gdańsk, ul. Łąkowa 39/44, entered in the National Court Register kept by the District Court for Gdańsk-Północ in Gdańsk, 7th Commercial Division of the National Court Register, at KRS No. 778, with a share capital of PLN 3,704,846 (fully contributed), REGON No. 190852164, NIP No. 583-10-14-898.

LPP has appointed a Data Protection Officer who can be contacted on all matters related to the processing of personal data and exercising the rights related to data processing:

- by post to: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk

- by email to: dataprivacy@lppsa.com

 

Purposes and legal grounds of personal data processing

1. Online shopping and services

We process your data to the extent as required for concluding and performing the sales contract and offering other services of ours, such as:

 1. providing Websites and mobile apps in order to present and sell our products;
 2. providing local services, also ones offered in LPP’s brick-and-mortar stores and during events and fairs attended by LPP;
 3. launching regular and cyclical promotional programmes;
 4. processing concluded transactions, which includes for instance settling payments and shipping goods;
 5. handling and processing requests related to consumer rights, for instance under statutory warranty or returns of goods both before and after concluding the sales contract, also through direct contact (phone, email);
 6. providing LPP’s own: information, messages, newsletter and other direct communications;
 7. guaranteeing the security, functionality and stability of our services on every level;
 8. evaluation and measurability of data related to the shopping process, including returns and cancellations made by the User;
 9. offering, delivering and processing of gift cards and discounts;
 10. LPP presenting its own products based on your fashion preferences.

In case of contract conclusion and performance and provision of the services which you intend to use, your personal data are processed on the basis of the concluded sales contract (Article 6(1)(b) of the GDPR). In the remaining cases, LPP’s legitimate interest arising from its business is the legal ground (Article 6(1)(f) of the GDPR).

2. Presentation of products and services

Your data can also be processed in order to:

 1. analyse the frequency of products displayed on the Website and present LPP’s goods and services matching your shopping history and your preferences,
 2. personalise the presentation of products and services of LPP brands based on the data you have provided,
 3. adapt the views on the web page and build recommendations to match your fashion preferences.

For this purpose we use device data and access data as well as analogous data received from our partners. Personalised presentation of products and services allows you to use the Website comfortably and easily and guarantees availability of all the products we offer. With personalisation, we can present goods and services matching your needs.

The legal ground for data processing for the purpose of matching our products to your preferences is LPP’s legitimate interest in the form of direct marketing (Article 6(1)(f) of the GDPR).

3. Advertising and market research, data analysis

Within data analyses, including market research, we use your data for our own promotional needs in order to:

 1. create target groups of users (also in social media, such as Facebook) with similar interests and expectations, a similar approach to Website use or to shopping (segmentation);
 2. gather and process information regarding demographic data, fashion preferences, shopping and Website use habits, and to use this information for the purpose of activities promoting the products and services of LPP brands;
 3. identify and anticipate fashion trends;
 4. build online shopping forecasts;
 5. promote our products and services;
 6. plan and analyse the effectiveness of promotional activities within target groups;
 7. improve and adapt promotional activities regarding our own products and services.

This way we can present interesting products of all LPP brands to you in accordance with your preferences using statistical data which are aggregate and anonymous, as well as data which can be linked to a specific person through additional steps.

The legal ground for the processing is LPP’s legitimate interest in the form of direct marketing (Article 6(1)(f) of the GDPR).

4. Development of products and technologies

We use your data for the purpose of developing our products and services (creating mobile apps, developing technologies, personalising our services) and matching them to your preferences. In doing so, we use aggregate, pseudonymised or anonymised data which facilitate and accelerate problem solving in online shopping and are beneficial for the customer service level. This way we pursue the following objectives:

 1. creation of technical solutions which involve eliminating the problems related to searching for appropriate products in order to streamline your shopping;
 2. streamlining of the channels for communication with the Controller by using automated contact solutions (e.g. chatbot);
 3. optimisation of personalised services and technologies in terms of data analysis, promotion of LPP’s brands and online shopping;
 4. development of technologies in order to guarantee the security of IT systems, personal data and to prevent fraud;
 5. optimisation of business and logistic processes consisting in accelerating and simplifying the performance of concluded contracts and services offered;
 6. continuous development of technical solutions streamlining and optimising personalisation of products and services offered;
 7. implementation and development of solutions for automated resolution of problems reported by the customers;
 8. fraud prevention;
 9. development and verification of software solutions designed to optimise necessary business and logistic processes.

The legal ground for processing of your data is the Controller’s legitimate interest involving the development of products and technologies, which is necessary to run the business properly and to match the products and services to your needs (Article 6(1)(f) of the GDPR).

5. Service optimisation.

For the purpose of improving our business operations and protecting the interests of LPP, your data are processed to:

 1. improve the customer service provided by Customer Service, especially through implementation of solutions streamlining processing of reported problems (service automation);
 2. prevent fraud;
 3. ensure compliance in terms of consumer rights arising from contract conclusion (right to file complaints or return goods);
 4. properly comply with LPP’s obligations connected with conclusion of sales contracts (transaction documentation and storage of tax documentation);
 5. prove the compliance of our business in terms of the law, especially in terms of consumer rights and personal data protection;
 6. secure LPP’s claims.

Your data are processed on the legal ground of our legitimate interest which is optimisation of our business, and if the data processing requirement arises from applicable laws (e.g. tax legislation, consumer protection legislation), the data are processed in order to demonstrate the compliance of our business with such legislation (Article 6(1)(f) of the GDPR).

What data we process

 1. In order to register your account on the Website: first and last name, email address.
 2. In order to allow you to use and manage your account on the Website: first and last name, phone number, email address, gender, address (street, building number, flat number, postal code, city or town, country), tax identification number or personal identification number (if an invoice is issued).
 3. In order to send information (newsletter) about promotional campaigns, special offers, promo codes: email address, phone number, date of birth.
 4. In order to perform your sales contracts registered on the Website: first and last name, email address, phone number, address (street, building number, flat number, postal code, city or town, country), tax identification number or personal identification number (if an invoice is issued), details of your shopping on the Website.
 5. In order to perform contracts concluded without your registration on the Website: first and last name, email address, phone number, address (street, building number, flat number, postal code, city or town, country), tax identification number (if an invoice is issued).
 6. In order to inform you about the availability of the products you have specified: email address.
 7. In order to make settlements with you for goods you return: bank account number.
 8. In order to allow you to contact us: first name, last name, transaction data (shipping address, ordered items), contact details (mailing address, including the street, building number, flat number, postal code, city or town, country, email address, phone number), voice – in order to improve customer service quality, we may record phone calls, of which fact you are informed at the beginning of the call.

Rights of data subjects

In connection with personal data processing, you have the right to:

 1. Delete your account on your own by launching the account deletion procedure in the “My data” section.
 2. Erase your data without giving the reason why; it may, as the case may be, result in the deletion of your account on the Website.
 3. Object to the processing of your data in whole or in part and for a specific purpose.
 4. Restrict the processing of your data for a specific time or to a specific extent.
 5. Correct or rectify your personal data. You can also make the changes on your own after logging in on the Website in the “My data” section.
 6. Opt out of the Newsletter.
 7. Transfer your data to another entity. To this end, you may contact us through the contact form, specifying the name and address of the entity to which we are to transfer your data and the scope of the data – i.e. specify which information we are to transfer. The transfer will take place electronically once your request is confirmed. This is necessary to guarantee the security of such data and to confirm that the request comes specifically from you.
 8. Be informed about the scope of personal data processing.
 9. Lodge a complaint with a personal data supervisory authority; in Poland this is the President of the Data Protection Office, address: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Submission of requests and exercise of your rights will have no impact on our completed actions. You will receive the information about the outcome of your request within a month.

We store the data about your transactions for the period arising from tax legislation or in order to secure our interests as the Controller by gathering evidence connected with evaluating complaints or returning goods. Your erasure of your data does not stop their processing in the specified respect.

Communications related to personal data

You can send us any notices or requests related to personal data using a channel of your choice:

 1. Email to: support.gr@reserved.com.
 2. Phone call to: + 30 21 1234 0981.
 3. Contact form available on the Website.
 4. Letter to: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Personal data retention time

We retain personal data for the time:

 1. of the existence of your account on the Website,
 2. arising from tax legislation (transaction data) – 5 years following the end of the tax year when our tax obligation arose,
 3. arising from the use of Customer Service (in whatever form) – 2 years following each contact,
 4. of our promotional activities (newsletter) – until you revoke your consent,
 5. of direct promotion of our products – until you express an effective and legitimate objection,
 6. of your waiting for a product availability notification – up to 6 months following your request,
 7. of statistical activities, assertion or defence of claims (e.g. complaints) – until the time limit provided for the claim under applicable laws expires.

Data transfer for processing and data sharing

We transfer your data for processing to the extent as required for attainment of specific objectives to our partners and companies from the LPP Group. They include but are not limited to the staff of warehouses and points of sale. For better convenience of your use of the online shop, we can also share your data with providers of IT services or analytical services (e.g. connected with preparing a personalised product presentation or user segmentation), providers of cloud services (e.g. through use of software on the providers’ servers), parties sending correspondence promoting our products or services (Newsletter). We also provide data to entities participating in the performance of the contract concluded on the Website, e.g. to courier companies and payment operators. They become controllers of such data the moment the data are shared. A list of trusted partners to whom we transfer or with whom we share personal data is available HERE.

Except for the objectives specified in the Privacy Policy, your personal data will not be shared with third parties or any other entities. You will, therefore, not receive promotional materials other than ours. We do not provide promotional services to third parties.

We guarantee secure processing of your personal data by using effective and properly selected technical and organisational measures.

Data transfer outside the EEA

Within the Controller’s use of the tools to support its current operations, provided e.g. by Google, your personal data may be transferred to countries from outside the European Economic Area (EEA), in particular to the United States of America (USA) or to another country where Google’s partner maintains tools used to process Personal Data in collaboration with the Controller. Proper securing of the processed Personal Data outside of the EEA is guaranteed by application of external contracts regarding data processing based on standard contractual clauses which meet the requirements of the GDPR.

Commercial Information – Newsletter

You may subscribe to the Newsletter by giving your email address or phone number. By giving such data you agree to receive commercial information coming exclusively from LPP (email or text message). We use means of electronic communications to inform you about available products and services, trends, special offers, clearance sales, promo codes and unfinished purchases in the online shop. You can also be asked to express your opinion through surveys.

You can unsubscribe at any time by clicking the link available in every Newsletter message or by sending an email to: support.gr@reserved.com.

Product availability notification

Upon your request, we can send you electronic notifications regarding availability of products you have specified. When the product is available, you will receive a notification to the email address you have provided. Personal data are given freely but they are necessary if you want to receive the notification.

Data processed by websites and by mobile devices

For the purpose of providing services to you (where this is necessary or arises from our or third parties’ legitimate interest), we have a right to automatically obtain and register data transmitted to the server by web browsers or your devices (e.g. in order to guarantee the security of IT assets or the security of other Users). The data may include e.g. cookies, an IP address, software and hardware parameters, browsed websites, a mobile device ID number, app use information and other data regarding the devices and systems you use. Collection of such information supports proper functioning of web pages and allows you to comfortably use and fully access our Website.

Cookies

Cookies are small text files containing IT data which allow the Website to function properly. They are stored on your endpoint devices. The files permit recognising the device and properly adapting Website appearance to your preferences. Cookies are necessary to allow you to properly log in to the Website and use all the features without disruptions. Cookies inform us about your activity on the Website but they do not permit your full identification. Cookies may be used for instance in order to:

 1. adapt the Website content to your preferences and optimise the use of web pages,
 2. create statistics to help us understand how you use our Website so that we can display content matching your fashion preferences,
 3. maintain a session,
 4. provide promotional content regarding our products to match your needs.

For more information about cookies, go HERE.

Logging in with social media accounts

You can sign up on our websites and then use the option of logging in through your social media account (e.g. Facebook, Google, etc.). It is up to you how you sign up or log in. Your logging in is authenticated by the social media site. You also receive information about the scope of data provided to us by the social media site. In this case, they are data required and sufficient for your identification and for secure creation of an account on our Websites. The data come from your public profile and include primarily your first name, last name and email address.

We do not have any rights to your social media account, especially to post any content on it. For more information on the data used by social media sites, go to the privacy policy of the specific site (e.g. Facebook https://www.facebook.com/policy.php or Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

The social media site which you have used to sign up on our Website does not inform us about the deletion of your account on that social media site and about your decision not to log in through that account, which is why your data used for logging in will remain in our database. While you are logged in on our Website, you can delete your account on your own by initiating the account deletion procedure in the “My data” section.

Even if you erase your data, we do not necessarily cease their processing; we store the data about your transactions for the period arising from tax legislation or in order to secure our interests as the Controller by gathering evidence connected with analysing complaints or returning goods.

Facebook plugin

Our site contains a Facebook plugin (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). The Facebook plugin on our site is marked with the Facebook logo. This plugin will directly connect you to our profile on the Facebook server. Facebook then learns that you have visited our site from your IP address.

If you visit our site while being logged in to your Facebook profile, Facebook will record information about the visit. Even if you are not logged in, Facebook is able to obtain IP address information. We wish to emphasise that Facebook does not inform us about the data it has collected and about how it uses it. The purpose and the scope of data collected by Facebook is unknown to us.

If you wish to receive additional information on the privacy policy, please contact Facebook or read its terms of use: https://www.facebook.com/about/privacy/. If you do not want to share the information regarding your visits on our web pages with Facebook, we recommend that you first log out of your Facebook account.

Facebook Pixel

Our web pages include Facebook Pixel so that we can advertise products of our brands to you based on your interests whenever you visit Facebook or other sites that also use this tool. Consequently, you may receive a personalised advertisement so that our website and the products we offer are as interesting to you as possible and match your needs in the best possible way. By receiving such data, we are also able to measure the success rate of personalised advertisements and create reports regarding such content. The collected data are anonymous, as we do not obtain information about the user’s identity. The data are kept and processed by Facebook which is why it is possible to connect to the right user profile. Facebook uses such data for advertising purposes. For more information on privacy protection, go to Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. You can deactivate the “Custom Audiences” remarketing feature in advertisement settings on your own. For this purpose, you have to be logged in to your account.

TikTok Pixel

Our websites contain the TikTok Pixel, as a result of which whenever you visit the TikTok website, you are presented with such advertisements of products from our brands that are based on your interests. Consequently, you are able to receive personalised advertisements of our products which are as interesting to you as possible and match your preferences in the best possible way. By receiving such data, we are also able to measure the success rate of personalised advertisements and create reports regarding such content. The collected data are anonymous, as we do not obtain information about the user’s identity. The data are kept and processed by TikTok which is why it is possible to connect to the right user profile. TikTok uses such data for advertising purposes.
For more information on privacy protection, go to TikTok’s website: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings.

Information on LPP brand profiles in social media

We have profiles in social media: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (hereinafter “social media”), where we post information about the products of our brands. Social media administrators record your behaviour with cookies and other similar technologies, also during every interaction with our profiles. The full scope and purposes of personal data processing on social media are defined by their administrators.

If you visit our profiles, we gain access to general statistics regarding your interests and demographic data (such as age, gender, region) generated by social media administrators. We are fully responsible for managing and posting on such profiles, for information posted by users, also in private messages, and for communication on specified social media sites.

Facebook and Instagram are administered by Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (“Facebook”).

YouTube is administered by Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Pinterest is administered by Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA

If you have an account on a specific social media site, we have access to information set as public on the same terms as other users of the site.

As you visit the profile, the social media administrator uses cookies and other similar technologies to monitor user behaviour and the actions you take. The information is gathered for example in order to create site statistics. The statistics contain only anonymised statistical data about the users visiting the profile and they cannot be linked to a specific person. We do not have access to personal data used by social media in order to prepare, for example, site statistics.

Due to the site statistics generated by the social media, we have information on how you use our profiles and which of the posted content is the most popular. With such information, we improve our profiles by more precisely matching the content we post to your interests and preferences. The administrators of each of the social media sites are in charge of processing your data for the purpose of generating site statistics. Consequently, each of the administrators is obligated to inform you about any matters connected with personal data processing for the purpose of creating site statistics and about the possibility of exercising the privacy protection right under applicable laws.

We use the services offered by social media sites to promote goods and services, especially through user segmentation and activities allowing us to properly match the products we offer to your needs (in accordance with rules laid down in terms of use of such sites).

For more information about your data protection rights related to the creation of site statistics and about the possibility of exercising those rights directly in interactions with social media go to:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Declaration on data protection by Google Analytics

Our sites use the web service analysis mechanisms of Google Inc. (“Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA”): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager use cookies to analyse how websites are used. The information collected by cookies is transmitted to Google servers in the USA and archived.

If the IP anonymisation feature is activated while you are visiting our website, your User IP is abbreviated by Google. This applies to European Union member states and other states listed in the agreement on the European Economic Area. Only in special cases is a full IP address sent to the Google server in the USA, where it is abbreviated. This way the IP address anonymisation feature is active on our website.

At the request of the website operator, Google uses collected information to analyse website traffic and to prepare reports on the use of the website and other services connected with Website use. The IP address communicated by your browser within Google Analytics is not kept together with other Google data.

We use Google Analytics in order to analyse the use of our website to improve it and to present you attractive products of our brands.

Google Ads

Within the use of Google Ads tools, your data can be sent to other partners and providers of LPP. The purpose of using Google Ads is to promote products of our brands through Google Ads on external websites. Based on the data received from advertising campaigns, we can determine the success rate of our promotional activities. We do this by displaying only advertisements that are consistent with your fashion preferences, and our purpose is to improve our website to make it more appealing to you. If you visit our website through a Google advertisement, Google Ads, a cookie will be saved on your computer but this will not permit your full identification. Collected information may pertain to displaying specific advertisements on websites, in the Google search engine and from Google’s partners. If you are a registered Google user, Google may link your visit on our site to your account. If you are not a registered Google user or you are not logged in, Google may also save your IP address.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

We use web service analysis mechanisms of Google Marketing Platform, such as Display & Video 360, Campaign Manager 360 and Search Ads 360. Our websites use the Floodlight DV360 tag to assess the effectiveness of the promotional and advertising campaigns of our brands. The purpose is to optimise the display of certain advertisements in favour of those which properly match your preferences or fashion tastes. The tool makes it possible to gather and store information about the advertisements you click as well as information based on your behaviour on the websites of third parties. Google uses a cookie ID to record which ads are displayed in which browser and may thus prevent them from being displayed more than once. Additionally, Google may use cookie IDs to record conversions related to ad requests. Cookies do not contain any personal data, such as email addresses, last names or home addresses. This tool allows your browser to automatically connect to the Google server.

Our objective is to present those products of our brands to you which are consistent with your interests.

For more on Google Marketing Platform, go to https://marketingplatform.google.com/about/.

Opting out of marketing tools

You can manage cookie settings in your web browser. Your choice may compromise full use of some website features. You can disable saving of the website use data (IP address included) collected by cookies and their transmission to Google as well as their sharing by Google by downloading and installing the plugin available on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

If you do not want to receive personalised presentations of our products or advertisements from our partners, you may use the following solutions:

 1. choose appropriate settings in your browser by disabling third-party cookies; for more go to the cookie policy;
 2. disable cookies for Conversion Tracking, i.e. disable cookies from the “www.googleadservices.com” domain, https://www.google.de/settings/ads, in your browser settings; those settings will be erased after the cookies are deleted;
 3. disable personalised advertisements which are a part of the “About Ads” campaign on https://www.aboutads.info/choices; the settings will be erased after the cookies are deleted;
 4. permanently disable cookies in Firefox, Internet Explorer or Google Chrome on https://www.google.com/settings/ads/plugin. Please note that this may limit the functionality of our website.

For more information on Google’s privacy policy go to: https://policies.google.com/privacy.

Changes to the Privacy Policy

The services and features of the Website may change, which means that we may modify the Privacy Policy in the future. We will announce new versions of the document on the Website. The document is provided for information purposes. We revised the above information on 29/03/2022.

 

Your personal data is safe with us

Dear Customer,

To protect the personal data you have entrusted to us and in view of the fact that Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016 becomes effective as of 25 May 2018, please be informed that, having your security at heart, we have made certain changes in our online shop that are connected to the protection of such data.

We have developed new Online Shop Terms & Conditions and a new Privacy Policy, both documents effective as of 25 May 2018. You will be able to read them on our website www.reserved.com, tabs: Terms and Privacy Policy respectively. Links to those documents will also be available wherever you are dealing with consent to the processing of your personal data or to the Online Shop Terms & Conditions while visiting our website.

According to the Regulation in question, in addition to the rights of access, rectification and erasure of your data, you will have additional rights arising from the Regulation, such as: the right to request to have your data erased, the right to withdraw the consent to the data processing and the right to object to the data processing. We have adapted our shop to the new requirements. Your data remain safe. If you have any questions or doubts, please do not hesitate to contact us.