Privaatsuspoliitika

LPP Estoni OÜ (Reserved) privaatsuspoliitika

Meie jaoks on teie isikuandmete kaitse väga tähtis ja me soovime, et tunneksite end meie veebilehe külastamisel turvaliselt. Privaatsuspoliitikas on selgitatud teie andmete töötlemise viisi ning teie õiguseid ja meie kohustusi andmetöötlejana.

Me kasutame kaasaegseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid parimal võimalikul viisil ja hoida neid volitamata ligipääsu eest.

Sisukord

I.      Ülevaade

1.     Käsitlusala

2.     Vastutav töötleja

3.     Andmekaitseametnik

II.     Andmetöötluse üksikasjad

1.     Andmetöötluse üldinfo

2.     Ligipääs veebilehele/rakendusele

3.     Uudiskiri

4.     Klienditugi

5.     Jälgimine

III.    Andmesubjekti õigused

1.     Keeldumisõigus

2.     Ligipääsuõigus

3.     Parandamisõigus

4.     Kustutamisõigus (õigus olla unustatud)

5.     Õigus töötlemise piiramiseks

6.     Õigus andmete portimiseks

7.     Õigus nõusolekust taganeda

8.     Õigus esitada kaebus

IV.         Definitsioonid

 

I. Ülevaade

Selles privaatsuspoliitika jaotises leiate infot käsitlusala, andmete vastutava töötleja, vastutava andmekaitseametniku ja andmete turvalisuse kohta.

1. Käsitlusala

LPP Estonia OÜ töötleb andmeid üldjoontes kahes kategoorias:

 • Lepingute töötlemise eesmärgil töötleb LPP Estonia OÜ kõiki andmed, mis on vajalikud lepingu täitmiseks. Kui lepingu töötlemisse kaasatakse välised teenuseosutajad, näiteks logistikaettevõtted või makseteenused, edastatakse teie andmed neile vajalikus ulatuses.
 • Kui kasutate LPP Estonia OÜ veebilehte/rakendust, liigub teie seadme ja meie serveri vahel mitmesugust infot. Sinna hulka võivad kuuluda ka isikuandmed. Seega kasutatakse infot muu hulgas meie veebilehe optimeerimiseks või teie seadme brauseris reklaamide näitamiseks.

Privaatsuspoliitika kehtib järgmistele juhtudel:

 • Meie veebilehe sisule, mida näete https://www.reserved.com/ee/et/;
 • Alati, kui mõnes meie pakkumises on viidatud privaatsuspoliitikale (näiteks veebilehed, alamdomeenid, mobiilirakendused, veebipõhised teenused või seoses kolmandate osaliste veebilehtedega), sõltumata sellest, kuidas te veebilehele lähete või seda kasutate.

Neid pakkumisi võib ühiselt nimetada ka teenusteks.

2. Vastutav töötleja

Reserved on LPP Estonia OÜ kaubamärk. Me kuulume Poola LPP gruppi (LPP S.A., Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Poola).

Andmete vastutav töötleja – st osapool, kes otsustab isikuandmete töötlemise eesmärgi ja viisi üle – ja teenuste osutaja on:

LPP Estonia OÜ

Tartu mnt 80D

10112 Tallinn

Eesti

Telefon:  +3726117051

E-post: privacy.ee@reserved.com

 

3. Andmekaitseametnik

Te võite võtta ühendust andmekaitseametnikuga järgmistel viisidel:

LPP Estonia OÜ

Peeter Koppel

1Tartu mnt 80D

10112 Tallinn

Eesti

E-posti aadress: Peeter.Koppel@lppsa.com

 

II. Andmetöötluse üksikasjad

Siin privaatsuspoliitika jaotises räägitakse teile üksikasjalikult isikuandmete töötlemisest kui meie teenuste osast. Selguse mõttes oleme korrastanud info meie teenuste täpsemate funktsioonide alusel. Meie teenuste tavakasutusel võib olla mitu funktsiooni ja nendega koos teeme ka mitmesugust töötlust kas järjestikku või samal ajal.

1. Andmetöötluse üldinfo

Alljärgnev info kehtib igasuguse allpool kirjeldatud töötlemise kohta, kui pole täpsustatud teisiti:

a. Puudub kohustus andmeid sisestada

Andmete sisestamiseks ei ole lepingulist ega seaduslikku kohustust. Te pole kohustatud andmeid sisestama.

b. Andmete sisestamata jätmise tagajärg

Vajalike andmete puhul (andmed, mis on märgitud kohustuslikuks), on andmete sisestamata jätmise tagajärg see, et soovitud teenust ei saa osutada. Muul juhul on andmete sisestamata jätmise tagajärg see, et me ei saa osutada teenust samal moel või sama kvaliteetselt.

c. Nõusolek

Teil on mitmel juhul võimalus anda nõusolek edasiseks andmetöötluseks seoses allpool loendatud töötlemistega (võimalusel osaliste andmete kasutamiseks). Kui avaldate vastava nõusoleku, teavitame teid eraldi teie nõusoleku kõigist tingimustest ja käsitlusalast ning eesmärgist, mida me töötlemisega taotleme.

d. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Kui me edastame andmeid kolmandatesse riikidesse, näiteks riikidesse väljaspool Euroopa Liitu, toimub edastamine ainult kooskõlas vastavuse nõuete tingimustega, mida reguleerib seadus. Vastavuse nõuete tingimused on reguleeritud GDPR-i (isikuandmete kaitse üldmäärus ehk „General Data Protection Regulation”) artiklitega 44–49.

e. Edastamine valitsusasutustele

Me edastame isikuandmed valitsusasutustele (sh õiguskaitseorganitele), kui see on vajalik seoses meile kehtiva õiguskohustusega [õiguslik alus: GDPR-i artikkel 6(1)(c)] või seoses õigusnõuete algatamise, läbiviimise või nende vastu kaitsemisega [õiguslik alus: GDPR-i artikkel 6(1)(f)].

f. Säilitamisperiood

Me ei säilita teie andmeid kauem, kui on vastava töötlemise eesmärgiks vajalik. Kui andmeid pole enam vaja lepinguliste või õiguskohustuste täitmiseks, kustutatakse neid kindla aja tagant, kui andmete ajutine säilitamine pole jätkuvalt vajalik. Sellised põhjused võivad olla näiteks kaubanduslikel või maksustamisega seotud põhjustel säilitamiskohustuse täitmine või õigusvaidluste tarvis asitõendite hoidmine. Me võime jätkuvalt teie andmeid hoiustada ka juhul, kui te olete andnud selleks nõusoleku.

 

g. Andmete kategooriad

 • Konto andmed: e-posti aadress ja salasõna;
 • Tuvastamisandmed: sugu, eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg (kui vajalik);
 • Aadressiandmed: tänav, majanumber, muud aadressiandmed (kui on), postiindeks, linn, riik;
 • Kontaktandmed: telefoninumber (-numbrid), e-posti aadress(id);
 • Tellimuse andmed: tellitud tooted, hinnad, maksmis- ja tarneinfo;
 • Maksmisandmed: kontoandmed, krediitkaardiandmed (kui on) või muude maksmisteenuste andmed, näiteks PayPal;
 • Ligipääsuandmed: meie teenuste kasutamise kuupäev ja kestus; veebileht, millelt jõuab meie veebilehele juurdepääsusüsteem; veebilehed, mida külastati kasutamise ajal; andmed seansi tuvastamiseks (seansi ID); lisaks järgmine info lähenevast arvutisüsteemist: kasutatud interneti protokolli aadress (IP aadress), brauseri tüüp ja versioon, seadme tüüp ja muu sarnane tehniline teave.

2. Ligipääs veebilehele/rakendusele

Alljärgnevas kirjeldame teie isikuandmete töötlemist, kui kasutate meie teenuseid. Eriti tasub rõhutada, et välistele sisupakkujatele ligipääsuandmete edastamiseks (vaata punkt b) on see täiesti esmavajalik veebipõhise info edastamise tehniliste funktsioonide tõttu.

 

a. Töötlemisinfo

Andmete kategooria

Eesmärk

Õiguslik alus

Õigustatud huvi, kui rakendub

Säilitamisperiood

Ligipääsuandmed

Ühendumine meie teenuse sisuga ja selle kuvamine, ebatavalise tegevuse kaudu veebilehe rünnakute avastamine, vigade leidmine

GDPR-i artikkel 6(1) (f)

Teenuse korralik toimimine, andmete kinnitamine ja äriprotsess, infosüsteemide sekkumisest põhjustatud vale kasutuse või kahju ärahoidmine

7 päeva

 

b. Isikuandmete saaja

Saajate kategooriad

Andmed, mida mõjutab

Edastamise õiguslik alus

Õigustatud huvi, kui rakendub

Välised sisupakkujad, kes pakuvad sisulisi elemente (nt pildid, videod, sotsiaalvõrgustikest võetud postitused, reklaamloosungid, kirjatüüp, uuendamisinfo), mis on teenuse esitlemiseks vajalikud

Ligipääsuandmed

GDPR-i artikkel 6 (1)(f)

Teenuste korralik toimimine (kiirendatud), sisu vaatamine

 

3. Uudiskiri

Siin selgitame, mida tehakse teie isikuandmetega, kui olete tellinud uudiskirja:

 

a. Töötlemisinfo

Andmete kategooriad

Eesmärk

Õiguslik alus

Õigustatud huvi, kui rakendub

Säilitamisperiood

E-posti aadress ja telefoninumber

Sisselogimise kinnitamine (kahekordne valik), uudiskirja saatmine

GDPR-i artikkel 6(1)(a)

 

Uudiskirja tellimise periood

Uudiskirja kasutajaprofiili andmed

Huvidega kooskõlas kujundatud uudiskiri

GDPR-i artikkel 6(1)(f)

Meie teenuste parandamine, reklaami eesmärk

Uudiskirja tellimise periood

 

b. Isikuandmete saajad

Saajate kategooriad

Andmed, mida mõjutab

Edastamise õiguslik alus

Õigustatud huvi, kui rakendub

Uudiskirja saatmise teenuse osutaja (emaettevõte)

Kõik punktis a loendatud andmed

Tellimuse töötlemine (GDPR-i artikkel 28)

 

 

4. Klienditugi

Alljärgnevas kirjeldatakse isikuandmete töötlemist, kui võtate ühendust meie klienditeenindusega:

a. Töötlemisandmed

Andmete kategooria

Eesmärk

Õiguslik alus

Õigustatud huvi, kui rakendub

Säilitamise kestus

Tuvastamisandmed, kontaktandmed, päringute/kaebuste sisu

Kliendipäringute ja kasutajakaebuste korral töötlemine

Artikli 6(1)(b)(f)

kliendi lojaalsus, teenuste parandamine

Päringute töötlemine

 

b. Isikuandmete saajad

Saajate kategooria

Andmed, mida mõjutab

Edastamise õiguslik alus

Õigustatud huvi, kui rakendub

Teenuse osutaja (emaettevõte)

Nimi, e-posti aadress, postiaadress ja makseandmed

Tellimisandmete töötlemine (GDPR-i artikkel 28)

 

 

 

5. Veebipood

Alljärgnevas on kirjeldatud teie isikuandmete töötlemist, kui ostate midagi veebipoest:

a. Töötlemisinfo

Andmete kategooriad

Eesmärk

Õiguslik alus

Õigustatud huvi, kui rakendub

Säilitamise kestus

Tuvastamisandmed

Kaupade tarne

GDPR-i artikkel 6(1)(b)

 

Tellimuse töötlemine, 10 aastat (arve)

Aadressiandmed

Kaupade tarne

GDPR-i artikkel 6(1)(b)

 

Tellimuse töötlemine, 10 aastat (arve)

Tellimuse andmed

Kaupade tarne

GDPR-i artikkel 6(1)(b)

 

Tellimuse töötlemine, 10 aastat (arve)

Konto andmed

Sisselogimine

GDPR-i artikkel 6 (1)(a)(b)

 

Kuni konto kustutamiseni

Maksmisandmed

Kaupade eest tasumine

GDPR-i artikkel 6(1)(b)

 

Tellimuse töötlemine, 10 aastat (arve)

Kontaktandmed

Päringu/tellimuse kinnitamine

GDPR-i artikkel 6(1)(b)

 

Tellimuse töötlemine, 10 aastat (arve)

Sisselogimisandmed

Sisselogimise salvestamine

GDPR-i artikkel 6(1)(f)

Turvalisusega seotud juhtumid, kaitse vale kasutamise vastu

7 päeva

 

b. Isikuandmete saaja

Saajate kategooria

Andmed, mida mõjutab

Edastamise õiguslik alus

Õigustatud huvi, kui rakendub

Makseteenuse osutaja

Eesnimi, perekonnanimi ja maksmisandmed

Tellimuse andmete töötlemine (GDPR-i artikkel 28)

 

 

 6. Jälgimine

Alljärgnevas kirjeldame, kuidas töödeldakse jälgimistehnika abil teie isikuandmeid teenuse analüüsimiseks ja reklaami optimeerimiseks.

Kirjeldus sisaldab ka infot, kuidas te saate andmete töötlemist vältida või sellest keelduda. Pange tähele, et võimalus valida loobumine, millega keeldute töötlemisest, säilitatakse tavaliselt küpsistes. Kui hakkate kasutama meie teenuseid uue seadme kaudu või teises brauseris, või kui olete kustutanud ära oma brauseri seatud küpsised, peate uuesti keelduma.

Kirjeldatud jälgimisprotsess töötleb isikuandmeid ainult pseudonüümi vormis. Konkreetse ja tuvastatava füüsilise isikuga pole seost, st andmeid ei ühendata pseudonüümi infoga.

a. Jälgimise eesmärk on meie teenuste ja nende kasutamine analüüs ja optimeerimine, aga ka reklaamkampaaniate tulemuslikkuse mõõtmine ning reklaamide vaatamise optimeerimine

(1) Töötlemise eesmärk

Jälgimise kaudu kasutaja käitumise analüüsimine võimaldab meil uurida teenuste tõhusust ning kasutajate vajaduste alusel teenuseid optimeerida ja kohandada. Jälgimine võimaldab meil ka vigu parandada. Lisaks selgitame selle kaudu välja meie teenuste kasutamise statistilised parameetrid (kättesaadavus, kasutamise määr, kasutaja internetikasutamine) – järjepidevatel tüüpmeetoditel – ja kogume kogu turu kohta võrreldavaid väärtuseid.

Jälgimine kui reklaamkampaaniate edukuse mõõtmise meetod võimaldab meil tulevikus reklaame optimeerida. Jälgimise kui reklaamide kuvamise optimeerimise meetodi eesmärk on näidata kasutajatele reklaame, mis on kohaldatud nende huvidega ja suurendada niimoodi reklaamide tõhusust.

(2) Töötlemise õiguslik alus

Õigustatud huvi GDPR-i artikli 6 (1)(f) alusel.

(3) Kasutatavat jälgimisprotsessi näete siit.

Kui te ei soovi huvipõhiseid reklaame, võite minna veebilehele https://www.youronlinechoices.com/de/, klikkida nupule Your Ad Choices ja juhiseid järgides keelata kõigil seal loetletud teenuseosutajatel kasutada andmeid huvipõhisteks reklaamideks. Reklaame näidatakse ikkagi edasi, kuid need ei ole huvipõhised.

 

III. Andmesubjekti õigused

1. Keeldumisõigus

Kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduslikel põhjustel, on teil igal ajal õigus keelduda edasisest isikuandmete töötlemisest sellise turunduse eesmärgil, sealhulgas sellise turundusega seotud profiilimise ulatuses.

Teil on ka õigus keelduda isikliku olukorra tõttu edasisest teiega seotud isikuandmete töötlemisest artikli 6(1) punktide (e) ja (f) alusel, kuhu kuulub ka nendel sätetel põhinev profiilimine.

Meie kontaktandmed, mille kaudu saate meiega ühendust, leiate punktist I.2.

2. Ligipääsuõigus

Teil on õigus teada, kas me töötleme teie isikuandmeid, milliseid isikuandmeid me töötleme, ja muud infot GDPR-i artikli 15 alusel.

3. Parandamisõigus

Teil on õigus nõuda teid puudutavate ebatäpsete andmete viivitamatut parandamist (GDPR-i artikkel 16). Võttes arvesse töötlemise eesmärke, on teil õigus ebatäielike andmete täiustamisele, sealhulgas täiendava info andmise kaudu.

4. Kustutamisõigus (õigus olla unustatud)

Teil on õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete viivitamatut kustutamist GDPR-i artiklis 17(1) nimetatud alusel, kui töötlemine pole vajalik ühelgi GDPR-i artiklis 17(3) nimetatud eesmärgil.

5. Õigus töötlemise piiramiseks

Teil on õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist GDPR-i artikli 18(1) punktide (a) kuni (d) sätete alusel.

6. Õigus andmete portimiseks

Teil on õigus näha teie antud ja teid puudutavaid isikuandmeid korrastatud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis. Teil on ka õigus neid andmeid edastada või lasta neid edastada teisele vastutavale töötlejale ilma meiepoolsete takistusteta, ning tehniliselt teostataval juhul edastame teie isikuandmed otse. See õigus kehtib alati, kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul või lepingul ja andmeid töödeldakse automaatselt. See õigus ei kehti paberkandjal edastatud andmetele.

7. Õigus nõusolekust taganeda

Kui töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil igal ajal õigus sellest taganeda. Selline tegevus ei mõjuta enne taganemist antud nõusolekul põhineva töötlemise õigusjärgsust.

8. Õigus esitada kaebus

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

 

IV. Definitsioonid

Töötleja: füüsiline või juriidiline isik, ametivõim, ametkond või muu organ, mis töötleb andmeid vastutaja töötleja nimel.

Brauser: arvutiprogramm veebilehtede kuvamiseks (näiteks Chrome, Firefox, Safari).

Küpsised: termin „küpsis” märgib väikest tekstifaili, mida säilitatakse veebilehe külastamisel lokaalselt kasutaja arvutis. See fail sisaldab andmeid kasutaja käitumisest. Küpsist kasutatakse brauseri ligipääsu ja vastava veebilehe rohkem kui ühe külastuse korral. See annab säilitatud andmete kaudu veebiserverile infot kasutaja internetikasutamise harjumuste kohta.

Küpsised on info, mida veebileht säilitab väikeses tekstifailis lokaalselt veebilehe külastaja arvutis. See võib olla seade, mille kasutaja on juba veebilehel teinud, kuid ka info, mille veebileht on kogunud kasutajast sõltumatult. Hiljem saab sama server, mis neid hoiustas, lokaalselt säilitatud tekstifailid üle lugeda. Enamik brausereid nõustuvad küpsistega automaatselt. Küpsiseid saate hallata brauseri funktsioonide alt (tavaliselt Valikud või Seaded). Sellisel juhul saate seadistada küpsiste salvestamise lõpetamise, lubada küpsiseid ainult üksikjuhtudel ja individuaalsel nõusolekul või piirata muul moel. Küpsiseid saab ka igal ajal kustutada.

Kolmandad riigid: riik, mis ei allu õiguslikult EL-i andmekaitsedirektiivi kohustuslikele nõuetele (riigid, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonda).

Isikuandmed: Igasugused tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku andmed. Tuvastatav füüsiline isik on otse või kaudselt tuvastatav eriti selliste tunnuste järgi nagu nimi, isikukood, asukohaandmed, veebiidentifikaator, aga ka ühe või mitme asjaolu järgi, mis puudutab füüsilise isiku füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, vaimset, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset identiteeti.

Piksel: piksleid nimetatakse ka pildielemendiks, pildipunktiks, veebimajakaks või veebilutikaks. Need on väikesed, nähtamatud kujutised HTML-i e-kirjades või veebilehtedel. Kui veebileht avatakse, laaditakse väike kujutis alla veebiserverist, mis allalaadimise salvestab. Tulemusena näeb serveri operaator, kas ja millal on e-kiri avatud või veebilehte külastatud. Seda funktsiooni kasutatakse tavaliselt väikese programmi (javascript) puhul. Sellisel moel saab teie arvutisüsteemist leida ja edastada teatavat infot, näiteks küpsiste sisu, veebilehe külastamise kestus ja kuupäev ning pikslit sisaldava lehe kirjeldus.

Profiilimine: igasugune isikuandmete töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist, et hinnata füüsilise isikuga seostuvaid personaalseid aspekte, eriti selliste aspektide analüüsimiseks ja ennustamiseks, mis puudutavad füüsilise isiku majanduslikku olukorda, isiklikke eelistusi, huvisid, käitumist, asukohta või liikumist.

Teenused: meie teenused, mida käsitleb privaatsuspoliitika (vaata privaatsuspoliitika).

Jälgimine: andmete kogumine ja hindamine kasutaja käitumise alusel meie teenuste kasutamisel.

Jälgimistehnika: jälgida võib meie veebilehel säilinud logifailide kaudu ja ka kasutaja seadmest andmete kogumisega pikslite, küpsiste ja muude sarnaste jälgimistehnikate abil.

Töötlemine: igasugune tegevus või tegevused, mida tehakse isikuandmetega või hulga isikuandmetega automaatselt, nagu kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohaldamine või muutmine, väljavõtete tegemine, päringute teostamine, kasutamine, avalikustamine edastamise teel, levitamine või muul moel kättesaadavaks tegemine, joondamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Seisuga mai 2018

Privaatsuspoliitika uuendus!

Otsime pidevalt uusi lahendusi, et vastata paremini teie ootustele meie teenuse kasutamisel. Austame teie privaatsust ja hoolime teie andmete kaitsest, mistõttu palume Teenuse toimimise uuendamisega seoses tutvuda privaatsuspoliitika uue versiooniga, kus tutvustame isikuandmete käitlemise põhimõtteid, teenuse ulatust, nende töötlemist ning teil sellega seoses olevaid õiguseid ja kohustusi