Zoeken

Cookiebeleid / Politique en matière de cookies

Cookiebeleid

Wij gebruiken cookies of andere technologieën die informatie ophalen over uw browser om uw gebruik van onze website gemakkelijker en veiliger te maken. We respecteren uw privacy, dus u kunt uw cookie-instellingen op elk moment aanpassen. Bij de meeste webbrowsers is het mogelijk cookie-instellingen weer te geven, te verwijderen en te beheren. Opgeslagen informatie helpt ons onze producten te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren. Ga voor meer informatie naar: PrivacybeleidLijst van cookiesLijst van vertrouwde partners.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een server of de app van een online winkel worden verstuurd en die worden opgeslagen op het eindapparaat van de klant (bijvoorbeeld een computer of smartphone). Ze worden gebruikt om informatie op te slaan en voor het doorgeven van analytische en statistische gegevens die nodig zijn voor een goede werking van de dienstverlening en voor het afstemmen van de winkel op uw voorkeuren. Cookies hebben geen gevolgen voor uw apparaat en ze veranderen niets aan de instellingen van het eindapparaat. Afhankelijk van het type cookie, worden deze ofwel verwijderd nadat de browser is afgesloten (sessiecookies), ofwel enige tijd opgeslagen op het apparaat (permanente cookies). Cookies helpen ons onze dienstverlening te verbeteren.

Welke cookietechnologieën gebruiken we?

Onze online winkel gebruikt technologieën die gegevens op eindapparaten opslaan ten behoeve van analytische en marketingdoeleinden en om een goede werking van de winkel te waarborgen, zodat onze producten en diensten optimaal zijn afgestemd op uw verwachtingen. De website kan functies gebruiken die lijken op cookies (bijvoorbeeld lokale opslag); de informatie in dit document geldt daarmee ook voor die technologieën.

Wanneer wordt de cookietechnologie gebruikt?

Cookies (of soortgelijke technologieën) worden gebruikt wanneer u gebruikmaakt van onze diensten via de App of de Online Shop. Afhankelijk van uw voorkeuren en apparaatinstellingen worden cookies, bijvoorbeeld webbrowserinstellingen, op uw apparaat bewaard.

Slaan cookies persoonsgegevens op?

De opgeslagen informatie bevat geen persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks zou kunnen worden geïdentificeerd. Als gevolg van uw registratie op onze website zou een deel van de informatie, in combinatie met de verkregen gegevens, persoonsgegevens kunnen worden. Daarom gelden in dit opzicht Privacybeleid de bepalingen ten aanzien van Persoonsgegevens, vooral met betrekking tot de rechten van betrokkenen. De lijst van vertrouwde partners die toegang hebben tot cookies of die ze namens ons plaatsen, is beschikbaar op Lijst met vertrouwde partners.

Met welk doel gebruiken we cookies?

Cookies zijn nodig om de online winkel goed te kunnen gebruiken. In dit kader wordt informatie opgeslagen ten behoeve van:

• verificatie van een aangemelde gebruiker;
• opslag van de in de winkelwagen geplaatste producten tijdens het winkelen op de website;
• evaluatie en meetbaarheid van gegevens met betrekking tot het aankoopproces;
• het garanderen van de veiligheid.

Voor het gebruik van essentiële cookies is uw toestemming niet vereist.

Om uw bezoek aan de online winkel gemakkelijker en veiliger te maken, maken we gebruik van functionele en gepersonaliseerde cookies om de volgende informatie op te slaan:

• aanpassing van producten op modevoorkeuren van gebruikers die onze online winkels bezoeken;
• gebruikersvoorkeuren met betrekking tot gefilterde producten, taal, locatie, leeftijd en geslacht;
• browsergeschiedenis, op de website doorgebrachte tijd;
• gebruikersidentificatie met betrekking tot weergegeven content die overeenkomt met de voorkeuren van de gebruiker.

Analytische cookies slaan informatie op over uw gebruik van de website. Ze helpen ons onze producten en diensten te verbeteren zodat u onze website optimaal kunt gebruiken. Analytische cookies verzamelen de volgende informatie:

• technische gegevens over het type webbrowser en het IP-adres;
• hoeveel tijd u op de website doorbrengt;
• de handelingen van de gebruiker op de website (bijv. opstellen van een verlanglijst, plaatsen van een bestelling, ondernomen stappen bij het plaatsen van een bestelling);
• de reactie van de gebruiker op producten waarvoor reclame wordt gemaakt.

Marketingcookies worden gebruikt om producten te presenteren overeenkomstig uw voorkeuren zodat producten en diensten worden getoond die optimaal overeenkomen met uw behoeften. We slaan deze op om:

• het gebruikers gemakkelijk te maken onze online winkels te gebruiken;
• contact te maken met abonnees op nieuwsbrieven;
• het succes van onze marketingcampagnes te bepalen.

Voor het plaatsen van functionele, analytische en marketingcookies hebben wij uw toestemming nodig.

Wissen van cookies

Standaard webbrowsers, of andere software die is geïnstalleerd op een computer of op een ander apparaat van de gebruiker dat verbinding heeft met internet, staan het plaatsen van bepaalde types cookies op apparaten toe. In uw privacy-instellingen kunt u cookies van onze online winkel of van onze partners op elk moment uitschakelen of wissen door uw browserinstellingen te wijzigen. De manier om cookies te uit te schakelen/wissen verschilt afhankelijk van de webbrowser die u gebruikt. Als u wilt weten hoe u cookies wist, gaat u naar het Help-gedeelte van uw webbrowser. Cookies in Internet Explorer kunnen bijvoorbeeld als volgt worden gewijzigd: Extra -> Internetopties -> Privacy; in Mozilla Firefox: Opties -> Privacy; en in Google Chrome: Instellingen -> Privacy en beveiliging -> Cookies en andere sitegegevens.

Hieronder vindt u links naar webbrowsers (met informatie over hoe u hun instellingen op uw eindapparaten kunt wijzigen):

• Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl)
• Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer)
• Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek)
• Opera (https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies)
• Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4)
• Safari (https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac)

Informatie over cookiebeheer op een mobiele telefoon of ander mobiel apparaat is te vinden in de gebruikersgids/-handleiding van de specifieke telefoon of het mobiele apparaat.

Denk eraan dat het doel van het opslaan van cookies is om u toegang tot onze website te verstrekken, deze probleemloos te laten gebruiken, en om u op uw gemak in onze online winkels te laten winkelen, afgestemd op uw voorkeuren en smaak.

Het wissen van cookies betekent niet dat de Verwerkingsverantwoordelijke de via cookies verkregen Persoonsgegevens heeft verwijderd.

 

Politique en matière de cookies

Nous utilisons des cookies et d’autres technologies qui récupèrent des informations à propos de votre navigateur afin d’améliorer votre confort et votre sécurité lorsque vous utilisez notre site Internet. Nous respectons votre vie privée, vous pouvez donc configurer les paramètres des cookies à tout moment. La majorité des navigateurs Web permettent d’afficher, de supprimer et de gérer les paramètres des cookies. Les informations enregistrées nous aident à améliorer nos produits, afin de les faire correspondre à vos préférences. Pour plus d’informations, consultez: La Politique de confidentialitéLa Liste des cookiesLa Liste des partenaires de confiance.

Qu’est-ce qu’un cookie?

Les cookies sont de tout petits fichiers texte envoyés par un serveur ou une application de boutique en ligne, enregistrés sur l’appareil du client (par exemple, un ordinateur ou un smartphone). Ils servent à mémoriser des informations, ainsi que des données d’analyse et de statistiques nécessaires au bon fonctionnement du service et permettant d’adapter la boutique à vos préférences. Les cookies n’ont pas d’effet sur votre appareil et n’en modifient pas la configuration. En fonction de leur type, les cookies sont soit supprimés à la fermeture du navigateur (cookies de session), soit enregistrés sur votre appareil pendant un certain temps (cookies persistants). Les cookies nous aident à améliorer nos services.

Quelles technologies de cookies utilisons-nous?

Notre boutique en ligne utilise des technologies qui stockent des données sur des appareils terminaux, à des fins d’analyse et de marketing, et pour assurer le bon fonctionnement de la boutique. Notre objectif est d’assurer une correspondance optimale entre vos attentes et nos produits et services. Le site Internet peut utiliser des fonctions similaires aux cookies (par exemple, un stockage local), de sorte que les informations indiquées aux présentes s’appliquent également à de telles technologies.

À qui s’applique la technologie des cookies?

Les cookies (ou technologies similaires) sont employés dès que vous utilisez nos services par le biais de l’application ou de la boutique en ligne. Les cookies sont enregistrés sur votre appareil, en fonction de vos préférences et de vos paramètres, par exemple les paramètres de votre navigateur Web.

Les cookies contiennent-ils des données personnelles?

Les informations stockées ne comprennent aucune donnée personnelle qui pourrait vous identifier directement. Certaines des informations peuvent devenir des données personnelles si elles sont combinées à des données obtenues à la suite de votre inscription sur notre site Internet. Par conséquent, les dispositions de la Politique de confidentialité concernant les données personnelles s’appliquent à cet égard, notamment en ce qui concerne les droits des sujets des données. Les noms des partenaires de confiance ayant accès aux cookies ou qui les placent en notre nom sont disponibles dans la Liste des partenaires de confiance.

À quelle fin utilisons-nous les cookies?

Les cookies sont nécessaires pour la bonne utilisation de la boutique en ligne. À cet égard, les informations sont enregistrées dans les buts suivants:

• authentification d’un utilisateur inscrit;
• enregistrement des produits ajoutés au panier dès que vous faites vos achats sur le site Internet;
• évaluation et mesurabilité des données liées au processus d’achat;
• garantie de sécurité.

Votre consentement n’est pas obligatoire pour l’utilisation des cookies essentiels.

Afin d’améliorer votre commodité et votre sécurité pendant votre visite sur la boutique en ligne, nous utilisons des cookies fonctionnels et personnalisés permettant d’enregistrer les informations suivantes:

• adaptation des produits aux préférences de mode des utilisateurs qui visitent nos boutiques en ligne;
• préférences des utilisateurs concernant les produits filtrés, la langue, l’emplacement géographique, l’âge et le genre;
• historique de navigation, temps passé sur le site Internet;
• identification de l’utilisateur en termes de contenu affiché correspondant aux préférences de l’utilisateur.

Les cookies analytiques stockent des informations sur la façon dont vous utilisez le site Internet. Ils nous aident à améliorer nos produits et services et vous permettent d’utiliser notre site Internet de la meilleure façon possible. Les systèmes analytiques collectent les informations suivantes:

• données techniques à propos du type de navigateur Web et de l’adresse IP;
• temps passé sur le site Internet de la boutique;
• actions de l’utilisateur sur le site Internet (par exemple, préparation d’une liste d’achat, finalisation d’une commande, étapes suivies pour passer commande);
• réaction de l’utilisateur aux produits en promotion.

Les cookies promotionnels servent à présenter des produits conformes à vos préférences, afin d’afficher les produits et les services correspondant à vos besoins de façon optimale. Nous les stockons dans le but de:

• garantir le confort des utilisateurs sur nos boutiques en ligne;
• contacter les abonnés à la newsletter;
• déterminer le taux de succès de nos campagnes marketing.

Notre utilisation des cookies fonctionnels, analytiques et marketing nécessite votre consentement.

Suppression des cookies

Les navigateurs Web par défaut ou d’autres logiciels installés sur un ordinateur ou autre appareil de l’utilisateur connecté à Internet autorisent l’enregistrement de certains types de cookies sur les appareils. Vous pouvez à tout moment désactiver ou supprimer les cookies provenant de notre boutique en ligne ou de nos partenaires en modifiant les paramètres de confidentialité de votre navigateur. La méthode pour désactiver/supprimer des cookies varie en fonction du navigateur Web que vous utilisez. Pour savoir comment supprimer les cookies, rendez-vous dans la section d’aide de votre navigateur Web. Par exemple, dans Internet Explorer, les cookies peuvent être modifiés comme suit : Outils -> Options Internet -> Confidentialité ; dans Mozilla Firefox : Paramètres -> Vie privée et sécurité ; et dans Google Chrome : Paramètres -> Confidentialité et sécurité -> Cookies et autres données des sites.

Vous trouverez ci-dessous des liens vers les navigateurs Web (avec des informations sur la façon de modifier leurs paramètres sur vos appareils):

• Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl)
• Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer)
• Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek)
• Opera (https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies)
• Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4)
• Safari (https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac)

Les informations sur la gestion des cookies sur un téléphone portable ou tout autre appareil mobile se trouvent dans le guide/manuel de l’utilisateur du téléphone ou de l’appareil mobile concerné.

N’oubliez pas que l’enregistrement des cookies a pour but de permettre une utilisation adéquate et fluide de notre site Internet et d’acheter dans nos boutiques en ligne de façon agréable et conforme à vos préférences et vos goûts en matière de mode.

La suppression des cookies ne garantit pas que le contrôleur supprime les données personnelles obtenues par le biais des cookies.

Toestemming voor het gebruik van cookies.

Om uw comfort tijdens het gebruik van onze winkelwebsite en de aangeboden diensten op basis van uw voorkeuren te garanderen, kunt u toestemming geven voor het gebruik van alle cookies via de knop "OK". Als u weigert, gebruiken we "Alleen noodzakelijke" cookies, die ervoor zorgen dat u onze shop kunt gebruiken zonder dat het aanbod op uw behoeften is afgestemd.

Via de knop "Instellingen" kunt u de categorieën cookies selecteren die wij aanbieden, de cookies selecteren die u interesseren en uw selectie bevestigen met de knop "Geselecteerde opslaan". Het accepteren van bepaalde categorieën cookies kan het gebruik van bepaalde functionaliteiten van de website beïnvloeden. Als u wilt dat de website beter op u is afgestemd, schakelt u alle beschikbare categorieën cookies in met de knop "Alles toestaan".

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken of uw keuzes aanpassen via de knop "Cookie-instellingen" en zo afzonderlijke categorieën cookies en andere technologieën in- of uitschakelen. De knop "Cookie-instellingen" is altijd beschikbaar in de voettekst van de website.

Update privacybeleid!

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen om beter te kunnen beantwoorden aan uw verwachtingen bij het gebruik van onze dienst. Wij respecteren uw privacy en dragen zorg voor de bescherming van uw gegevens. Daarom vragen wij u, in verband met het bijwerken van de werking van de Dienst, de nieuwe versie van het Privacybeleid te lezen, waarin wij de beginselen voor de behandeling van persoonsgegevens, de omvang van hun verwerking en uw rechten en plichten in verband daarmee uiteenzetten.