Privacybeleid

Wij beschouwen de bescherming van de informatie betreffende de Gebruikers van onze Website als een zaak van het allergrootste belang, dus stellen wij alles in het werk om u een veilig gevoel te geven wanneer u ons uw gegevens verstrekt tijdens het gebruik van onze websites. Dit Privacybeleid legt de regels en de reikwijdte uit van onze verwerking van uw persoonsgegevens, uw rechten en onze verantwoordelijkheden als verwerkingsverantwoordelijke.

Wij passen de modernste technische en organisatorische maatregelen toe om een hoog niveau van bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen en om deze te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang.

Verwerkingsverantwoordelijke:

LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polen, NIP 583-10-14-898 

Doel van de verwerking

 • LPP verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruikers van de Website om de overeenkomsten die binnen de online winkel via de website www.reserved.com (hierna de 'Website') worden gesloten, naar behoren uit te voeren. Dit betekent dat dergelijke gegevens met name nodig zijn voor:

- registratie op de Website

- afsluiten van de overeenkomst

- verrekeningen

- de verzending van de door de Gebruiker bestelde artikelen

- het uitoefenen van de eventuele consumentenrechten die de Gebruiker toekomen (bijv. herroepen van de overeenkomst, wettelijke garantie).

 • Indien u hebt ingestemd met het ontvangen van informatie over nieuwe producten en speciale aanbiedingen, verwerkt LPP uw gegevens om u haar eigen commerciële informatie te sturen over bijv. huidige modetrends, speciale aanbiedingen of uitverkopen.

 

Soort gegevens

LPP verwerkt de volgende persoonsgegevens, die u nodig hebt om:

1. in te loggen op de Website:

- voor- en achternaam

- e-mailadres

2. te winkelen op de Website:

- voor- en achternaam

- geslacht (door de beleefdheidsvorm mevrouw/meneer te kiezen)

- verzendadres

- telefoonnummer

- e-mailadres

3. door de gebruiker verstrekte gegevens (optioneel):

- geboortedatum

4. Indien u de overeenkomst herroept of wij uw klacht erkennen en de terugbetaling rechtstreeks op uw bankrekening moet worden gestort, gelieve dan het bankrekeningnummer te vermelden zodat wij de terugbetaling kunnen verrichten.

 

Rechtsgronden voor de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (EU) van 27 april 2016.

Wij verwerken uw persoonsgegevens met uw toestemming, die u kenbaar maakt op het moment van registratie op de Website en op het moment van de bevestiging van een transactie die op de Website is verricht.

Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens is geheel vrijwillig, maar het niet geven van toestemming maakt het onmogelijk om u te registreren op en te winkelen via de Website.

In verband met onze verwerking van uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

 1. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder opgaaf van reden. Het verzoek kan betrekking hebben op een bepaald doel van de verwerking, bijv. intrekking van de toestemming om commerciële informatie te ontvangen, of op alle doeleinden van de verwerking. Indien u de toestemming voor alle verwerkingsdoeleinden intrekt, wordt uw Gebruikersaccount op de Website verwijderd en worden uw gegevens niet langer door ons verwerkt. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor activiteiten die eerder zijn uitgevoerd.
 2. U kunt te allen tijde eisen dat wij uw gegevens wissen, zonder opgaaf van reden. Een verzoek om de gegevens te wissen heeft geen gevolgen voor activiteiten die eerder zijn uitgevoerd. Het wissen van gegevens betekent dat uw Gebruikersaccount op de Website wordt verwijderd en dat uw gegevens niet langer door ons worden verwerkt.
 3. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, hetzij in zijn geheel, hetzij met betrekking tot een bepaald doel. Een dergelijk bezwaar heeft geen gevolgen voor activiteiten die eerder zijn uitgevoerd. Het bezwaar houdt in dat uw Gebruikersaccount op de Website wordt verwijderd en dat uw gegevens niet langer door ons worden verwerkt.
 4. U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens in tijd of omvang te beperken, waarna wij zullen handelen zoals u wenst. Een dergelijk verzoek heeft geen gevolgen voor activiteiten die eerder zijn uitgevoerd.
 5. U kunt te allen tijde van ons verlangen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren of rectificeren. U kunt dit ook zelf doen, zodra u bent ingelogd, via het tabblad op de Website genaamd: MIJN GEGEVENS.
 6. U kunt ons verzoeken om uw gegevens waarover wij beschikken aan een andere partij over te dragen. Neem daartoe contact met ons op via het contactformulier, onder vermelding van de naam en het adres van de entiteit waaraan wij uw gegevens moeten overdragen, alsook de omvang van de gegevens, oftewel, specificeer welke gegevens wij van u moeten overdragen. De overdracht zal elektronisch plaatsvinden zodra u het verzoek bevestigt. De bevestiging van het verzoek is voor ons noodzakelijk om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en om er zeker van te zijn dat het verzoek afkomstig is van een bevoegd persoon.
 7. U kunt ons te allen tijde verzoeken informatie te verstrekken over de reikwijdte van onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij zijn verplicht u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van elk van uw verzoeken te informeren over de maatregelen die wij hebben genomen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens totdat het Gebruikersaccount op de Website wordt verwijderd. Het Gebruikersaccount kan op uw verzoek worden verwijderd, maar ook indien u de toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekt, bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of eist dat deze worden gewist.

Onze systemen zullen dit soort gearchiveerde informatie over uw transacties alleen bewaren wanneer het bewaren van gegevens bijvoorbeeld verband houdt met eventuele aanspraken die u zou kunnen hebben, bijvoorbeeld in het kader van wettelijke garantie of in verband met de wetgeving die ons bindt. 

Mededelingen in verband met persoonsgegevens

U kunt ons kennisgevingen of verzoeken in verband met persoonsgegevens toezenden via het kanaal van uw keuze:

 1. Email naar: contact.EU@reserved.com
 2. Contactformulier beschikbaar op de website
 3. Per post naar: LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polen.

Toevertrouwen van gegevensverwerking

LPP kan de verwerking van persoonsgegevens toevertrouwen aan de zakenpartners van LPP voor zover dit noodzakelijk is om transacties uit te voeren, bijvoorbeeld om de door u bestelde artikelen voor te bereiden en te verzenden, of om de commerciële informatie afkomstig van LPP te versturen (dit laatste geldt voor Gebruikers die ermee hebben ingestemd commerciële informatie te ontvangen).

Uw persoonsgegevens toevertrouwen

LPP kan de verwerking van persoonsgegevens toevertrouwen aan haar gelieerde partners voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van transacties, bijv. om door u bestelde pakketten voor te bereiden en bestellingen af te leveren of om commerciële informatie van LPP te verstrekken (dit laatste betreft uitsluitend de gebruikers die hun toestemming hebben verleend om commerciële informatie te ontvangen).

LPP kan uw persoonsgegevens bekendmaken aan externe derden voor de doeleinden die in dit Privacybeleid uiteen zijn gezet. Dit op basis van de rechtmatige grond dat het noodzakelijk is voor de legitieme belangen om u onze diensten te verlenen en/of om onze verplichtingen uit hoofde van onze overeenkomst met u na te komen

De persoonsgegevens van de Gebruikers worden op geen enkele wijze aan derden meegedeeld, behalve voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn omschreven, wat met name betekent dat zij niet zullen worden doorgegeven aan andere entiteiten met het oog op de verzending van marketingmateriaal van derden.

De persoonsgegevens van de Gebruikers van de Website worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

Commerciële informatie - Nieuwsbrief

 1. U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief door uw e-mailadres op te geven en in te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op het ontvangen van commerciële en marketinginformatie. Wij gebruiken de nieuwsbrief om u te informeren over de laatste aanbiedingen (bijv. nieuwe producten, speciale aanbiedingen of uitverkopen). U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de link die in de nieuwsbrief is opgenomen of door een e-mail te sturen naar: contact.EU@reserved.com.

Kennisgeving van beschikbaarheid van producten

Op uw verzoek stelt LPP u via elektronische communicatiemiddelen in kennis van de beschikbaarheid van de door u geselecteerde producten. Een dergelijke kennisgeving kan alleen worden verzonden op voorwaarde dat u hebt ingestemd met het ontvangen van commerciële informatie over de producten van de online winkel op het opgegeven e-mailadres en met de verwerking van persoonsgegevens door LPP. U verstrekt uw gegevens op vrijwillige basis, maar als u niet instemt met de verwerking van persoonsgegevens, is het voor ons onmogelijk u te informeren over de beschikbaarheid van producten.

Cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden waarmee de apparaten die worden gebruikt om op het web te surfen (bijv. computer, smartphone) specifieke informatie over het gebruikte apparaat kunnen opslaan. De in cookies opgeslagen informatie wordt onder meer gebruikt voor reclame- en statistische doeleinden, en om onze websites aan te passen aan uw individuele behoeften. U kunt de cookie-instellingen in uw webbrowser wijzigen. Als de instellingen ongewijzigd blijven, zullen de cookies op het apparaat worden opgeslagen. Het wijzigen van de cookie-instellingen kan de functionaliteit van de Website beperken.

Facebook-plug-in

Onze Website bevat een plug-in voor Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië, 94025, VS). De Facebook-plug-in op onze Website is te herkennen aan het Facebook-logo. Deze plug-in verbindt u rechtstreeks met ons Facebook-profiel. Facebook kan dan uit uw IP-adres opmaken dat u onze site hebt bezocht. Als u onze Website bezoekt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-profiel, zal Facebook de informatie over het bezoek registreren. Ook als u niet bent ingelogd, is Facebook in staat om IP-adresgegevens te verkrijgen.
Wij willen benadrukken dat Facebook ons niet informeert over de gegevens die het heeft verzameld en hoe het deze gebruikt. Wij kennen het doel en de omvang van de door Facebook verzamelde gegevens niet. Voor meer informatie over privacy op Facebook raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met Facebook of het privacybeleid van Facebook te raadplegen op https://www.facebook.com/about/privacy/. Als u niet wilt dat Facebook informatie kan verkrijgen over uw bezoeken op onze sites, raden wij u aan eerst uit te loggen bij Facebook.

Verklaring over gegevensbescherming door Google Analytics

Onze websites maken gebruik van de webservice-analysemechanismen van Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS): Google Analytics, Google Double Click en Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click en Google Tag Manager gebruiken cookies om te analyseren hoe websites worden gebruikt. De door de cookies verzamelde informatie wordt overgebracht naar servers van Google in de VS en daar gearchiveerd.

Als de IP-anonimiseringsfunctie is geactiveerd terwijl u onze website bezoekt, wordt uw Gebruikers-IP door Google afgekort. Dit geldt voor de lidstaten van de Europese Unie en andere staten die zijn opgenomen in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in speciale gevallen wordt een volledig IP-adres naar de server van Google in de VS gestuurd, waar het wordt afgekort. Op deze manier is de IP-adres-anonimiseringsfunctie op onze website actief. Op verzoek van de exploitant van de website gebruikt Google de verzamelde informatie om het gebruik van de website te analyseren en om rapporten over het gebruik van de website en van andere met het internetgebruik verbonden diensten op te stellen. Het IP-adres dat door de browser van de Gebruiker binnen Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samen met andere gegevens van Google bewaard.
De Gebruiker kan het opslaan van cookies in de webbrowser blokkeren. In dat geval is het echter niet mogelijk om alle functies van de website volledig te benutten. Bovendien kan de Gebruiker het opslaan van de door de cookies verzamelde gebruiksgegevens van de website (met inbegrip van het IP-adres), het doorsturen ervan naar Google alsook het delen ervan door Google blokkeren door de op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl beschikbare plug-in te downloaden en te installeren.

Your personal data is safe with us

Beste klant,

Om de persoonsgegevens die u met ons heeft gedeeld te beschermen, en gezien het feit dat Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 vanaf 25 mei 2018 van kracht is, informeren we u dat we met het oog op uw veiligheid bepaalde wijzigingen hebben aangebracht in onze online winkel die verband houden met de bescherming van deze gegevens.

Voor de online winkel hebben we nieuwe algemene voorwaarden en een nieuw privacybeleid opgesteld voor de online winkel. Beide documenten zijn vanaf 25 mei 2018 van kracht. U kunt ze raadplegen op onze website, www.reserved.com, onder de tabbladen Voorwaarden en Privacybeleid. Links naar deze documenten zijn ook beschikbaar op het moment dat u instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens of met de algemene voorwaarden van de online winkel bij bezoek aan onze website.

Volgens de verordening in kwestie krijgt u naast uw rechten op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens ook aanvullende rechten, zoals het recht om een verzoek tot gegevensverwijdering in te dienen, het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. We hebben onze winkel aangepast aan deze nieuwe vereisten. Uw gegevens blijven veilig. Mocht u vragen hebben of ergens over twijfelen, neem dan gerust contact met ons op.