Pravidlá použitia darčekových kariet RESERVED

 1. Výrazy použité v manuály majú nasledujúce významy:
  1. Poskytovateľ: LPP Slovakia, s.r.o., IČO: 36 787 507, so sídlom Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, Vl. č: 13176/S.
  2. Predajňa: predajňa značky Reserved, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky a je označená symbolom pre vydávanie a prijímanie Darčekových kariet Reserved.
  3. Darčeková karta Reserved – karta obsahujúca body a slúžiaca ako elektronický voucher pre nákup Tovaru Reserved v Predajniach.
  4. Kupujúci – osoba, ktorá na Predajni zakúpi Darčekovú kartu Reserved.
  5. Užívateľ – vlastník Darčekovej karty Reserved a/alebo osoba nakladajúca s Darčekovou kartou Reserved.
  6. Tovar Reserved – tovar dostupný na Predajniach, alebo prostredníctvom služby objednania tovaru Omnichannel.
  7. Služba poskytovaná na predajni Reserved – napríklad služba dodania na adresu zákazníka v rámci objednávania tovaru na predajni Reserved (služba Omnichannel).
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu Darčekovú kartu Reserved (s ľubovoľným počtom bodov), ak Kupujúci zaplatí poskytovateľovi čiastku vo výške hodnoty uvedenej na Darčekovej karte Reserved. Výška sumy na Darčekovej karte je neobmedzená. Darčeková karta Reserved platí len na území Slovenskej republiky a len počas nižšie stanovenej doby platnosti.
 3. Peňažné prostriedky vydané Kupujúcim za nákup Darčekovej karty Reserved prechádzajú do vlastníctva Poskytovateľa v okamihu predaja Darčekovej karty Reserved Kupujúcemu.
 4. Hodnota Darčekovej karty Reserved sa rovná počtu bodov na karte pričom 1 bod sa rovná 1,€.
 5. V okamihu, keď Užívateľ nakúpi Tovar Reserved s použitím Darčekovej karty Reserved, počet bodov na jeho Darčekovej karte Reserved sa zníži o rovnakú hodnotu, ako je cena zakúpeného Tovaru Reserved v €.
 6. Ak je cena Tovaru Reserved nižšia ako výška bodov na Darčekovej karte Reserved, nevyčerpané body na Darčekovej karte Reserved zostávajú na ďalšie použitie.
 7. Darčeková karta Reserved nie je platobná karta a nie je možné ju vymeniť za hotovosť.
 8. Darčeková karta Reserved je platná najdlhšie po dobu 12 mesiacov od dátumu jej zakúpenia. Doba platnosti nemôže byť predĺžená.
 9. Darčekovú kartu Reserved je možné využívať len po jej aktivácii a len v Predajniach.
 10. Predávať Darčekové karty Reserved je vyhradené len Predajniam.
 11. Po prevzatí Darčekovej karty Reserved Kupujúcim nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť za stratu, zničenie, poškodenie, zneužitie alebo odcudzenie Darčekovej karty Reserved.
 12. Transakcia vykonaná prostredníctvom Darčekovej karty Reserved je platná aj v prípade, keď Užívateľ získal a/alebo nakladá s Darčekovou kartou Reserved neoprávnene.
 13. V prípade straty, zničenia, poškodenia, zneužitia alebo odcudzenia Darčekovej karty Reserved nemá Užívateľ a/alebo Kupujúci právo voči Poskytovateľovi na reklamáciu Darčekovej karty Reserved či právo na náhradu akejkoľvek škody, ak nie je ďalej stanovené inak.
 14. Ak má Užívateľ záujem uplatniť a použiť Darčekovú kartu Reserved, musí ju predložiť na pokladni v príslušnej Predajni, v ktorej realizuje nákup Tovaru Reserved.
 15. Poskytovateľ je povinný informovať Kupujúceho a Užívateľa o nasledujúcom:
  1. Darčekovú kartu Reserved je možné uplatniť len v Predajniach,
  2. Darčekovú kartu Reserved nie je možné vymeniť za hotovosť,
  3. platnosť Darčekovej karty Reserved je časovo obmedzená. Po uplynutí doby platnosti nie je možné predĺžiť platnosť Darčekovej karty Reserved.
  4. Poskytovateľ má právo odmietnuť prijatie Darčekovej karty v nasledujúcich prípadoch:
   1. Darčeková karta Reserved je po dobe platnosti,
   2. Darčekovú kartu Reserved nie je možné z technických dôvodov použiť. Jedná sa najmä o tieto prípady:
    1. Nie je možné ju pripojiť k počítačovému systému Poskytovateľa,
    2. poškodenie Darčekovej karty Reserved neumožňuje načítať konkrétne dáta.
   3. Poskytovateľ má dôvodné pochybnosti o tom, že Užívateľ nakladá s Darčekovou kartou Reserved oprávnene.
 16. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť uplatnenia Darčekovej karty Reserved, z dôvodov, ktoré nemôže Poskytovateľ ovplyvniť. Jedná sa najmä o dočasnú stratu elektronického alebo internetového spojenia na Predajni.
 17. Po uplynutí doby platnosti Darčekovej karty Reserved nemá Užívateľ právo žiadať akékoľvek peňažné plnenie od Poskytovateľa a to ani v prípade, ak body na Darčekovej karte Reserved zostali nevyčerpané.
 18. V prípade, keď je cena zakúpeného Tovaru Reserved vyššia ako počet bodov na Darčekovej karte Reserved, je Užívateľ povinný zaplatiť tento rozdiel v hotovosti alebo platobnou kartou alebo je oprávnený zaplatiť tento rozdiel s použitím inej Darčekovej karty Reserved.
 19. V prípade poškodenia Darčekovej karty z dôvodov, ktoré nie sú závislé od osoby Kupujúceho a/alebo Užívateľa má Užívateľ právo reklamovať takéto poškodenie u Poskytovateľa na Predajni. V prípade uznania reklamácie Poskytovateľom bude Kupujúcemu a/alebo Užívateľovi vystavená nová Darčeková karta Reserved s rovnakým počtom bodov a platnosťou, ako mal k dispozícii na reklamovanej Darčekovej karte Reserved.
 20. Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť Kupujúcemu/Užívateľovi písomné vyjadrenie k reklamácii Darčekovej karty v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Užívateľom.
 21. Reklamácie Darčekových kariet Reserved sa vybavujú len počas prevádzkovej doby Predajní a nová Darčeková karta Reserved môže byť vydaná len počas prevádzkovej doby tej Predajne, v ktorej Užívateľ uplatnil reklamáciu.
 22. V prípade požiadavky kupujúceho na výmenu Tovaru RESERVED, v rámci lehoty určenej Poskytovateľom bez ohľadu na to či tento Tovar RESERVED bol zakúpený s použitím Darčekovej karty RESERVED alebo nie, obdrží Kupujúci a/alebo Užívateľ novo vydanú Darčekovú kartu RESERVED obsahujúcu množstvo bodov, ktoré zodpovedá hodnote vráteného tovaru RESERVED avšak len vtedy, ak s týmto postupom Kupujúci a/alebo Užívateľ súhlasí. Takto vydaná Darčeková karta RESERVED má platnosť 12 mesiacov od dátumu vydania. Tento postup nebude uplatnený v prípade ak Kupujúci zrealizuje výmenu tovaru okamžite na Predajni.
 23. Kupujúci v okamihu nákupu Darčekovej karty Reserved prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami použitia Darčekovej karty Reserved a zaväzuje sa tieto podmienky dodržiavať. Užívateľ v okamihu získania Darčekovej karty Reserved prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami použitia Darčekovej karty Reserved a zaväzuje sa tieto podmienky dodržiavať.
 24. Užívateľ zakúpením Tovaru Reserved na základe Darčekovej karty Reserved súhlasí s realizovaním transakcie v takom rozsahu, v akom ho umožňujú podmienky použitia Darčekových kariet Reserved vydaných Poskytovateľom.
 25. Darčeková karta môže byť použitá výlučne v predajniach RESERVED na území Slovenskej republiky na úhradu ceny tovaru do výšky aktuálneho limitu na darčekovej karte.
 26. Pre ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto podmienkach, platia všeobecne záväzné právne predpisy právneho poriadku Slovenskej republiky.
 27. Užívateľ a/alebo Kupujúci má právo, ak o to vyslovene požiada najneskôr v okamihu dodania (prevzatia) Darčekovej karty Reserved, aby mu Poskytovateľ vydal doklad o zaplatení Darčekovej karty Reserved – nejedná sa ale o daňový doklad ani o zjednodušený daňový doklad.
 28. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky kedykoľvek bez udania dôvodov. Tieto podmienky je možné nájsť na webovej stránke http://www.reserved.com/sk/sk/gift-card/ a na pokladniach Predajní.