Startuje drugi etap wyprzedaży - jeszcze więcej przecenionych produktów. Kupuj online.Kobieta»Mężczyzna»Dziewczynka»Chłopiec»Home»

Szukaj

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona informacji oraz poszanowanie Twojej prywatności podczas korzystania z naszego Serwisu ma dla nas najwyższą wartość, w związku z tym dbamy o odpowiednie zabezpieczenie oraz zapewnienie Ci komfortu użytkowania naszych stron internetowych. W niniejszej polityce wyjaśniamy zasady oraz zakres przetwarzania przez nas Twoich danych oraz jakie prawa i obowiązki w związku z tym Ci przysługują.

 

Definicje:

 • Serwis – sklep online prowadzony pod adresem reserved.com/pl/pl/.
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
 • LPP – LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 778 (dalej: „LPP”), kapitał zakładowy 3.704.846 PLN (opłacony w całości), REGON 190852164, NIP 583-10-14-898.
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Administratorem danych jest:

LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 778, kapitał zakładowy 3.704.846 PLN (opłacony w całości), REGON 190852164, NIP 583-10-14-898.

LPP wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

- listownie na adres: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

- mailowo na adres: dataprivacy@lpp.com

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Zakupy i usługi online.

Twoje dane przetwarzamy w niezbędnym zakresie w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz oferowania naszych innych usług takich jak:

 1. udostępnianie Serwisów oraz aplikacji mobilnych w celu prezentacji i sprzedaży naszych produktów.
 2. udostępnianie lokalnych usług, w tym również oferowanych w sklepach stacjonarnych LPP oraz podczas wydarzeń i targów z udziałem LPP.
 3. realizacja stałych i cyklicznych programów promocyjnych.
 4. obsługa zawartych transakcji, w tym na przykład rozliczanie płatności oraz wysyłka towaru.
 5. zapewnienie obsługi i realizacji praw konsumenta, na przykład z tytułu rękojmi lub zwrotu towaru, zarówno przed jak i po zawarciu umowy sprzedaży, w tym również poprzez kontakt bezpośredni (telefon, e-mail),
 6. udostępnianie przez LPP własnych: informacji, komunikatów, newsletterów i innej komunikacji bezpośredniej.
 7. zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności naszych usług na każdym poziomie.
 8. ocena i mierzalność danych związanych z procesem zakupów w tym zwrotów i dokonywanych anulacji przez Użytkownika.
 9. ocena i analiza aktywności i informacji zgromadzonych w ramach prowadzenia konta i dokonywanych przez Ciebie zakupów w serwisie internetowym, w tym w szczególności informacji dotyczących zwrotów w celu prezentowania Ci dostępnych dla Ciebie metod płatności. (Płatności realizowane są przez podmioty współpracujące w tym zakresie z Administratorem). Działanie to nie wpływa istotnie na decyzję dotyczącą Twoich zakupów i nie ogranicza Twojego wyboru co do zakresu nabywanych towarów.
 10. oferowanie, dostarczanie i realizacja kart upominkowych, a także zniżek oraz rabatów.
 11. prezentowanie przez LPP własnych produktów na podstawie Twoich upodobań modowych.

W przypadku zawarcia i realizacji umowy oraz udostępniania usług, z których chcesz skorzystać - Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy sprzedaży (tj. art.6 ust.1lit.b RODO). W pozostałych przypadkach podstawę prawną stanowi uzasadniony interes LPP wynikający z przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej (art.6 ust.1lit.f RODO).

2. Prezentacja oferty.

Twoje dane mogą być również przetwarzane do:

 1. analizy częstotliwości wyświetlanych w Serwisie produktów oraz prezentacji towarów i usług LPP dopasowanych do historii zakupów, zgodnych z Twoimi preferencjami.
 2. spersonalizowania oferty marek LPP na podstawie udostępnionych przez Ciebie danych.
 3. dostosowania widoków na stronie oraz budowania rekomendacji odpowiadającym Twoim upodobaniom modowym.

W tym celu wykorzystujemy dane urządzenia i dane dostępu, jak również analogiczne dane otrzymane od naszych partnerów. Spersonalizowana oferta zapewnia Ci komfortowe i przystępne korzystanie z Serwisu oraz dostępność do wszystkich oferowanych przez nas produktów. Dzięki personalizacji możemy prezentować towary i usługi dopasowane do Twoich potrzeb.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych w celu dopasowania naszych produktów do Twoich preferencji jest uzasadniony interes LPP, którym jest marketing bezpośredni (art.6 ust.1lit.f RODO).

3. Reklama i badania rynkowe, analizy danych.

W ramach analiz danych, w tym badań rynkowych wykorzystujemy Twoje dane na własne potrzeby promocyjne, w celu:

 1. tworzenia grup docelowych Użytkowników (również w ramach mediów społecznościowych jak Facebook) o podobnych zainteresowaniach i oczekiwaniach, podobnym sposobie korzystania z Serwisu czy dokonywania zakupów (segmentacja).
 2. zbierania i przetwarzania informacji dotyczących danych demograficznych, upodobań modowych, zwyczajów w zakresie zakupów i korzystania z Serwisu oraz wykorzystania tych informacji w celu przeprowadzania działań promujących własne produkty i usługi marek LPP.
 3. rozpoznawania i przewidywania trendów w modzie.
 4. budowania prognoz w zakresie zakupów on-line.
 5. promowania własnych produktów i usług.
 6. planowania i analizy skuteczności działań promocyjnych w ramach grup docelowych.
 7. poprawy i dostosowywania działań promocyjnych własnych produktów i usług.

Dzięki temu, możemy prezentować Ci interesujące produkty wszystkich marek LPP zgodnie z Twoimi upodobaniami przy wykorzystaniu danych statystycznych, zagregowanych i zanonimizowanych, jak i danych, które można przypisać do konkretnej osoby poprzez wykonanie dodatkowych czynności.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z uzasadnionego interesu LPP, którym jest marketing bezpośredni (art.6 ust.1lit.f RODO).

4. Rozwój produktów i technologii.

Twoje dane wykorzystujemy w celu rozwoju naszych produktów i usług (tworzenie aplikacji mobilnych, rozwój technologii, spersonalizowanie usług), co pozwala nam na dopasowanie oferty odpowiadającej Twoim preferencjom. Wykorzystujemy przy tym zagregowane, pseudonimizowane lub anonimizowane dane, które ułatwiają i przyspieszają rozwiązywanie problemów związanych z zakupami online, a także korzystnie wpływają na poziom obsługi klienta. W ten sposób realizujemy cele w postaci:

 1. tworzenia rozwiązań technicznych polegających na eliminowaniu problemów w zakresie wyszukiwania odpowiednich produktów w celu usprawnienia dokonywanych przez Ciebie zakupów,
 2. usprawniania kanałów komunikacji z Administratorem poprzez zastosowanie automatycznych rozwiązań kontaktowych (m.in. chatbot).
 3. optymalizacji spersonalizowanych usług i technologii w zakresie analizy danych, promocji własnych marek LPP oraz zakupów online.
 4. rozwoju technologii w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych oraz zapobieganiu oszustwom.
 5. optymalizacji procesów biznesowych i logistycznych polegających na przyśpieszeniu i uproszczeniu realizacji zawartych umów oraz oferowanych usług.
 6. stałego rozwoju rozwiązań technicznych usprawniających i optymalizujących personalizację oferty.
 7. wdrażania i rozwoju rozwiązań pozwalających na zautomatyzowane rozstrzyganie problemów zgłaszanych przez klientów.
 8. zapobiegania oszustwom.
 9. rozwoju i weryfikacji rozwiązań w zakresie oprogramowania mających na celu optymalizację niezbędnych procesów biznesowych i logistycznych.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi uzasadniony interes Administratora polegający na rozwoju produktów i technologii, który jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia działalności i dopasowania oferty zgodnie z Twoimi potrzebami (art.6 ust.1lit.f RODO).

5. Optymalizacja usług.

W celu doskonalenia operacji biznesowych, a także ochrony interesów LPP, Twoje dane są przetwarzane poprzez:

 1. usprawnienie obsługi klienta przez Biuro Obsługi Klienta, w szczególności poprzez wdrażanie rozwiązań przyspieszających wyjaśnianie zgłaszanych problemów (automatyzacja obsługi).
 2. zapobieganie oszustwom
 3. zapewnienia zgodności w zakresie korzystania z praw konsumenta wynikających z zawarcia umowy (reklamacja, prawo zwrotu).
 4. prawidłowe wypełnianie obowiązków ciążących na LPP w związku z zawieraniem umów sprzedaży (dokumentowanie transakcji i przechowywanie dokumentacji podatkowej).
 5. wykazanie zgodności w zakresie prowadzonej działalności wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności z zakresu praw konsumenta oraz ochrony danych osobowych.
 6. zabezpieczenie roszczeń LPP.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi uzasadniony interes, polegający na optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku konieczności przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa (m.in. prawo podatkowe, przepisy o ochronie konsumenta), wykazanie zgodności naszych działań z tymi przepisami (art.6 ust.1lit.f RODO).

Jakie dane przetwarzamy.

 1. W celu rejestracji Twojego konta w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail.
 2. W celu korzystania i zarządzania przez Ciebie kontem w Serwisie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, płeć, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP lub PESEL (w przypadku wystawienia faktury).
 3. W celu otrzymywania informacji (newsletter) o działaniach promocyjnych, ofertach specjalnych, kuponach rabatowych: adres e-mail, nr telefonu, data urodzenia.
 4. W celu realizacji zawartych przez Ciebie umów sprzedaży zarejestrowanych w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP lub PESEL (w przypadku wystawienia faktury), dane dotyczące zakupów w Serwisie.
 5. W celu realizacji umów zawartych bez Twojej rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), NIP (w przypadku wystawienia faktury).
 6. W celu powiadomienia o dostępności wskazanych przez Ciebie produktów: adres e-mail.
 7. W celu umożliwienia dokonania rozliczenia Twoich środków pieniężnych za zwrócony towar: nr rachunku bankowego.
 8. W celu umożliwienia kontaktu z nami: imię, nazwisko, dane transakcyjne (adres dostawy, skład zamówienia) dane kontaktowe (adres korespondencyjny w tym ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail, nr telefonu), głos – w celu podniesienia jakości obsługi możemy nagrywać prowadzone rozmowy, o czym rozmówca jest informowany na wstępie rozmowy.

Prawa osób których dane są przetwarzane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

 1. Samodzielnego usunięcia konta poprzez uruchomienie procedury usuwania konta, zamieszczonej w zakładce „Moje dane”.
 2. Usunięcia danych bez podania przyczyny, w zależności od sytuacji może spowodować to usunięcie Twojego konta w Serwisie.
 3. Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w całości, lub w części jak i we wskazanym celu.
 4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie.
 5. Poprawienia lub sprostowania danych osobowych. Możesz również samodzielnie dokonać zmian po zalogowaniu w Serwisie w zakładce „Moje dane”.
 6. Odwołania zgody na otrzymywanie Newslettera.
 7. Przekazania posiadanych przez nas danych do innego podmiotu. W tym celu, możesz się z nami skontaktować przez formularz zgłoszeniowy, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. które informacje mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu Twojego żądania. Jest to niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo tych danych i potwierdzenie, że to żądanie pochodzi właśnie od Ciebie.
 8. Informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 9. Wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zgłoszenie żądań i skorzystanie z przysługujących Ci praw nie wpłynie na dokonane przez nas czynności. Informację dotyczącą realizacji Twojego żądania otrzymasz nie później niż w ciągu miesiąca.

Przechowujemy dane o dokonanych przez Ciebie transakcjach przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia naszych interesów jako Administratora poprzez gromadzenie dowodów związanych z uznaniem reklamacji albo zwrotem towaru. Usunięcie przez Ciebie danych nie powoduje zaprzestania ich przetwarzania we wskazanym zakresie.

Kontakt w sprawie danych osobowych.

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w najwygodniejszy dla siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: support.pl@reserved.com.
 2. Telefonicznie: 58 353 63 63.
 3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
 4. Listownie na adres: LPP S.A. ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Czas przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przechowujemy przez okres:

 1. istnienia Twojego konta w Serwisie.
 2. wynikający z przepisów prawa podatkowego (dane transakcyjne) – 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał nasz obowiązek podatkowy.
 3. wynikający z skorzystania z usług Biura Obsługi Klienta (w jakiejkolwiek formie) - 2 lata od każdorazowego kontaktu.
 4. prowadzenia działań promocyjnych (newsletter) – do czasu odwołania Twojej zgody.
 5. bezpośredniego promowania własnych produktów – do czasu wyrażenia skutecznego i prawnie uzasadnionego sprzeciwu.
 6. Twojego oczekiwania na powiadomienie o dostępności produktu – nie dłużej niż 6 miesięcy od złożenia prośby.
 7. działań statystycznych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np.: reklamacje) - do czasu wygaśnięcia terminu związanego z danym roszczeniem wynikającym z przepisów prawa.

Powierzenie przetwarzania lub przekazywanie danych.

Powierzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów, podmiotom z nami współpracującym oraz spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej LPP. Są to m.in. pracownicy magazynów i salonów. W celu zapewnienia Ci komfortu w korzystaniu z e-sklepu, dane możemy również przekazywać firmom, które świadczą dla nas usługi informatyczne, analityczne (m.in. związane z przygotowaniem spersonalizowanej oferty lub segmentacji użytkowników), dostawcom usług chmurowych (m.in. poprzez korzystanie z oprogramowania umieszczonego na serwerach dostawców), podmiotom wysyłającym korespondencje promującą nasze produkty lub usługi (Newsletter). Udostępniamy również dane podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy zawartej w Serwisie m.in. firmom kurierskim i operatorom płatności. Z chwilą przekazania danych stają się ich administratorami. Listę naszych zaufanych partnerów, którym przekazujemy lub powierzamy dane osobowe znajdziesz TUTAJ.

Twoje dane osobowe, poza celami wskazanymi w Polityce Prywatności nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom. Nie otrzymasz więc treści o charakterze promocyjnym innych niż nasze. Nie świadczymy usług promocyjnych na rzecz podmiotów trzecich.

Zapewniamy bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych stosując skuteczne i odpowiednio dopasowane środki techniczno-organizacyjne.

Przekazywanie danych poza EOG.

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne spełniające wymogi RODO.

Informacje Handlowe – Newsletter.

Masz możliwość subskrybowania Newslettera, podając adres e-mail lub numeru telefonu. Podając te dane wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących wyłącznie od LPP (e-mail lub SMS). Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informujemy Cię o ofertach, trendach, promocjach, wyprzedażach, kuponach rabatowych (w tym celu możemy przekazać Twój adres e-mail lub numer telefonu naszym zaufanym partnerom) oraz niedokończonych zakupach w sklepie internetowym. Możesz również zostać poproszony o wyrażenie opinii za pomocą ankiet.

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając w link zawarty w każdej wiadomości otrzymanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: support.pl@reserved.com.

Powiadomienie o dostępności produktu.

Jeżeli sobie życzysz, możemy elektronicznie przesłać Ci informacje o dostępności wskazanych przez Ciebie produktów. Gdy produkt będzie dostępny, otrzymasz powiadomienie na podany adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymania powiadomienia.

Dane przetwarzane przez serwisy internetowe i urządzenia mobilne.

W celu świadczenia dla Ciebie usług, (gdy jest to konieczne lub wynika z naszego uzasadnionego interesu lub podmiotów trzecich) jesteśmy uprawnieni do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub Twoje urządzenia (m.in. w celu zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT, albo bezpieczeństwa innych Użytkowników). Dane mogą obejmować np. pliki cookies, adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów z których korzystasz. Gromadzenie tych informacji wpływa na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej umożliwiając Ci komfortowe korzystanie i pełen dostęp do naszego serwisu.

Aplikacja mobilna

Aplikacje mobilne marek LPP S.A. (aplikacja Reserved) dostępne są do pobrania za pośrednictwem platform podmiotów trzecich  np. Google Play i Apple App Store (sklep z aplikacjami). Pobranie naszych aplikacji może wiązać się z koniecznością wcześniejszej rejestracji w/w sklepie. W celu związanym z instalacją, sprawdzaniem automatycznych aktualizacji oraz oceną jakości aplikacji podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych jest operator danego sklepu z aplikacjami. Więcej informacji w zakresie przetwarzania Twoich danych znajdziesz u operatora danego sklepu.

Informacje ogólne o korzystaniu z Aplikacji mobilnej

Ochrona informacji oraz poszanowanie Twojej prywatności podczas korzystania z naszej aplikacji ma dla nas najwyższą wartość, w związku z tym dbamy o odpowiednie zabezpieczenie oraz zapewnienie Ci komfortu podczas korzystania z naszej aplikacji. Gromadzone przez nas dane w tym Twoje dane rejestrowe, w szczególności służą nam do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji w celu związanym ze świadczeniem usług i sprzedażą własnych produktów marek LPP S.A.

Przyznanie uprawnień systemowych urządzenia Aplikacji mobilnej

Aplikacja mobilna w ramach optymalnego funkcjonowania oraz umożliwienia Ci korzystania z dedykowanych w aplikacji usług, takich jak zakup produktów marek LPP S.A., promocja naszych marek, a także prezentacja artykułów odpowiadającym Twoim upodobaniom modowym, może poprosić Cię o dostęp do następujących uprawnień:

 1. lokalizacja: to uprawnienie jest niezbędne, aby Aplikacja mobilna mogła zlokalizować nasz najbliższy sklep stacjonarny z interesującym Cię produktem wraz z określeniem jego dostępności w konkretnym salonie sprzedaży (mała/średnia/wysoka). Jeżeli nie zezwolisz na ten dostęp, wyświetlanie treści związanych z lokalizacją może być niemożliwe lub będzie dostępne tylko w ograniczonym zakresie.
 2. aparat: to uprawnienie jest niezbędne, aby Aplikacja mobilna przy dostępie do aparatu mogła korzystać z funkcji skanowania produktu. Polega to na zeskanowaniu kodu kreskowego (barcode) z metki dowolnego produktu w naszym salonie sprzedaży, abyś następnie mógł zobaczyć ten produkt w aplikacji na karcie produktu. Z tego poziomu możesz dodać ten produkt do koszyka zakupów. Po zeskanowaniu produktu informacja ta nie jest przechowywana w historii aplikacji. Aplikacja mobilna będzie miała dostęp do aparatu w Twoim urządzeniu tylko podczas korzystania z opisanych powyżej funkcji.
 3. odbieranie danych z Internetu: to uprawnienie jest niezbędne, aby umożliwić Aplikacji transmisję danych za pomocą połączenia internetowego urządzenia użytkownika (Wi-Fi lub transmisji danych). Uprawnienie to może być wymagane, aby przekazać wprowadzone dane w aplikacji, np. w ramach wyszukiwania produktów naszych marek.
 4. pełny dostęp do sieci: to uprawnienie związane jest z aktualizacją danych w zakresie korzystania z aplikacji oraz wyświetlania części danych podczas przeglądania, w trybie online. Dodatkowo w tym trybie działają usługi Google, które zbierają informacje przy użyciu unikalnych identyfikatorów powiązanych m.in. z Twoim urządzeniem czy przeglądarką. Dodatkowo ta funkcjonalność pozwala na przesyłanie informacji o ewentualnych błędach w aplikacji.
 5. pamięć urządzenia: to uprawnienie umożliwia aplikacji zapisywanie jej danych technicznych w pamięci urządzenia. Aplikacja będzie wykorzystywała do odczytu dane zapisane podczas instalacji oraz korzystania z aplikacji.

Zezwolenie Aplikacji mobilnej na wykorzystywanie określonych interfejsów Twojego urządzenia i skorzystanie z udostępnionych funkcjonalności pozwala na zadbanie o Twój komfort podczas dokonywania zakupów poprzez dopasowanie wyświetlanej oferty indywidualnie do Twoich potrzeb, a także pomocy w zlokalizowaniu interesującego Cię produktu.

W dowolnym momencie, możesz dokonać zmiany przyznanych uprawnień z poziomu ustawień systemowych swojego urządzenia.

Przetwarzanie danych w Aplikacji mobilnej

Przetwarzanie Twoich danych w ramach Aplikacji mobilnej odbywa się w szczególności w określonym celu:

 1. rejestracji oraz logowania do konta w naszym sklepie internetowym,
 2. prezentacji i sprzedaży naszych produktów,
 3. zarządzania i korzystania z konta, w tym m.in.:
  • aktualizacji własnych danych oraz dokonywania zmian w zakresie wyrażonych zgód np. dot. korzystania z usługi newsletter,
  • oznaczania produktów jako „ulubiony”,
  • wglądu do historii zakupów przez cały okres istnienia konta,
  • obsługi i realizacji praw konsumenta (zwrotu towaru),
  • wyboru sposobu i metody płatności,
  • udostępniania informacji o interesujących Cię produktach użytkownikom serwisów  społecznościowych,
  • zmiany hasła,
  • usuwania konta,
 4. rozwoju naszych produktów i usług, w tym doskonalenie stosowanych funkcjonalności i poprawę jakości świadczonych usług, poprzez analizę Twojej aktywności w Aplikacji mobilnej,
 5. dopasowania do Twoich upodobań modowych określonych produktów,
 6. lokalizowania wybranych przez Ciebie produktów w sklepach stacjonarnych oraz sprawdzania ich dostępności,
 7. wskazania listy sklepów stacjonarnych lub ich lokalizacji na mapie, które znajdują się najbliżej Twojego miejsca pobytu,
 8. skanowania kodu kreskowego (Twoje Re-id) podczas zakupów w sklepie stacjonarnym Reserved, aby zachować w aplikacji historię zakupów i zwracać produkty bez paragonu przez 365 dni,
 9. otrzymywaniu powiadomień push (w każdej chwili możesz wyłączyć powiadomienia push z poziomu ustawień swojego urządzenia).

Podstawa prawna przetwarzania w Aplikacji mobilnej

Przetwarzanie Twoich danych w ramach Aplikacji mobilnej odbywa się wskazanych powyżej celach, których podstawą jest:

 1. należyte wykonanie zawartej umowy sprzedaży oraz świadczonych usług w ramach Aplikacji mobilnej (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wyrażona przez Ciebie zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
  • w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu promocji produktów własnych marek (newsletter),
  • w zakresie informacji o lokalizacji i sprawdzenia dostępności produktów w sklepach stacjonarnych,
 3. uzasadniony interes Administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
  • prowadzenia analizy aktywności w celu ulepszania deklarowanych funkcjonalności oraz jakości świadczonych usług,
  • promocji usług i produktów marek LPP S.A.

Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które pozwalają między innymi na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Są one przechowywane w Twoich urządzeniach końcowych. Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia i odpowiednie dostosowanie jego wyglądu zgodnie z Twoimi upodobaniami. Pliki cookies są potrzebne, abyś mógł poprawnie zalogować się do serwisu i korzystać ze wszystkich funkcjonalności bez zakłóceń. Pliki te informują nas o Twojej aktywności w Serwisie, ale nie pozwalają na Twoją pełną identyfikację. Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. w celu:

   1. dostosowania zawartości Serwisu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych.
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystasz z naszego Serwisu, dzięki czemu możemy prezentować Ci treści odpowiadające Twoim upodobaniom modowym.
   3. utrzymywania sesji.
   4. dostarczenia treści o charakterze promocyjnym naszych produktów, dostosowanych do Twoich potrzeb.

Więcej na temat plików cookies TUTAJ.

Logowanie poprzez konta na serwisach społecznościowych

Do naszych serwisów internetowych możesz zarejestrować się, a następnie skorzystać z opcji logowania poprzez swoje konto na serwisach społecznościowych (np. Facebook , Google, itp.). Samodzielnie dokonujesz wyboru w zakresie sposobu rejestracji lub w zakresie logowania. Uwierzytelnienie Twojego logowania następuje poprzez serwis społecznościowy. W związku z tym otrzymujesz również informacje o zakresie danych przekazywanych nam przez serwis społecznościowy. W takim przypadku są to dane niezbędne i wystarczające do Twojej identyfikacji i bezpiecznego założenia konta w naszych Serwisach internetowych. Dane te pochodzą z Twojego profilu publicznego, przede wszystkim jest to imię, nazwisko, adres email.

Nie posiadamy żadnych uprawnień do Twojego konta na serwisach społecznościowych, w szczególności do publikowania treści na nim. Więcej informacji w zakresie wykorzystywanych danych przez serwis społecznościowy możesz znaleźć w jego Polityce Prywatności (np. Facebook https://www.facebook.com/policy.php lub Google https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=pl.

Portal społecznościowy za pośrednictwem, którego zarejestrowałeś się w naszym Serwisie nie informuje nas o usunięciu Twojego konta w portalu społecznościowym oraz o rezygnacji z logowania za jego pomocą w związku z czym Twoje dane wykorzystywane do logowania pozostaną w naszej bazie. Będąc zalogowanym w naszym Serwisie możesz samodzielnie usunąć utworzone konto poprzez rozpoczęcie procedury usuwania konta w zakładce „Moje dane”.

Usunięcie przez Ciebie danych nie powoduje zaprzestania ich przetwarzania, przechowujemy dane o dokonanych przez Ciebie transakcjach przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub w celu zabezpieczenia naszych interesów jako Administratora poprzez gromadzenie dowodów związanych z uznaniem reklamacji albo zwrotem towaru.

Facebook Custom Audience

W ramach korzystania z narzędzia Facebook Custom Audience możemy przekazywać zabezpieczoną bazę adresów e-mail lub numerów telefonów naszych klientów do narzędzi Facebook. W przypadku kiedy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem platformy Facebook lub innych platform z grupy Meta, a Twój adres e-mail lub numer telefonu jest taki sam, który nam podałeś to podczas odwiedzania tych portali mogą być prezentowane Ci komunikaty sponsorowane o naszych ofertach, trendach, promocjach, wyprzedażach, czy kuponach rabatowych. W ramach tego narzędzia nie będziemy przekazywali Ci bezpośrednio informacji promocyjnych za pomocą Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu. Możesz samodzielnie dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences” w obszarze ustawień reklamy. W tym celu musisz być zalogowany na Facebooku. Więcej informacji na temat niestandardowych grup odbiorców znajdziesz tu: https://pl-pl.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebooka. Plugin ten bezpośrednio łączy Cię z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę ze swojego adresu IP.

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę, będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku, serwis zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie jest nam znany.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje w sprawie polityki prywatności, proponujemy kontakt z Facebookiem lub zapoznanie się z regulaminem serwisu: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeżeli nie chcesz udostępniać Facebookowi informacji dotyczących Twoich wizyt na naszych stronach, polecamy wcześniejsze wylogowanie się z konta na Facebooku.

Pixel i inne podobne technologie

Korzystamy z usług partnerów, którzy mogą umieszczać w naszych Serwisach tzw.„pixel”. Za pomocą technologii „pixel” lub innej podobnej nawiązywane jest połączenie z serwerami naszych partnerów podczas odwiedzania przez Ciebie naszych Serwisów. Umieszczenie „pixela” wymaga Twojej zgody wyrażonej w ramach zgody na pliki cookies promocyjne. Nasi partnerzy mogą dopasowywać wyświetlane promocje naszych produktów do Twoich upodobań modowych określonych na podstawie informacji dostarczonych naszym partnerom w trakcie korzystania ze stron internetowych.

Dzięki temu możesz otrzymywać spersonalizowane treści dotyczące naszych produktów tak, aby były dla Ciebie bardziej interesujące i odpowiadające Twoim preferencjom. Przekazywanie tych danych umożliwia nam również mierzenie skuteczności personalizowanych reklam oraz tworzenie raportów dotyczących ich treści. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych przez naszych partnerów znajdziesz TUTAJ.

Pixel Facebooka

Nasze witryny zawierają Pixel Facebooka, dzięki czemu wyświetlamy Ci reklamę produktów naszych marek opartą na Twoich zainteresowaniach, kiedy odwiedzasz sieć społecznościową Facebook lub inne strony, które również korzystają z tego narzędzia. W związku z tym możesz otrzymywać spersonalizowaną treść reklamy, tak, aby nasza strona oraz oferta naszych produktów była dla Ciebie jak najbardziej interesująca i odpowiadająca Twoim upodobaniom. Przekazywanie tych danych umożliwia nam również mierzenie skuteczności personalizowanych reklam oraz tworzenie raportów dotyczących ich treści. Gromadzone dane są anonimowe, nie pozyskujemy informacji na temat tożsamości użytkownika. Dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebooka w związku z czym możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika. Facebook wykorzystuje te dane do celów reklamowych. Więcej informacji na temat ochrony prywatności możesz znaleźć na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/. Możesz samodzielnie dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences” w obszarze ustawień reklamy. W tym celu musisz być zalogowany na Facebooku.

Pixel TikTok

Nasze witryny zawierają Pixel TikTok, dzięki czemu, kiedy odwiedzasz stronę serwisu TikTok wyświetlane są Ci reklamy produktów naszych marek oparte na Twoich zainteresowaniach. W związku z tym możesz otrzymywać spersonalizowane treści reklam naszych produktów, tak, aby były one dla Ciebie jak najbardziej interesujące i odpowiadające Twoim upodobaniom. Przekazywanie tych danych umożliwia nam również mierzenie skuteczności personalizowanych reklam oraz tworzenie raportów dotyczących ich treści. Gromadzone dane są anonimowe, nie pozyskujemy informacji na temat tożsamości użytkownika. Dane są przechowywane i przetwarzane przez TikTok w związku z czym możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika. TikTok wykorzystuje te dane do celów reklamowych.
Więcej informacji na temat ochrony prywatności możesz znaleźć w serwisie TikTok: https://www.tiktok.com/legal/cookie-settings?lang=pl-PL.

Informacje dotyczące profilu marek LPP w serwisach społecznościowych

Posiadamy profile w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok (dalej „serwisy społecznościowe”), na których publikujemy wiadomości dotyczące produktów naszych marek. Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują Twoje zachowania za pomocą plików cookies lub podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z naszymi profilami. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów.

Odwiedzając nasze profile mamy dostęp do ogólnych statystyk w zakresie informacji dotyczących Twoich zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region), generowanych przez administratorów serwisów społecznościowych. W ramach prowadzenia przez nas tych profili w pełni odpowiadamy za ich prowadzenie, umieszczane tam treści, informacje publikowane przez samych użytkowników, w tym również w wiadomościach prywatnych oraz za komunikację na wskazanych serwisach społecznościowych.

Serwisy Facebook i Instagram są administrowane przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

Serwis YouTube jest administrowany przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA

Serwis Pinterest jest administrowany przez Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA

Jeżeli posiadasz konto w danym serwisie społecznościowym, mamy dostęp do Twoich informacji ustawionych jako publiczne, na takich samych zasadach jak inni użytkownicy danego serwisu.

Podczas Twojej wizyty na naszym profilu administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i podejmowanych przez Ciebie akcji. Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. Nie posiadamy dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony.

Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony posiadamy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych profili oraz które z publikowanych treści są najbardziej popularne. Dzięki tym informacjom ulepszamy nasze profile poprzez dokładniejsze dopasowanie publikowanych treści do Twoich zainteresowań i upodobań. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów społecznościowych. W związku z tym, każdy z administratorów zobowiązany jest do poinformowania Cię o wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Korzystamy z oferowanych przez serwisy społecznościowe usług mających na celu promocję towarów i usług, w tym w szczególności poprzez segmentację użytkowników oraz działania, które pozwalają nam na trafne dopasowanie dla Ciebie oferty naszych produktów (zgodnie z zasadami wynikających z regulaminów tych serwisów).

Więcej informacji na temat Twoich w zakresie ochrony danych w związku z tworzeniem statystyk strony oraz możliwości skorzystania z nich bezpośrednio w interakcjach z serwisami społecznościowymi możesz znaleźć pod adresem:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/155833707900388

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

5. TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea

Microsoft Bing Ads

Nasza witryna internetowa korzysta z Bing Ads firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). W związku z tym na Twoim komputerze zapisuje się plik cookie w momencie gdy trafiasz na naszą stronę za pośrednictwem przeglądarki Microsoft Bing, promującą produkty naszych marek. Wykorzystywane pliki cookies w ramach narzędzia Microsoft Bing Ads mają cel marketingowy oraz optymalizacyjny w zakresie świadczonych przez nas usług. Zapisane pliki cookies przechowują informacje dotyczące Twojej wizyty na naszych witrynach internetowych oraz informacji o interesujących Cię produktach naszych marek. Pliki cookies pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki internetowej, ale nie służą do identyfikacji Twojej tożsamości jako użytkownika naszej witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Microsoft Bing, odwiedź następujący adres internetowy: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manager używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP jest aktywna na naszej stronie internetowej.

Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy ruchu na stronie internetowej, przygotowywania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Korzystamy z Google Analytics w celu wykonywania analiz dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, w celu jej doskonalenia, a także w celu prezentowania Ci atrakcyjnej oferty produktów naszych marek.

Google Ads

W ramach korzystania z narzędzi Google Ads Twoje dane mogą być przesyłane innym firmom współpracującym i świadczącym usługi na rzecz LPP. Posługiwanie się Google Ads, ma na celu promowanie produktów naszych marek za pomocą reklam Google Ads na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie uzyskanych danych z kampanii reklamowych możemy określić skuteczność prowadzonych przez nas działań promocyjnych. Polega to wyłącznie na prezentowaniu Ci reklamy zgodnej z Twoimi upodobaniami modowymi oraz w celu doskonalenia naszej witryny internetowej, aby była dla Ciebie bardziej interesująca. Jeżeli trafiasz do nas poprzez reklamę Google, Google Ads na Twoim komputerze zostanie zapisany plik cookie, nie pozwoli to jednak na Twoją pełną identyfikację. Zebrane informacje mogą dotyczyć wywoływania określonych reklam na stronach internetowych i wyszukiwarce google oraz u partnerów Google. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Google, firma Google może przypisać wizytę na naszej witrynie internetowej do Twojego konta. Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Google, lub nie jesteś zalogowany, może się również zdarzyć, że firma Google zapisze Twój adres IP.

Google Ads Customer Match

W ramach korzystania z narzędzia Google Ads Customer Match możemy przekazywać zabezpieczoną bazę adresów e-mail lub numerów telefonów naszych klientów do narzędzi Google. W przypadku kiedy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem np. YouTube, Gmail lub inne z grupy Google, a Twój adres e-mail lub numer telefonu jest taki sam, który nam podałeś to podczas odwiedzania portali z grupy Google mogą być prezentowane Ci komunikaty sponsorowane o naszych ofertach, trendach, promocjach, wyprzedażach, czy kuponach rabatowych. W ramach tego narzędzia nie będziemy przekazywali Ci bezpośrednio informacji promocyjnych za pomocą Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu. Informacje na temat wyświetlania reklam według ustalonej listy klientów znajdują się pod linkiem: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.

Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio, Search Ads 360

Korzystamy z mechanizmów analizy usług sieciowych Google Marketing Platform, takich jak Display & Video 360, Campaign Manager 360 i Search Ads 360. Nasze serwisy internetowe używają tagu Floodlight DV360 do oceny skuteczności kampanii promocyjno-marketingowych naszych marek. Ma to na celu optymalizację zakresu wyświetlania określonych reklam na rzecz tych, które są odpowiednio dopasowane do Twoich preferencji czy upodobań modowych. Poprzez to narzędzie zbierane i przechowywane są informację o reklamach w które klikasz oraz informacje w oparciu o Twoje zachowania na witrynach internetowych osób trzecich. Google używa identyfikatora pliku cookie do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce i może w ten sposób zapobiegać ich wyświetlaniu więcej niż raz. Dodatkowo Google może używać identyfikatorów plików cookie do rejestrowania tzw. konwersji związanych z żądaniami reklam. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych, takich jak adresy e-mail, nazwiska lub adresy zamieszkania. Zastosowanie tego narzędzia pozwala Twojej przeglądarce automatycznie łączyć z serwerem Googla.

Naszym celem jest prezentowanie Ci produktów naszych marek, które są zgodne z Twoim zainteresowaniem.

Więcej informacji na temat platformy Google Marketing Platform uzyskasz pod adresem https://marketingplatform.google.com/about/.

Ringier Axel Springer Polska

Twoje dane osobowe na naszej stronie internetowej mogą być przetwarzane przez naszych partnerów technologicznych i reklamowych, w tym m.in. Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 49, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł, NIP: 5272677009, REGON 146127300.

Polityka prywatności ww. partnera zawierające informacje o szczegółach przetwarzania danych i przysługujących Ci uprawnieniach znajduje się pod adresem https://polityka-prywatnosci.onet.pl/.

Twoje dane w powyższym zakresie będą przetwarzane w zakresie udzielonej przez Ciebie zgody m.in. w celu zapewnienia prawidłowości i atrakcyjności prezentowanych reklam produktów i usług lub w celu dokonania właściwych rozliczeń z tytułu publikacji tych reklam. Twoje dane będą przetwarzane w ramach technologii cookies i podobnych, a w linku podanym powyżej uzyskasz informację jak zarządzać tą technologią, w tym blokować i usuwać cookies. Jeśli nie chcesz, by ww. partner przetwarzał Twoje dane zebrane na naszych stronach w celu zapewnienia prawidłowości i atrakcyjności prezentowanych Ci reklam produktów i usług – możesz wycofać swoją zgodę klikając tutaj (na dole strony znajdziesz link do narzędzia umożliwiającego dokonanie zmian).

Rezygnacja z narzędzi marketingowych

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w przeglądarce internetowej. Twój wybór może mieć wpływ na pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej. Zablokowanie zapisywania danych zebranych przez pliki cookies dotyczących korzystania ze strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google oraz przekazywanie tych danych przez Google, możesz dokonać poprzez pobranie i instalację wtyczki dostępnej pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać spersonalizowanej oferty naszych produktów czy reklam od naszych partnerów możesz zastosować poniższe rozwiązania:

 1. wprowadzić odpowiednie ustawienia w przeglądarce poprzez zrezygnowanie z plików cookies stron trzecich, więcej informacji w polityce plików cookies,
 2. dokonać dezaktywacji plików cookie dla Conversion Tracking, tj. ustawienie w przeglądarce blokowania plików cookies z domeny „www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads, przy czym te ustawienia zostaną usunięte po skasowaniu plików cookie;
 3. dezaktywować spersonalizowane reklamy, które są częścią kampanii „About Ads”, na stronie http://www.aboutads.info/choices, przy czym te ustawienia zostaną usunięte po skasowaniu plików cookie;
 4. dokonać trwałej dezaktywacji w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome na stronie http://www.google.com/settings/ads/plugin. Informujemy jednak, że może to ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.
 5. dokonać wyboru w zakresie zbierania i wykorzystywania danych przez firmę Microsoft w tym w zakresie dotyczącym personalizacji reklam na stronie:  https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?refd=privacy.microsoft.com&ru=https%3A%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings%3Frefd%3Dprivacy.microsoft.com
 6. wyłączyć usługi marketingowe Criteo poprzez skorzystanie z opcji dostępnej pod adresem https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google jest dostępnych tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Zmiany Polityki Prywatności

Usługi i funkcje w ramach Serwisu mogą ulegać zmianie, co oznacza, że w przyszłości możemy dokonywać modyfikacji w Polityce Prywatności. Nowe wersje dokumentu będziemy ogłaszać w ramach Serwisu. Dokument ten ma charakter informacyjny. Powyższe informacje zostały przez nas zaktualizowane w 11/07/2023.

 

Aktualizacja polityki prywatności!

Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, aby móc lepiej odpowiadać na Twoje oczekiwania podczas korzystania z naszego Serwisu. Szanujemy Twoją prywatność oraz dbamy o ochronę informacji, dlatego w związku z aktualizacją funkcjonowania Serwisu, prosimy Cię o zapoznanie się z nową wersją Polityki Prywatności, gdzie prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi, zakres ich przetwarzania oraz prawa i obowiązki jakie w związku z tym Ci przysługują.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych (dalej jako: ADO) jest: LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44 nr KRS 0000000778;
 2. Z inspektorem ochrony danych (dalej jako: IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: dataprivacy@lpp.com lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany powyżej;
 3. W sprawie swoich danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem support.pl@reserved.com 4. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej wyraźnej zgody w celu przesyłania Ci informacji handlowych (newsletter) o aktualnych promocjach, nowościach dotyczących produktów i usług marek należących do LPP ( Reserved, House, Sinsay, Mohito, Cropp)
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na subskrypcję newsletter.
 5. Zgodami możesz zarządzać z poziomu „Moje konto” w przypadku kiedy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym w naszym sklepie internetowym.