Regulamin kart podarunkowych

 1. Użyte  w  niniejszym  Regulaminie  terminy  pisane  wielką  literą  mają  następujące znaczenie:

  a. Wydawca – LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Łąkowej 39/44

  b. Salon Sprzedaży– punkt sprzedaży Towarów, położony na terytorium Polski, oznaczony którąkolwiek z następujących marek:  Reserved, Reserved Kids, Mohito, Cropp, House bądź Sinsay (z wyjątkiem salonów Outletowych oraz sklepu Internetowego).

  c. Karta Podarunkowa Reserved – karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego - wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży

  d. Nabywca - osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Reserved

  e. Użytkownik - posiadacz Karty Podarunkowej Reserved, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży

  f. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży.

 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Reserved (wraz z zapisanymi na niej punktami w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę, których ilość nie może być mniejsza niż 20), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej Reserved w Salonach Sprzedaży w okresie ważności Karty Podarunkowej Reserved.
 3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej Reserved.
 4. Wartość Karty Podarunkowej Reserved wyrażona w PLN równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).
 5. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową Reserved, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Reserved zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.
 6. W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Reserved o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej Reserved, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Reserved.
 7. Karta Podarunkowa Reserved nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. Karta Podarunkowa Reserved zachowuje ważność przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej Reserved Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa Reserved nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty Podarunkowej Reserved nie może zostać przedłużony.
 9. Karta Podarunkowa Reserved może być realizowana wyłącznie po aktywacji, w Salonach Sprzedaży.
 10. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Reserved Nabywcy ma miejsce wyłącznie w Salonie Sprzedaży.
 11. Salon Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Reserved, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.
 12. Realizacja Karty Podarunkowej Reserved przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Reserved w sposób nieuprawniony.
 13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Reserved Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 14. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Reserved poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej. Personel dokona pobrania z Karty liczby punktów odpowiadającej cenie Towaru nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.
 15. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa Reserved:

  a. może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży;

  b. nie podlega wymianie na środki pieniężne;

  c. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

 16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Reserved w wypadku:

  a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Reserved,

  b. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Reserved, w szczególności:

  ad. b1) niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,

  ad. b2) uszkodzenia Karty Podarunkowej Reserved w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej Reserved.

 17. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej Reserved wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy.
 18. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Reserved punkty zawarte na Karcie Podarunkowej Reserved pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 19. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Reserved będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zapisanych na Karcie Podarunkowej Reserved, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.
 20. W wypadku, gdy Cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Reserved będzie wyższa niż liczba odpowiadających jej punktów zawartych na Karcie Podarunkowej Reserved, Użytkownik może wykorzystać punkty zawarte na innej Karcie Podarunkowej Reserved.
 21. Reklamacji podlega Karta Podarunkowa uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację. Użytkownik składając reklamację oddaje obsłudze wybranego Salonu Sprzedaży uszkodzoną Kartę Podarunkową Reserved. Po rozpatrzeniu reklamacji Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową Reserved, zasiloną punktami w takiej samej liczbie, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej Reserved w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa Reserved, którą Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej Reserved.
 22. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Reserved będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 23. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Reserved mogą być składane w Salonach Sprzedaży w godzinach pracy tych Salonów Sprzedaży. Naprawioną Kartę Podarunkową Reserved Wydawca przekaże do salonu, w którym została zgłoszona reklamacja.
 24. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Salonach Sprzedaży przy użyciu Karty Podarunkowej RESERVED Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowe punkty w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi. Nowe punkty będą zapisane na nowej Karcie Podarunkowej RESERVED, którą Wydawca wyda Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów. Karta Podarunkowa RESERVED, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.
 25. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej Reserved oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 26. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej Reserved do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej Reserved potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej Reserved w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 27. Karta Podarunkowa Reserved nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
 28. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
 29. Wydanie Karty Podarunkowej Reserved Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Reserved, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 30. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.reserved.com oraz w Salonach Reserved, Reserved-Kids.

Nowa kolekcja Reserved dostępna w sprzedaży internetowej! Sprawdź najnowsze trendy 2016!

×

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że w trosce o Twoje bezpieczeństwo dokonaliśmy zmian w naszym sklepie internetowym, związanych z ochroną tych danych.

Opracowaliśmy nowy Regulamin sklepu internetowego oraz nową Politykę prywatności, które zaczną obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. Z każdym z tych dokumentów będziesz mógł zapoznać się na naszej stronie www.reserved.com w zakładce: http://www.reserved.com/pl/pl/terms oraz http://www.reserved.com/pl/pl/privacy-policy. Linki do wskazanych dokumentów znajdą się również wszędzie tam gdzie podczas odwiedzania naszej strony masz do czynienia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych czy na regulamin sklepu internetowego. Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych. Dostosowaliśmy nasz sklep do nowych wymagań. Twoje dane pozostają bezpieczne.

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.