REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ODBYWAJĄCEJ SIĘ POD HASŁEM

„10% na zakupy w Sklepie Online”

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady nabywania produktów z rabatem w wysokości 10% (dziesięć procent) liczonym od ceny sprzedaży (dalej „Rabat”). Organizatorem Akcji Promocyjnej jest LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39-44 (dalej „Organizator”).
 2. Promocja trwać będzie w okresie od 01 października 2017r. do 31 listopada 2017r., z zastrzeżeniem  §7.
  1. Miejscem Promocji są Salony marki Reserved znajdujące się na terenie Polski, których zestawienie dostępne jest na stronie www.reserved.com oraz Sklep Internetowy znajdujący się pod tym samym adresem.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Akcja Promocyjna - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży kolekcji Reserved, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem „10% na zakupy w Sklepie Online”. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami itp.
 2. Kolekcja Reserved – wszystkie modele znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego Reserved.com, które nie są objęte inną Akcją Promocyjną.
 3. Kod Promocyjny - Unikatowy, jednorazowy kod zawarty na kuponie promocyjnym rozdawanym w Salonach Reserved do wyczerpania zapasów, bądź zakończenia się Akcji Promocyjnej.
 4. Sklep Internetowy Reserved -  Miejsce sprzedaży produktów objętych akcją promocyjną, znajdujące się pod adresem: http://www.reserved.com/pl/pl/.  
 5. Uczestnik Promocji - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin;

§3

Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w Sklepie Internetowym, znajdującym się pod adresem http://reserved.com/pl/pl/. Promocja nie dotyczy salonów stacjonarnych.

§4

Promocja opiera się o następujące zasady:

 1. Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji.
 2. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika Promocji z Promocji jest nabycie minimum jednej sztuki z kolekcji Reserved objętej promocją. 
 3. Promocja polega na tym, iż Uczestnik Promocji nabywając jedną sztukę produktu z kolekcji Reserved obowiązany jest do zapłaty ceny detalicznej wybranych przez niego sztuk pomniejszonej o 10% (dziesięć  procent) rabatu.
 4. Brak wpisania kodu promocyjnego z kuponu oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.
 5. Produkty zakupione na zasadach niniejszej Promocji podlegają standardowym zasadom zwrotów   obowiązujących w Sklepie Internetowym Reserved.

§ 5

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami itp.
 2. Promocja nie dotyczy salonów stacjonarnych.
 3. Promocja może być łączona z kuponami rabatowymi dla pracowników LPP.

§ 6

Informacja o Promocji zawarta na plakatach i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator nie odpowiada.

§ 7

Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Salonach lub w Internecie na stronie www.reserved.com

§ 8

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia Odzieży lub usiłowania jej nabycia, skierować na piśmie
do LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Łąkowa 39/44 celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

§ 9

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie zwiększenia liczby Salonów objętych niniejszą Akcją Promocyjną. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Salonach lub w Internecie na stronie www.reserved.com .

§ 10

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 2. Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej na stronie internetowej www.reserved.com.
 3. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.