Poklon Bon Propisi

1. Sljedeći izrazi korišteni u ovom tekstu imaju sljedeće značenje:

a. Izdavatelj - LPP Croatia d.o.o., Avenija Dubrovnik 16, 10160 Zagreb, Hrvatska.

b. Trgovina - prodajno mjesto robe koja pripada Reserved i Reserved Kids lancu smještenom na području Hrvatske i koje je označeno da prihvaća Reserved poklon bonove;

c. Reserved poklon bon - bon s pohranjenim bodovima, koja zajedno čine elektronski kupon - elektronički ekvivalent kupona - kartica nositelja kojom se korisnik može koristiti u trgovini;

d. Kupac - osoba koja prenosi gotov novac Izdavatelju u Trgovini u iznosu jednakom vrijednosti kupona u zamjenu za Reserved poklon karticu;

e. Korisnik - nositelj Reserved Poklon bona koji ga predoči u trgovini;

f. Roba - predmeti koji se nude na prodaju u trgovinama.

 

2. Izdavatelj se obvezuje Naručitelju dostaviti Reserved poklon bon (s bodovima zabilježenim na njemu, sukladno broju koji je odredio Kupac, ali ne manji od 20), te naknadno prihvatiti za korištenje u Trgovinama. Naručitelj se obvezuje da će izdavatelju osigurati gotovinu u iznosu koji odgovara broju deklariranih bodova i koristiti Reserved poklon bon u prodavaonicama u razdoblju važenja Reserved poklon bona.

 

3. Vlasništvo nad gotovinom koju je osigurao Naručitelj iz točke 2. ovog članka u cijelosti se prenosi Izdavatelju nakon izdavanja Reserved Poklon kartice.

 

4. Vrijednost Reserved poklon bona je navedena u KN-u i jednaka je broju pohranjenih bodova na njemu. 1 (slovima: jedna) točka vrijedi 1 KN (riječima: jedna kuna).

 

5. Nakon što Korisnik sklopi kupoprodajni ugovor koji se odnosi na Robu s izdavateljem koji predaje Reserved poklon bon na korištenje, zbroj bodova naplaćenih na Reserved poklon bonu bit će umanjen za broj bodova koji odgovaraju cijeni koja se plaća izdavatelju za prodanu robu.

 

6. U trenutku smanjenja broja bodova prikupljenih na Reserved poklon bonu za broj bodova koji odgovaraju cijeni koja se plaća Izdavatelju za Kupljenu Robu uz korištenje Reserved Poklon bona, iznosi koje Korisnik duguje Izdavatelju na prodajnu cijenu robe oduzimaju se u iznosu jednakom broju bodova koji se oduzima od zbroja bodova pohranjenih na takvom Reserved poklon bonu.

 

7. Reserved poklon bon se ne može zamijeniti za novac.

 

8. Reserved poklon bon ostaje valjan dvanaest mjeseci od dana primitka kartice od strane Naručitelja. Kada kupac preuzme Reserved poklon bon, bon se aktivira. Reserved poklon bon ne vrijedi sve dok ga Izdavatelj ne aktivira. Razdoblje važenja Reserved poklon bona ne može se produžiti.

 

9. Reserved poklon bon može se koristiti isključivo u prodavaonicama nakon što je aktivirana.

 

10. Izdavatelj predaje Reserved poklon bon naručitelju samo u trgovini.

 

11. Prodavaonica nije odgovorna za Reserved poklon bonove koji su izgubljeni (ili oštećeni) nakon predaje Kupcu.

 

12. Korištenje Reserved Poklon bona od strane Korisnika također će se tumačiti kao valjana transakcija ako Korisnik preuzme Reserved Poklon bon na neovlašten način.

 

13. U slučaju gubitka, oštećenja ili krađe Reserved poklon bona, Korisnik nema pravo na potraživanja prema Izdavatelju.

 

14. Korisnik koristi Reserved poklon bon tako što osoblju trgovine predaje poklon bon. Osoblje skida s bona broj bodova koji odgovara cijeni Robe koju je Korisnik kupio od Izdavatelja.

 

15. Izdavatelj mora obavijestiti Korisnika da se Reserved poklon bon:

a. može koristiti isključivo u Reserved trgovinama;

b. nije zamjenjiv za novac;

c. ima rok trajanja i ne može se koristiti kada je taj rok istekao.

 

16. Izdavatelj može odbiti prihvatiti Reserved poklon bon ako:

a. Je razdoblje valjanosti Reserved poklon bona isteklo,

b. ne postoji tehnička mogućnost korištenja Reserved poklon bona, osobito zbog:

i. nedostatak mogućnosti povezivanja s IT sustavom izdavatelja,

ii. šteta na Reserved poklon bonu u mjeri koja ne dopušta čitanje podataka pohranjenih na takvom Reserved poklon bonu.

 

17. Izdavatelj neće biti odgovoran za učinke nepostojanja mogućnosti korištenja Reserved poklon bona koje proizlaze iz okolnosti za koje Izdavatelj nije odgovoran, a posebno zbog gubitka elektroničke ili telefonske veze između Prodavaonice i IT sustava Izdavatelja.

 

18. Ako, unatoč isteku razdoblja valjanosti Reserved poklon bona, bodovi pohranjeni na Reserved poklon bonu ostaju neiskorišteni, korisnik nema pravo zahtijevati povrat novca uplaćenog izdavatelju.

 

19. Ako je cijena Kupljene robe viša od odgovarajućeg broja bodova pohranjenih na Reserved poklon bonu, Korisnik je dužan platiti razliku u gotovini ili platnom karticom.

 

20. Ako je cijena Kupljene robe viša od odgovarajućeg broja bodova pohranjenih na Reserved poklon bonu, Korisnik može platiti razliku novim Reserved poklon bonom.

 

21. Ako je Reserved poklon bon oštećen do te mjere da ne dopušta pravilnu uporabu može biti predmet prigovora. Podnošenjem pritužbe, korisnik vraća oštećen Reserved poklon bon osoblju trgovine. Kada se pritužba obradi, Izdavatelj će izdati novi Reserved poklon bon, na koji će se pripisati isti broj bodova koji je bio pohranjen na oštećenom Reserved poklon bonu u trenutku vraćanja Izdavatelju. Novi Reserved poklon bon izdan od Izdavatelja Korisniku bit će valjan za razdoblje jednako razdoblju valjanosti prijavljenog oštećenog Reserved poklon bona.

 

22. Izdavatelj će odgovoriti u pisanom obliku sve pritužbe vezane uz Reserved poklon bon u razdoblju od 14 (slovima: četrnaest) dana od dana podnošenja pisanog prigovora od strane Korisnika.

 

23. Prigovori vezani uz Reserved poklon bonove mogu se dostaviti Prodavaonicama tijekom radnog vremena. Izdavatelj će ispravne Reserved poklon bonove poslati u trgovinu u kojoj je prijava podnesena.

 

24. U slučaju povrata Robe kupljene u Prodavaonicama uz korištenje RESERVED Poklon bona, Korisnik će od Izdavatelja primiti nove bodove u broju koji odgovara cijeni vraćene robe. Novi bodovi upisuju se na novi RESERVED poklon bon kojeg Izdavatelj izdaje Korisniku u trenutku vraćanja Robe. RESERVED poklon bon izdan od Izdavatelja Korisniku u skladu s ovom odredbom vrijedi dvanaest mjeseci od dana izdavanja.

 

25. Plaćanjem gotovine Izdavatelju i primitkom Reserved poklon bona, Korisnik izjavljuje da je pročitao ovaj Pravilnik, da je razumio njegov sadržaj i ne podnosi nikakve rezerve na Pravilnik i obvezuje se da će ih poštivati.

 

26. Predstavljanjem Reserved poklon bona u Prodavnici prilikom kupnje robe, Korisnik potvrđuje činjenicu korištenja Reserved poklon bona sukladno dokumentaciji koju drži Izdavatelj.

 

27. Reserved poklon bon nije elektronički platni instrument, nije elektronički novčani instrument i nije platna kartica.

 

28. Sva pitanja koja ovdje nisu regulirana uređuju se odredbama relevantnih zakona.

 

29. Izdavanje Reserved poklon bona za Korisnika ne predstavlja prodaju koja podliježe oporezivanju PDV-om u smislu relevantnih poreznih zakona. Na zahtjev koji je izdan izdavatelju najkasnije u trenutku izdavanja Reserved poklon bona, korisnik ima pravo dokumentirati plaćanje u gotovini, kako bi od izdavatelja primio samo pisani račun koji nije ni fiskalni račun ni Račun za PDV.

 

30. Organizator zadržava pravo izmjene Pravilnika u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga. Izmijenjeni i dopunjeni propisi bit će dostupni na www.reserved.com i u Reserved i Reserved dječjim prodavaonicama.