Pretensioonid

Prindi / salvesta

1. Pretensiooni esitamise õigus

1.1. LPP vastutab müüdud toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse (defekti) eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul toote üleandmisest kliendile. Kui tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Vastava eelduse ümberlükkamine on LPP kohustus. Kui poole aasta möödumisel eeldatakse, et toode oli üleandmise ajal lepingutingimustele vastav ning eelduse ümberlükkamine on kliendi kohustus.

1.2. LPP ei vastuta toote puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase või mittesihipärase paigaldamise, kasutamise ja/või hooldamise tõttu. LPP ei vastuta toote puuduste eest, mis tekkisid tootele normaalse kulumise käigus.

1.3. Lepingule mittevastava või defektse toote korral on kliendil õigus nõuda LPP-lt kohustuse täitmist, taganeda lepingust või öelda leping üles ning nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist. Kui Klient on õigustatud nõudma viivist, võib ta nõuda LPP-lt sissenõudmiskulude hüvitamist summas 40 eurot.

1.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toode vastu või tagastada toode LPP kulul. Kliendil on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingust taganeda, kui:

•             toodet ei ole võimalik parandada või asendada või

•             toote parandamine või asendamine ebaõnnestub või

•             LPP ei ole toote puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või

•             kliendile tekitatakse põhjendamatuid ebamugavusi.

1.5 Kliendil on õigus esitada pretensioon mõistliku aja jooksul pärast seda, kui klient sai asja lepingutingimustele mittevastavusest teada või pidi teada saama. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

1.6. Klient võib esitada pretensiooni võlaõigusseaduses sätestatud korras igasse Reservedi kauplusesse (kontaktandmed leiab aadressilt www.reserved.ee), posti teel aadressil LPP Estonia OÜ, Endla 15, 10122 Tallinn, Harjumaa, e-posti teel aadressil [email protected] või veebilehel www.reserved.ee logides sisse oma kontole ja esitades pretensiooni „Kaebuse“ vormi kaudu.

1.7 Pretensioonis tuleb märkida oma nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, toote nimetus ja ostuandmed, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Pretensiooniga koos tuleb LPP-le edastada ka toode ja ostu kinnitav dokument (tšekk, arve, tellimuse kinnitus vmt). Kui pretensioon esitatakse elektrooniliselt, posti või e-posti teel, siis tuleb toode saata LPP-le postiga. LPP võimaldab pretensiooni esitanud kliendil saata LPP-le esitatud pretensiooniga seotud toode kulleriga LPP kulul. Selleks peab klient täitma elektroonilise kaebuse vormi (mis on kättesaadav kliendi paneelil) koos aadressiga, kust kuller saab saadetise peale võtta. Kuller lisab pakile adressaadi ise. Kui kullerteenust ei kasutata, tuleb toode saata järgmisele aadressile: Reserved Tasku Keskus, Turu 2, 51013 Tartu, Tartumaa. Kliendi kohus on veenduda, et pakk saadetakse otse kauplusesse, mitte postkontorisse, pakiautomaati või mõnda muusse üleandmise punkti.

1.8. LPP vaatab pretensiooni läbi 14 päeva jooksul ja teavitab klienti tulemustest. Vajadusel pikendab LPP pretensiooni läbivaatamise tähtaega.

1.9. LPP kannab esimese kuue kuu jooksul toote üleandmisest kliendile toote parandamisega või asendamisega seotud kulud. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud LPP üksnes juhul, kui pretensioon on õigustatud ja kui leiab tõendamist, et toode oli üleandmise hetkel nõuetele mittevastav. LPP ei hüvita kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:

•             toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud kliendi süül;

•             puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;

•             toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu;

•             puudub ostu sooritamist tõendava dokumendi koopia.

1.10 Kui e-poest ostetud tootel on puudused, mille eest LPP vastutab, parandab või asendab LPP puudusega toote. Kui toodet ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab LPP kliendile kõik müügilepinguga kaasnenud tasud ja toote maksumuse kliendi poolt näidatud pangakontole. LPP-l on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni klient on tema käes oleva toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üleandmise kohta postiasutusele.

1.11. Kui LPP jätab pretensiooni rahuldamata ja klient on pretensiooni esitamise raames esitanud toote Reservedi kauplusesse, võimaldab LPP pärast kaebuse läbivaatamist kliendil toode tagasi saada selles müügipunktis, kuhu pretensioon esitati.

1.12. LPP ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast toote üleandmist kliendile.

2. Vaidluste lahendamine

2.1. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusest.

2.2. Kliendi ja LPP vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui LPP on keeldunud kliendi kaebuse rahuldamisest või klient ei ole nõus pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib klient esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile (aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-posti teel aadressil [email protected] või elektrooniliselt aadressil https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon/esita-avaldus-komisjonile, avalduse vorm asub aadressil https://takis.tarbijakaitseamet.ee/avalik/avaldused) või kohtule. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada kliendi ja LPP vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Vaidluste lahendamisel Eestis tarbijakaitseameti juures lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda LPP asukohajärgsesse maakohtusse.

NB! Käesolevad tingimused kehtivad vaid veebipoest ostetud kaubale.